Regeling ziektekostenverzekering militairen

6 september 2018,

Nr. BS2018019881

De Minister van Defensie

Ministeriële regeling tot tekstplaatsing van ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’

Enig artikel

De tekst van ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’, als in bijlage bij deze regeling, wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

In het verleden bestond de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften op het niveau van ministeriële regeling die slechts op een beperkte groep belanghebbenden van toepassing was bekend te maken in een voor alle betrokkenen beschikbaar publicatiemiddel anders dan de Staatscourant. Hiervan en van wijzigingen van deze regelingen werd mededeling gedaan in de Staatscourant. Als gevolg hiervan zijn een aantal ministeriële regelingen die zijn gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties (MP-serie) oorspronkelijk niet in de Staatscourant geplaatst. Op deze wijze wordt daar, overeenkomstig de aanwijzingen voor de regelgeving, alsnog in voorzien. De Bekendmakingswet biedt immers nog slechts de mogelijkheid van bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Regeling ziektekostenverzekering militairen

1 januari 1995

Nr. PAV7315/94029383

De Minister van Defensie

Gelet op:

 • de artikel 90, tweede, derde en vierde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de militair

de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van het Algemeenmilitair ambtenarenreglement.

b. heffingsgrondslag

de bezoldiging bedoel in artikel 1, eerste lid, onder k van het Inkomstenbesluitmilitairen, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.034,– of; indien sprake is van een afwijkende bezoldiging, de afwijkende bezoldiging, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie- uitkering, tot een maximum van € 3.034,–.

c. afwijkende bezoldiging de bezoldiging in geval van:
 • 1°. ongeoorloofdeafwezigheid;

 • 2°. vermissing;

 • 3°. verlof;

 • 4°. ziekte;

 • 5°. schorsing, vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Bij het vaststellen van de premie voor de militair is artikel 3, eerste en tweede lid van het Inkomstenbesluit militairen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Omvang pakket geneeskundige zorg

De omvang van de geneeskundige zorg van de militair alsmede de procedures met betrekking tot realisering van de aanspraak daar op zijn neergelegd in bijlage 1.

Artikel 4 Verschuldigde premie

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de door de militair verschuldigde premie 6,95% van de heffingsgrondslag.

Artikel 5 Werkgeversbijdrage in de premie

 • 1. De Minister draagt voor 63,31% bij in de door de militair verschuldigde premie. Per 1 januari 2018 is dat 4,40% van de heffingsgrondslag. De militair is loonheffing verschuldigd over de werkgeversbijdrage.

 • 2. Dit percentage wordt herzien indien:

  • a. de aanspraken als bedoeld in artikel 3 wijziging ondergaan of;

  • b. de maximum heffingsgrondslag geen gelijke tred houdt met de loonontwikkeling.

Artikel 6 tot en met 8

[vervallen m.i.v. 01-01-06]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’.

De Minister van Defensie J.J.C. Voorhoeve

Naar boven