Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 oktober 2018, nr. VO/1402028, tot wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 en tot wijziging van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 26j, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO en artikel 27, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO, VSO en VAVO schooljaar 2018-2019

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs, de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 en 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor wat betreft het daaraan verzorgde voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gelden voor het schooljaar 2018-2019 de vakcodetabellen die zijn opgenomen in bijlage III bij deze regeling.

B

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘Algemene vakken’, komt de rij beginnend met ‘kunstvakken inclusief ckv’ als volgt te luiden:

  kunstvakken inclusief ckv

  kunstvakken inclusief ckv

  kckv

  1130

  1130

  1130

  1130

 • 2. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019 wordt het opschrift “vakken in verband met pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo” vervangen door “beroepsgerichte vakken vmbo”.

 • 3. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak bouwen, wonen, interieur’, wordt na de regel beginnend met ‘interieurontwerp en -design’ een regel ingevoegd, luidende:

  aardbevingsbestendig bouwen

  aardbevingsbestendigbouwen

  abbb

  1229

  1229

  1229

   
 • 4. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak produceren, installeren en energie’, worden na de regel beginnend met ‘licht, geluid en beeld’ twee regels ingevoegd, luidende:

  machinebouw – verspanen

  machinebouwverspanen

  mbvs

  1331

  1331

  1331

   

  ontwerp duurzame comfortwoning

  ontwduurzcomfortwoning

  docw

  1228

  1228

  1228

   
 • 5. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak media, vormgeving en ICT’, komt de rij beginnend met ‘tekenen, schilderen en illustreren’ als volgt te luiden:

  tekenen, schilderen en illustreren

  tekschildillustr

  tsi

  1509

  1509

     
 • 6. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak economie en ondernemen’,wordt na de regel beginnend met ‘mode en design’ een regel ingevoegd, luidende:

  internationale handel

  internationalehandel

  ihan

   

  1720

  1720

   
 • 7. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak zorg en welzijn’, komt de rij beginnend met ‘assisteren in de gezondheidszorg’ als volgt te luiden:

  assisteren in de gezondheidszorg

  assisteren id gezondheidszorg

  aghz

  1624

  1624

  1624

   
 • 8. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak groen’, wordt na de regel beginnend met ‘natuurlijk groen’ een regel ingevoegd, luidende:

  actief in de natuur

  actiefindenatuur

  actn

  2021

  2021

  2021

 • 9. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak maritiem en techniek’, wordt na de regel beginnend met ‘conserveren van maritieme systemen’ een regel ingevoegd, luidende:

  commerciële visserij

  commerciële visserij

  cvis

  2121

  2121

  2121

   
 • 10. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019, onder het opschrift ‘beroepsgericht keuzevak dienstverlening en producten’, worden na de regel beginnen met ‘milieu, hergebruik en duurzaamheid’ drie regels ingevoegd, luidende:

  dans-, acteer- en zangactiviteiten

  daza

  daza

  1918

  1918

  1918

   

  talentvak acteren zang en dans

  tazd

  tazd

  1917

  1917

  1917

   

  modetechniek

  modetechniek

  mote

  1719

  1719

  1719

   
 • 11. In de bijlage vakcodetabel vmbo 2018-2019 vervallen het opschrift “decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken waarvoor individuele licentie van OCW vereist is” alsmede de daaronder opgenomen regels van de tabel.

 • 12. In de Technische toelichting bijlage III wordt vóór “De decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken ten behoeve van pilotscholen zijn verwijderd uit de publicatie.” een volzin ingevoegd, luidende: De decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken zijn aangewezen als reguliere beroepsgerichte keuzevakken en zijn als zodanig in de tabel opgenomen bij het profiel waar elk van die vakken betrekking op heeft.

ARTIKEL II

Paragraaf 6.11 van bijlage 3 bij de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo komt te luiden:

6.11 assisteren in de gezondheidszorg

 

BB

KB

GL

Taak:

ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen geven

     

K/ZW/7.1

     

Deeltaak:

front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk.

