Bekendmaking besluit watervergunning voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar door Gasunie en Vitens voor het project ViA15, waterschap Rijn en IJssel

Logo Waterschap Rijn en IJssel

Inleiding

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A15. Om dit mogelijk te maken moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Tijdens deze werkzaamheden is bronbemaling ofwel grondwateronttrekking noodzakelijk. De initiatiefnemers hebben daarom het Milieueffectrapport “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar” opgesteld. Het Milieueffectrapport (MER) dient als grondslag voor de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn respectievelijk op 29 maart 2018 en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (2018, nummers 18526 en 19630) en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).

Gasunie heeft (mede namens Vitens) voor de grondwateronttrekking ten behoeve van het verleggen van leidingen tussen Duiven – Zevenaar voor het project ViA15 een watervergunning aangevraagd. Deze publicatie heeft betrekking op ons definitieve besluit op deze vergunningaanvraag.

 

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend op 31 juli 2018 het besluit op de vergunning voor Gasunie/Vitens voor grondwateronttrekking ten behoeve van het verleggen van leidingen tussen Duiven en Zevenaar voor het project ViA15 (gewijzigd) te hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit heeft van 30 maart 2018 tot en met 11 mei 2017 ter inzage gelegen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn er vijf zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend.

Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit van de watervergunning. Volgens de ontwerp-voorschriften diende de vergunninghouder een bemalings-, lozings- en monitoringsplan ter goedkeuring aan ons waterschap toe te sturen. Hiertoe hebben wij een Technisch bemalingsplan ontvangen, dat door ons is goedgekeurd. De betreffende voorschriften hebben wij hierop aangepast.

 

Terinzagelegging

Ons definitieve besluit op de aanvraag voor een watervergunning van Gasunie/Vitens voor de bovengenoemde bronbemaling ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 3 augustus tot en met 13 september 2018:

1.  Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem (ingang Energieweg).

2.  In het Waterschapsblad en de Staatscourant te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank.

 

Het betreft:

 • -

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

 • -

  belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

 • -

  belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen die zijn aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het beroep;

 • e.

  een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht.

 

Het beroepschrift kan schriftelijk of digitaal worden ingediend bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland te Arnhem. Informatie hierover is te vinden via de website www.rechtspraak.nl.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank zal de indiener van het beroepschrift wijzen op de verschuldigdheid van het griffierecht. Tevens wordt dan aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

 

Voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het verzoek;

 • e.

  een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

 

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling

Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening te verzenden aan Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC

Doetinchem.

 

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Waterschap Rijn en IJssel bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

 

Informatie

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314-369783.

Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl

Naar boven