Verkeersbesluit instellen 60 km/uur zone en bromfietsers op de rijbaan op Walcherseweg / Middelburgseweg tussen Middelburg en Grijpskerke, gemeente Middelburg en Veere

Logo Waterschap Scheldestromen

 

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

Overwegingen ten aanzien van het besluit

-dat de Walcherseweg / Middelburgseweg tussen Middelburg en de kern Grijpskerke een voorrangsweg is die gecategoriseerd is als erftoegangsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur;

- dat aan de westzijde van de weg een in twee richtingen te berijden verplicht (brom-)fietspad gelegen is;

- dat de wegen die aansluiten op de Walcherseweg / Middelburgseweg erftoegangswegen type-II zijn, behalve de Hogelandseweg, deze is een erftoegangsweg type I;

- dat het snelheidsregime op de aansluitende wegen 60 km per uur bedraagt;

- dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Walcherseweg / Middelburgseweg middels een voorrangsregeling;

- dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Walcherseweg / Middelburgseweg niet overeenkomt met de vormgeving en het gebruik;

- dat het daardoor en door de aanwezigheid van de vele erfaansluitingen gewenst is om op de Walcherseweg / Middelburgseweg, de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

- dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht, maar gezien een onderhoudsslag aan de weg, opnieuw wordt aangebracht;

- dat op de kruispunten met de Zandvoortseweg, de Hogelandseweg en de Poppendamseweg plateau’s worden aangebracht om de snelheidslimiet van 60 km/uur te bekrachtigen;

- dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type I en erftoegangsweg type II aan te geven;

- dat de Walcherseweg / Middelburgseweg geen voorrangsweg meer zal zijn;

- dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur bromfietsers op de rijbaan van de Walcherseweg / Middelburgseweg kunnen rijden;

- dat hiertoe het verplichte (brom-)fietspad gewijzigd wordt in een verplicht fietspad;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 19-09-2018);

- dat dit besluit voorgelegd is aan de gemeente Middelburg en dat de verkeerskundige van de gemeente d.d. 07-09-2018 heeft aangegeven in te stemmen met het uitvoeren van deze maatregelen;

- dat dit besluit voorgelegd is aan de gemeente Veere en dat de beleidsmedewerker openbare ruimte d.d. 16-10-2018 heeft aangegeven in te stemmen met het uitvoeren van deze maatregelen;

BESLUIT

Tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km/uur op de Walcherseweg / Middelburgseweg tussen Middelburg en de kern Grijpskerke, door:

 • 1.

  het plaatsen van borden A01 zone 60, op de Walcherseweg ter hoogte van einde bebouwde kom Middelburg, op het Laurens Stommespad ter hoogte van einde zone 30 km/uur, op de Middelburgseweg ter hoogte van einde bebouwde kom Buttinge, op de Middelburgseweg ten oosten van de Jacob Catsweg ter hoogte van einde bebouwde kom Buttinge en op de Middelburgseweg ten noorden van de Ravensteinweg ter hoogte van einde bebouwde kom Grijpskerke, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het verwijderen van borden A01 zone 60 en A02 zone 60 op de Zandvoortseweg, de Hogelandseweg, de Stenen Kruisweg, de Frederik Barbarossaweg, de Poppendamseweg en de Ravensteinweg, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  het plaatsen van borden A01 zone 60 “herhaling” op de Hogelandseweg en de Poppendamseweg;

 • 4.

  het verwijderen van B01 langs de Walcherseweg / Middelburgseweg voor en na iedere zijweg;

 • 5.

  het verwijderen van borden A02 50 ter hoogte van einde bebouwde kom Buttinge, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Tot het instellen van een verplicht fietspad langs de Walcherseweg / Middelburgseweg door het vervangen van de borden G12a met G11 in combinatie met OB502 en OB505, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van de fietsoversteek in Middelburg, de Zandvoortseweg, de Hogelandseweg, de Stenen Kruisweg, de Frederik Barbarossaweg, de Poppendamseweg, de Ravensteinweg en de Molenstraat te Grijpskerke.

Middelburg 22 oktober 2018

het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen

Namens deze,

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingedien

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Naar boven