Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00940, houdende wijziging van de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 6, eerste lid onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 14 augustus 2018, nummer 1386363,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F wordt als volgt gewijzigd:

De syllabus Nederlandse taal referentieniveau 2F wordt vervangen door de herziene syllabus als vastgesteld met deze regeling.

ARTIKEL II BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

  • 1. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2. De in artikel I genoemde syllabus wordt gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.

  • 3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING

Algemeen

De wijziging betreft een herziene vaststelling van de syllabus Nederlandse taal 2F. De wijziging gaat in per 1 augustus 2019. De syllabus is gebaseerd op het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De verankering van het referentieniveau Nederlandse taal 2F aan de kwalificatiedossiers volgt uit artikel 7.2.4, vierde lid, WEB en de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling examinering Nederlandse taal beroepsopleidingen WEB.

Achtergrond

De opbouw van de nieuwe syllabus is in lijn met de op 25 september 2017 vastgestelde syllabus Nederlandse taal 3F.

De nieuwe syllabus geeft de vaststellingscommissie concrete handvatten voor het vaststellen van opgaven en biedt mbo-docenten extra houvast voor datgene wat er geëxamineerd wordt. Daarnaast biedt de nieuwe syllabus ruimte om naast de gedefinieerde tekstsoorten (informatieve, betogende en instructieve teksten) ook teksten te gebruiken, waarin bijvoorbeeld zowel informatieve als betogende tekstdoelen een plek hebben.

Deze wijzigingsregeling wijzigt de syllabus als vastgesteld bij de Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F, en voorziet in een herziene syllabus Nederlandse taal 2F. Inhoudelijk is de wijziging klein en betreft alleen het ruimte creëren voor het opnemen van teksten met meerdere tekstdoelen in het examen. De al bekende informatie is daarnaast anders geordend en volgt het ordeningsprincipe van de syllabus Nederlandse taal 3F.

  • De Inleiding is herschreven en de paragraaf Uitgangspunten bij het examen is vervangen door de paragrafen 1 Opbouw van de syllabus en 2 Formele inkadering. Hierbij is gestreefd naar helderheid over de status en de opbouw van de syllabus, en duidelijkheid over de wettelijke basis.

  • Waar van toepassing zijn de beschrijvingen in de originele vormgeving overgenomen uit het Referentiekader Nederlandse taal, zodat niet alleen de niveaus 2F en 3F te zien zijn, maar ook de niveaus 1F en 4F. Hiermee komt de nadruk minder op de vergelijking tussen 2F en 3F te liggen, maar kunnen ook het onderliggende en bovenliggende niveau in de vergelijking worden betrokken. Dit gewijzigde format maakt daarnaast duidelijker welke tekst letterlijk uit het Referentiekader Nederlandse taal komt en welke tekst hier een toelichting of operationalisatie van vormt.

  • In paragraaf 4.2 is expliciet vermeld dat ook teksten met meerdere tekstdoelen in het examen kunnen voorkomen.

  • De tekst is met het oog op de leesbaarheid begrijpelijker verwoord.

  • In paragraaf 4 Lezen en paragraaf 5 Luisteren is de toelichting van de kenmerken van taakuitvoering herschreven. Daarnaast zijn deze paragrafen voorzien van voorbeeldvragen die afkomstig zijn uit recente voorbeeldexamens.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven