Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 oktober 2018, nr. VO/1424101 houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 155 en 157 van de Wet voortgezet onderwijs BES en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘€ 1.500,–’ vervangen door ‘€ 1.544,48’ en wordt ‘€ 750,–’ vervangen door ‘€ 772,24,–’.

2. In het vierde lid wordt ‘€ 17,–’ vervangen door ‘€ 17,40’ en wordt ‘€ 8,50’ vervangen door ‘€ 8,70’.

B

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘$ 121.969,54’ vervangen door ‘$ 125.559,75’.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘$ 5.407,27’ vervangen door ‘$ 5.567,24’.

3. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘$ 35.175,18’ vervangen door ‘$ 36.210,20’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze wijzigingsregeling worden de bedragen vastgesteld op basis van de definitieve 1 oktober 2017-telling. Voor de vmbo-scholen betekent dit een nabetaling in december.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven