Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2018, 56139Overig

Rectificatie call for proposals Physical Internet Reisbeurzenprogramma, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Op 9 oktober 2018 is in de Staatscourant, nr. 56139, de call for proposals Physical Internet Reisbeurzenprogramma, gepubliceerd.

Deze publicatie bevat verschillende tekstuele fouten:

 • a. In paragraaf ‘Inleiding en doel’ is in de tweede alinea per abuis de tekst “data driver logistics” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Het doel van Physical Internet Reisbeurzenprogramma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en onderzoekers van buitenlandse kennisinstellingen, waaronder het Georgia Institute of Technology, voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet, Interconnected Logistics, data driven logistics en andere speerpunten in de onderzoeksagenda voor de logistieke sector.”

 • b. In paragraaf ‘Inleiding en doel’ is in de derde alinea per abuis de zinsnede “van de huidige synchromodaal denken” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Het Physical Internet (PI) is een vergaande ketenregie visie voor het faciliteren van de bundeling van ladingstromen cross chain. Het PI gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van het huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Het Physical Internet is de kern van de onderzoeksagenda voor logistiek in Horizon 2020 vanuit ETP ALICE, en fungeert daarmee als het centrale paradigma voor de ontwikkeling van de logistiek.”

 • c. In paragraaf ‘Het opstellen van de aanvraag’ is onder het derde opsommingsteken per abuis het woord “aanvragen” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Sla het formulier op als pdf en upload de aanvraag samen met de garantiebrief van de werkgever en uitnodigingsbrief van de te bezoeken onderzoeksgroep in de buitenlandse kennisinstelling (host institute) (zie hieronder) in ISAAC.”

 • d. In paragraaf ‘Subsidievoorwaarden’ is in de eerste alinea per abuis de tekst “NWO Regeling Subsidies” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Op alle aanvragen is de NWO-subsidieregeling van toepassing.”

 • e. In paragraaf ‘Open Access’ is abusievelijk het woord “van [de buitenlandse kennisinstelling]” niet opgenomen. In diezelfde paragraaf is abusievelijk de tekst “te zijn” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals worden, voor zover mogelijk binnen de kaders van het intellectueel eigendomsbeleid van de buitenlandse kennisinstelling en, wanneer het bezoek plaatsvindt in het kader van lopend onderzoek binnen de kaders van de gemaakte afspraken omtrent intellectueel eigendom van dat lopend onderzoek, onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.”

 • f. In paragraaf ‘Criteria’ is onder het beoordelingscriterium 2c per abuis de tekst “data driver logistics” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  • “2c. Het belang van het bezoek voor de onderzoeksgebieden Physical Internet, Interconnected Logistics, data driven logistics en andere speerpunten in de onderzoeksagenda voor de logistieke sector.

 • g. In paragraaf ‘Contact’ zijn per abuis de naam “Liesbeth Staps” en e-mailadres “staps@dinalog.nl” opgenomen. De juiste gegevens zijn als volgt:

  “Liesbeth Brügemann, brugemann@dinalog.nl”

 • h. In de koptekst is per abuis de tekst “Physical Internet Beurzenprogramma” opgenomen. De juiste tekst van deze passage is als volgt:

  “Physical Internet Reisbeurzenprogramma”