De kandidaat kan:

     

1. een vraag aannemen, verhelderende vragen stellen en toetsen of de vraag goed begrepen is

x

x

x

2. de vraag verwerken door notities te maken en de klant te verwijzen

x

x

x

3. afspraken inplannen op basis van urgentie in een gesimuleerde situatie

x

x

x

4. in een gesimuleerde situatie met emoties van anderen omgaan en de juiste omgangsvorm kiezen

x

x

x

K/ZW/7.2

     

Deeltaak:

zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur.

De kandidaat kan:

     

1. zorg dragen voor een verzorgde ontvangst- en praktijkruimte

x

x

x

2. de noodzaak van een steriele werkomgeving benoemen

x

x

x

3. de voorraad inventariseren en beheren

x

x

x

K/ZW/7.3

     

Deeltaak:

in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant over zijn of haar gezondheid.

De kandidaat kan:

     

1. de functie van protocollen benoemen

x

x

x

2. volgens protocol de lengte, gewicht en buikomvang meten, BMI berekenen en temperatuur opnemen, bloeddruk meten, bloedsuikercontrole aflezen

x

x

x

K/ZW/7.4

     

Deeltaak:

de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving.

De kandidaat kan:

     

1. de eerste- en tweedelijnszorg in Nederland benoemen

x

x

x

2. taken en functies van de eerste- en tweedelijnszorg benoemen

x

x

x

3. passend bij de verschillende levensfases de meest voorkomende ziekten beschrijven

x

x

x

4. kinderziektes herkennen en benoemen

x

x

x

5. de klant informeren over inentingen tegen kinderziektes

x

x

x

6. voorlichting geven over ziektepreventie

x

x

x

7. uitleg en instructie geven over vrij verkrijgbare middelen

x

x

x

8. kleine eenvoudige en veel voorkomende medisch-technische handelingen herkennen en benoemen (denk aan: druppelen, wondverzorging, vingerprik)

x

x

x

9. onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende uitleg geven over kleine eenvoudige medisch-technische handelingen

x

x

x

10. de klant informeren over (technologische) hulpmiddelen in relatie tot de eigen gezondheid

x

x

x

11. de klant informeren over de functie van het medicijnpaspoort en het belang trouw te zijn aan voorgeschreven medicijnen

x

x

x

K/ZW/7.5

     

Deeltaak:

voorlichting geven over mondhygiëne

De kandidaat kan:

     

1. de anatomie van de tanden en kiezen benoemen

x

x

x

2. veel voorkomende gebitsproblemen herkennen en benoemen

x

x

x

3. mond- en gebitsverzorgende hulpmiddelen herkennen en benoemen

x

x

x

4. trends in mondverzorging benoemen

x

x

x

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

x

x

x

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 is op 1 augustus 2018 in werking getreden. Met deze wijzigingsregeling is de formulering van artikel 3 gecorrigeerd, omdat deze niet geheel juist was. Per abuis bevatten de codetabellen voor het vmbo, die in bijlage III zijn opgenomen, een paar fouten. Met deze wijziging zijn die fouten hersteld. De vakcodes die tot nu toe opgenomen waren onder het kopje ‘decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken waarvoor individuele licentie van OCW vereist is’, zijn verplaatst naar de profielen waar ze betrekking op hebben.

Daarnaast wordt er één inhoudelijke wijziging doorgevoerd. Het beroepsgerichte keuzevak ‘assisteren in de gezondheidszorg’ was voorheen alleen ontwikkeld voor de kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg. Omdat er bij basisberoepsgerichte leerlingen ook veel behoefte bleek om dit vak te volgen, heeft de sectorvernieuwingscommissie zorg en welzijn geadviseerd om dit keuzevak zo te herzien dat het ook gekozen kan worden door leerlingen in de basisberoepsgerichte

leerweg. Dit advies wordt met deze wijziging overgenomen. Hiertoe worden zowel de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2018-2019 als de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo gewijzigd.

De wijzigingen hebben geen merkbare gevolgen voor de onderwijspraktijk. Omdat de Regeling codetabellen betrekking heeft op het schooljaar 2018-2019 werkt deze wijziging terug tot en met 1 augustus 2018.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven