Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2018, nr. WJZ/17207950, tot wijziging van Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 in verband met verhoging van de ontheffing van de leveringsplicht en aanpassingen aan het nationaal kader voor milieuacties en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit in verband met het herstel van een verschrijving

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 12 van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/891 van de Commissie van 13 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in deze sectoren toe te passen sancties en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie (PbEU 2017 L 138);

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 van de Commissie van 13 maart 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (PbEU 2017 L 138);

Gelet op artikel 2, eerste lid en bijlage I van de gedelegeerde verordening (EU) 2017/1165 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten fruit (PbEU 2017 L 170);

Gelet op de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 15, en 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 25 wordt, onder vernummering van het zesde en het zevende lid tot het vijfde en het zesde lid, een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Een producentenorganisatie kan in een situatie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van verordening 2017/891, een lid toestaan om maximaal 40%, qua volume of qua waarde, van de productie buiten de producentenorganisatie om af te zetten, zoals bedoeld in artikel 12, tweede lid, van verordening 2017/891, indien:

    • a. dat lid producten teelt onder licentie van een andere producentenorganisatie;

    • b. de verkooprechten met betrekking tot die producten exclusief bij die andere producentenorganisatie liggen, en

    • c. de producten waarop de toestemming betrekking heeft uitsluitend via die andere producentenorganisatie worden afgezet.

B

In de artikelen 91, vierde lid, 104, eerste lid, onder a, 105, eerste lid, 106, eerste lid, 109, eerste lid, 110, eerste lid, onder a, 112, eerste lid, onder a, en 113, eerste lid, wordt ‘25%’ vervangen door ‘15%’.

C

In de artikelen 104, tweede lid, 105, tweede lid, 106, tweede lid, 109, tweede lid, 110, tweede lid, 112, tweede lid, en 113, tweede lid, wordt ‘10%’ vervangen door ‘7%’.

ARTIKEL II

In artikel 4d, eerste lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt ‘1932,5 ton’ vervangen door ‘2932,5 ton’.

ARTIKEL III

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Onderhavige regeling strekt tot aanpassing van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017 vanwege de verhoging van de maximale ontheffing van de leveringsplicht van 25% naar 40% en vanwege soepelere Europese eisen ten aanzien van milieu-investeringen die tot besparing van water- en energiegebruik leiden. Tevens wordt een verschrijving in de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit hersteld.

2. Wijziging Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017

2.1 Verhoging van de ontheffing van de leveringsplicht

Een aantal producentenorganisaties heeft specifieke producten en rassen ontwikkeld die onder licentie van de betrokken producentenorganisatie mogen worden geteeld en verkocht. Bij overstap naar een andere producentenorganisatie behoudt een teler in veel gevallen wel zijn teeltlicentie maar blijven de verkooprechten voor de betrokken producten en rassen bij de producentenorganisatie die de licentiehouder is. Om verkoop van dergelijke producten, die uit de aard der zaak via de licentie-houdende producentenorganisatie moet geschieden, niet te frustreren is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die in artikel 12, tweede lid, van verordening 2017/891 wordt geboden om producentenorganisaties toe te staan hun leden een ontheffing van de leveringsplicht te verlenen tot maximaal 40% in plaats van de gebruikelijke 25%.

Dit wordt echter beperkt tot de situatie waarin aangesloten producenten hun productie via een andere, door hun eigen organisatie aangewezen producentenorganisatie afzetten. Er wordt dus niet gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het percentage te verhogen in geval producten onder verordening 834/20071 vallen. Bovendien kan het percentage alleen worden verhoogd indien via een andere, door de eigen organisatie aan te wijzen producentenorganisatie producten worden afgezet die, gezien de kenmerken ervan, normaliter niet onder de commerciële activiteiten van de eigen producentenorganisatie vallen.

2.2 Aanpassingen aan het nationaal kader voor milieuacties

In lijn met de soepelere eisen onder uitvoeringsverordening 2017/892 wordt het percentage waarmee een milieu-investering moet bijdragen aan vermindering van gebruik van water en/of fossiele energie verlaagd van 25% naar 15%, respectievelijk van 10% naar 7%.

De wijzigingen aan investeringen ten behoeve van het milieu zijn in overeenstemming met artikel 36, eerste lid, tweede alinea van verordening 1308/2013 en artikel 27 van verordening 2017/891 ter toetsing aan de Europese Commissie voorgelegd. De Europese Commissie heeft kenbaar gemaakt geen bezwaar tegen de voorgestelde wijzigingen te hebben.

Deze aanpassingen zijn in principe alleen van toepassing op nieuwe operationele programma’s. Concreet gaat het dan om programma’s die na 20 januari 2017 zijn goedgekeurd, aangezien artikel 64 van verordening 543/2011 en artikel 33 verordening van 2017/891 bepalen dat lidstaten een besluit tot goedkeuring uiterlijk moeten nemen op 20 januari van het jaar na het jaar waarin de operationele programma’s zijn ingediend.

Dat de wijziging alleen voor nieuwe operationele programma’s geldt, vloeit voort uit het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel 229 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017. Voor een meer uitgebreide toelichting hierover zij verwezen naar deel 10 van de artikelsgewijze toelichting bij de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2017.

3. Herstel verschrijving in de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

De uitvoeringsregeling geeft uitvoering aan Europese maatregelen ter ondersteuning van producenten die in het bijzonder nadeel ondervinden van de Russische economische boycot van bepaalde producten uit de Europese Unie, zoals vermeld in de gedelegeerde verordening 2017/1165. Deze verordening kent de lidstaten maximum hoeveelheden toe waarbinnen aanvragen voor de bijzondere Europese steun voor het uit de markt nemen of vernietigen (door middel van groen of niet oogsten) van product kunnen worden gehonoreerd. In bijlage I van de gedelegeerde verordening is Nederland een maximum hoeveelheid voor appelen en peren toegewezen van 5.865 ton.

In artikel 4d van de uitvoeringsregeling is echter abusievelijk niet de gehele maximum hoeveelheid, waarbinnen aanvragen voor het uit de markt nemen van appels en peren voor gratis verstrekkingen, overige bestemmingen, groen oogsten en niet oogsten kunnen worden gehonoreerd, evenredig verdeeld. Deze fout wordt met onderhavige regeling hersteld.

4. Regeldruk

Voor de producentenorganisaties zijn er geen consequenties voor administratieve en uitvoeringslasten, daar de wijzigingen het herstellen van onvolkomenheden betreffen of resulteren in soepeler subsidievoorwaarden en ontheffingsvoorwaarden.

5. Inwerkingtreding en vaste verandermomenten

De inwerkingtredingsdatum van deze regeling wijkt af van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten voor regelgeving, dat inhoudt dat ministeriële regelingen twee maanden voorafgaand aan hun inwerkingtreding worden gepubliceerd en op de vaste verandermomenten in werking treden. De reden voor deze afwijking is dat deze regeling een fout herstelt en een versoepeling is van de mogelijkheid tot ontheffing van de leveringsplicht.

Het is wenselijk dat deze versoepeling ook voor 2017 geldt. Hoewel verordening 2017/891 van kracht is met ingang van 1 juni 2017, heeft Nederland er al bij wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit van 1 juli 2016 voor gekozen om nationaal vooruit te lopen op de Europese maximering van de ontheffingsmogelijkheid op individueel niveau tot 25% met ingang van 1 januari 2017 (Stcrt. 2016, 35687).

Om zeker te stellen dat leden van een producentenorganisatie ook in 2017 daadwerkelijk van de versoepeling tot maximaal 40% kunnen profiteren en zodoende eventuele EU-conformiteitsproblemen te voorkomen, werkt artikel I, onderdeel A, terug tot en met 1 januari 2017.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1).

Naar boven