Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2017, 62114Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 oktober 2017, nr. MINBUZA-2017.1155632/DAM/17, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme 2017–2019)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, en 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 6.4, sub a, b en c, en 6.5, sub a, b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 gelden voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2019 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme 2017–2019 (MSP 2017–2019).

Artikel 2

 • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2019 een subsidieplafond van € 1.722.500,–. Jaarlijks gelden de volgende plafonds, waarbij geldt dat indien in één van deze jaren middelen van de voor dat jaar of een openstelling beschikbare middelen resteren, deze naar rato beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in het daarop volgende jaar of de daaropvolgende openstelling:

 • 2.

  • a) de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 203.500,– en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailor-made trainingen: € 0,–;

  • b) de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 759.000,–, waarvan € 537.500 beschikbaar is voor een eerste openstelling en € 221.500,– voor een tweede openstelling, en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailor-made trainingen: € 100.000,–;

  • c) de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019: voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen: € 560.000,– en voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailor-made trainingen: € 100.000,–.

  Daarbij geldt dat indien middelen resteren van de voor één van beide soorten van activiteiten beschikbare middelen, deze beschikbaar komen voor aanvragen met betrekking tot de andere soorten van activiteiten, voor zover deze aanvragen voldoen aan de maatstaven die in dit besluit zijn neergelegd.

 • 3. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

 • 1. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 worden ingediend naar aanleiding van subsidieopenstellingen waarvan mededeling wordt gedaan op www.nuffic.nl.

 • 2. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme 2017–2019 worden ingediend aan de hand van een daartoe door de minister vastgesteld aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden.1

Artikel 4

De verdeling van de middelen vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2019, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die reeds voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens dezen, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs

BIJLAGE

Subsidiebeleidskader met betrekking tot het MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme (MSP) 2017–2019

Het voorliggende subsidiebeleidskader vormt het richtsnoer voor de beoordeling van aanvragen voor een subsidie in het kader van het MENA-beurzenprogramma MSP 2017–2019.

Shiraka

Het MENA-beurzenprogramma (MSP) is onderdeel van het Shiraka-programma.

Shiraka streeft naar een duurzame transitie in de Arabische regio die uiteindelijk leidt tot:

 • Pluralisme waarin culturele en religieuze verschillen geaccepteerd worden en waar een mate van inclusiviteit is;

 • Een rule of law die bescherming biedt aan burgerschap, mensenrechten en minderheden;

 • Gunstige condities voor het creëren van economische groei en werkgelegenheid.

Doelstelling MENA beurzenprogramma

Het MENA- beurzenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan duurzame democratische transitie in de Arabische regio aan de hand van capaciteitsopbouw voor mid-career professionals uit de Arabische regio, die werkzaam zijn bij de overheid, NGO’s of in de private sector.

Naast een instrument voor capaciteitsopbouw in specifieke vakgebieden waarbinnen kennisbehoefte bestaat, fungeert het MSP als instrument voor de posten om publieksdiplomatie te beoefenen in hun ambtsgebied. De relaties met de betreffende landen worden op deze wijze versterkt.

De ervaring die de bursalen opdoen tijdens de training of cursus in Nederland versterkt bovendien het beeld van Nederland als kennisland en draagt bij aan positieve beeldvorming over Nederland.

Binnen MSP wordt ernaar gestreefd 50% van de met de subsidie te verstrekken beurzen toe te kennen aan vrouwelijke kandidaten.

Beschikbare middelen

Voor subsidieverlening in het kader van het MSP 2017-2019 is in totaal € 1.722.500,– beschikbaar. In 2017 wordt nog één openstelling gerealiseerd voor subsidieaanvragen gericht op het verstrekken van beurzen; voor deze aanvragen is maximaal € 203.500 beschikbaar. In 2018 worden voor deze aanvragen twee openstellingen georganiseerd, waarbij voor aanvragen ingediend in de eerste openstelling € 537.500 beschikbaar is en voor aanvragen ingediend in de tweede openstelling € 221.500,–. Voor subsidieaanvragen gericht op tailor-made trainingen is in 2018 maximaal € 100.000,– beschikbaar. In de eerste zes maanden van 2019 is voor de subsidieaanvragen gericht op beurzen maximaal € 560.000,– beschikbaar en voor subsidieaanvragen gericht op het aanbieden van tailor-made trainingen: € 100.000,–. Indien de middelen die beschikbaar zijn voor één van de genoemde periodes of openstellingen niet worden uitgeput, komen zij naar rato beschikbaar voor de aanvragen die voor beide soorten van aanvragen (voor beurzenverstrekking en voor tailor-made trainingen) in de eerstvolgende periode worden ingediend. Hetzelfde geldt indien middelen beschikbaar voor één van beide soorten aanvragen resteren. Deze komen beschikbaar voor de andere soort aanvragen.

Uitvoering en beheer

Nuffic voert het MSP 2017–2019 uit namens de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op grond van een aan Nuffic verleend mandaat. Namens beide ministers zal Nuffic subsidieaanvragen behandelen van en subsidie verstrekken aan (Nederlandse Hoger Onderwijs) instellingen (HO) om beurzen en tailor-made trainingen (TMTs) aan te bieden aan kandidaten uit de hierna genoemde landen van de MENA-regio.

Landen

Het programma beperkt zich tot de volgende 11 doellanden in de Arabische regio: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Oman, Syrië en Tunesië. Voor subsidies voor het geven van TMT’s geldt dat de in de aanvraag opgenomen kandidaten uit Syrië of Oman dienen te komen.

Zie voor verdere informatie over beurzen en TMT’s hierna.

Doelgroep

Het programma richt zich op kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaat is een mid-career professional (tot 45 jaar).

 • De kandidaat is werkzaam in één van de doellanden van het MENA-beurzenprogramma (zie hierboven onder Landen), waarbij voor kandidaten uit Syrië (evenals overigens voor kandidaten uit de andere landen) geldt dat zij dienen te wonen en werken in één van de overige doellanden (Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko en Tunesië).

 • De kandidaat is niet werkzaam voor een organisatie die beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling.

 • De kandidaat is toegelaten tot de korte cursus of TMT waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd.

 • De werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie.

 • De kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs.

 • Een government statement maakt onderdeel uit van de beurs- of TMT- aanvraag; indien deze door de lokale overheid verplicht is voor de doelgroep.

 • De kandidaat mag niet meer dan één beurs ontvangen voor cursussen die tegelijkertijd plaatsvinden.

 • Kandidaten voor een TMT komen uit Syrië of Oman.

Subsidieaanvragers

Voor subsidie voor beursverstrekking komen in aanmerking Nederlandse Onderwijsinstellingen (opleidingsinstituten) die korte (tussen de twee weken en 3 maanden) Engelstalige- Frans- en Spaanstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) dan wel Universitair Onderwijs aanbieden in de vakgebieden Economics, Commerce, Management and Accounting, Agriculture and Environment, Mathematics, Natural sciences and Computer sciences, Engineering, Law Public Administration, Public order and Safety, Humanities, Social sciences and Communication Arts. De onderwijsinstellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele Kenniscentra die participeren in de Netherlandse Fellowships Programmes. Beiden zijn te vinden op de website www.internationalstudy.nl.

Voor subsidie voor het geven van TMTs komen alle bovengenoemde instellingen in aanmerking plus instellingen die onderwijstrainingen kunnen aanbieden die ook bijdragen aan de versterking van het programma. Deze organisaties dienen zelf verantwoordelijk te zijn voor de training; intermediaire organisaties komen niet in aanmerking.

Van aanvraag tot toekenning: Beurzen

Beursaanvraag

De kandidaat vraagt de MSP-beurs zelf aan bij één van de onderwijsinstellingen die voldoen aan de hierboven onder Subsidieaanvragers genoemde vereisten. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus of training en of de kandidaat voldoet aan de hierboven onder Doelgroep genoemde criteria voor de doelgroep (eligibility criteria). De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een MSP-beurs.

Subsidieaanvraag

Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen. Het maximaal aantal beurzen waar subsidie voor kan worden ontvangen wordt bepaald per instelling aan de hand van de volgende criteria:

 • het voor de betreffende deadline beschikbare subsidiebudget;

 • de gemiddelde kosten van een beurs;

 • het aantal deelnemende instellingen;

 • het aantal beurzen waarvoor aan de instelling in een vorige ronde subsidie is toegekend (indien van toepassing).

Voor elke openstelling wordt op het aanvraagformulier de berekenwijze van het maximaal aantal beurzen waarvoor subsidie kan worden ontvangen vermeld.

Subsidieaanvragen dienen digitaal te worden ingediend middels een op de Nuffic website beschikbaar gesteld aanvraagformulier (www.nuffic.nl). Op het formulier is vermeld voor hoeveel beurzen maximaal een subsidie kan worden ontvangen en welke bescheiden met de aanvraag moeten worden meegestuurd en wat de overige aan de aanvraag gestelde eisen zijn.

Aanvraagtermijn

Nuffic stelt per jaar twee aanvraagrondes open voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het verstrekken van beurzen, in de maanden april en november. Hiervan (openstelling en uiterste termijn van indiening) wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl. In elke aanvraagronde hebben onderwijsinstellingen circa 2 maanden de tijd (tussen de opening en sluiting van de subsidieaanvraagdeadline).

Toetsing en beoordeling aanvraag

De Nederlandse ambassades voor de deelnemende landen toetsen de beurskandidaten die de aanvrager in zijn aanvraag heeft opgenomen aan de onder Doelgroep genoemde eligibility criteria. Er wordt geen subsidie verstrekt voor beurzen aan kandidaten die niet aan deze criteria voldoen. De ambassades beoordelen de kandidaten vervolgens op grond van de volgende beoordelingscriteria:

 • De motivatie van de kandidaat.

 • In hoeverre de kandidaat de opgedane kennis kan implementeren in zijn organisatie en land.

 • In hoeverre de opgedane kennis bijdraagt aan de democratische transitie in het land.

 • In hoeverre de aanvraag van de kandidaat bijdraagt aan de speerpunten van de ambassade.

De uitkomst van deze beoordeling wordt uitgedrukt in een score en resulteert in een ranking van kandidaten per land, ten einde via de subsidieverleningen de beurzen evenredig over de deelnemende landen te kunnen spreiden.

Selectie en subsidietoekenning

De besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen vloeien voort uit de ranking van de kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een beurs. De selectie van kandidaten wordt gedaan aan de hand van de ranking per land. De hoogste scorende kandidaten per land komen het eerst in aanmerking voor een beurs met dien verstande dat wordt gestreefd 50% van de beurzen aan vrouwen te geven. In de beschikkingen op de subsidieaanvragen wordt opgenomen of en zo ja, ten behoeve van beurzen voor welke kandidaten subsidie wordt toegekend.

Van aanvraag tot toekenning: Tailormade training

Aanvraagtermijn

Nuffic stelt per land (Oman en Syrië) jaarlijks één call for proposals open. Hiervan (openstelling en uiterste termijn van indiening) wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl.

Subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor het geven van TMT worden ingediend door instellingen die voldoen aan de hierboven onder Subsidieaanvragers genoemde vereisten. Aanvragen worden ingediend aan de hand van een door Nuffic beschikbaar gesteld aanvraagformulier, waarop tevens staat vermeld welke bescheiden moeten worden meegestuurd en aan welke overige eisen de aanvraag moet voldoen. De aanvraag zal in elk geval een voorstel moeten bevatten voor een training op maat voor individuen met dezelfde trainingsbehoefte, of staf van één lokale organisatie in de regio. De aanvraag kan worden ingediend in samenwerking met een lokale partner. In dat geval is de Nederlandse instelling de penvoerder, op wie indien subsidie wordt toegekend de volledige verantwoordelijkheid rust voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten en het naleven van de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Toetsing, beoordeling en besluit op aanvraag

Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie dienen de kandidaten opgenomen in de aanvraag te voldoen aan de hierboven onder Doelgroep genoemde criteria. Er wordt geen subsidie verstrekt voor TMT’s aan kandidaten die niet aan deze criteria voldoen. Daarnaast dient de aanvraag te voldoen aan de volgende overige minimum-criteria:

Alle aanvragen worden beoordeeld door Nuffic en getoetst op kwaliteit aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • in hoeverre de training aansluit bij de behoefte van de kandidaten en/of organisatie;

 • in hoeverre de subsidieaanvrager de benodigde expertise heeft om de training uit te voeren;

 • de prijs–kwaliteitsverhouding;

 • of en in hoeverre de aanvraag aansluit bij de speerpunten van de ambassade; dit onderdeel wordt door de ambassade getoetst.

Op basis van deze beoordelingen worden de aanvragen gerankt. De hoogst gerankte aanvragen komen als eerste voor subsidie in aanmerking, totdat het beschikbare subsidiebudget is uitgeput. Vervolgens verstuurd Nuffic de toe- en/of afwijzingsbeschikkingen aan de aanvragende Nederlandse instellingen.


X Noot
1

Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl.