Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juli 2018, kenmerk 1365042, houdende wijziging van de Subsidieregeling andere eindtoetsen PO in verband met een verlenging van de duur van de regeling

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 10 van het Toetsbesluit PO;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ANDERE EINDTOETSEN PO

De Subsidieregeling andere eindtoetsen PO wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 1a. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op deze regeling, met uitzondering van de artikelen 7.3 tot en met 7.8.

B

In artikel 7 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid.

C

In artikel 11 wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media a.i., I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging ‘Eindtoetsing PO’ in werking getreden.1 Daarin is geregeld dat er in het basisonderwijs een centrale eindtoets voor taal en rekenen wordt ingevoerd, onder de zorg en verantwoordelijkheid van de overheid. Naast de centrale eindtoets, die er vanuit de overheid moet zijn, kan de Minister ook het gebruik van één of meer andere eindtoetsen voor taal en rekenen door scholen toestaan. Hiervoor is vereist dat een andere eindtoets door de Minister als eindtoets in de zin van de WPO is toegelaten. Uitgangspunt daarbij is dat er voor aanbieders van andere eindtoetsen een reële en gelijkwaardige mogelijkheid bestaat om een alternatieve eindtoets te ontwikkelen en aan te bieden aan scholen. Dit naast de van overheidswege, onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens, beschikbaar gestelde centrale eindtoets. De keuzevrijheid van scholen is daarmee gediend.

In het Toetsbesluit PO zijn de inhoudelijke voorwaarden en de procedure voor toelating van andere eindtoetsen beschreven. Indien op basis daarvan de Minister, gehoord het advies van de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO, besluit een andere eindtoets toe te laten dan komt deze, onder bepaalde voorwaarden, voor subsidie in aanmerking. De Subsidieregeling andere eindtoetsen PO (hierna: subsidieregeling) regelt de subsidieverstrekking aan de aanbieders van toegelaten andere eindtoetsen.

Deze wijzigingsregeling verlengt de subsidieregeling. De subsidieregeling wordt verder inhoudelijk niet gewijzigd.

Aanpassen vervaldatum

In artikel 11 van de subsidieregeling is de vervaldatum 1 januari 2019 opgenomen. De subsidieregeling vermeldde in de toelichting dat deze subsidieregeling ‘onderdeel vormt van de algehele evaluatie van de eindtoetsing die is voorzien binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de verplichte eindtoetsing.’ Deze evaluatie zal pas in december 2018 worden afgerond. Om de uitkomsten van de evaluatie in de subsidieregeling te kunnen verwerken is het noodzakelijk om de vervaldatum van 1 januari 2019 te veranderen in 1 januari 2020.

Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Regeling OCW-subsidies was van toepassing op de subsidieregeling toen deze in 2015 in werking trad. In 2016 is de Regeling OCW-subsidies vervangen door de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS wordt daarom van toepassing verklaard op de subsidieregeling. Bij de verantwoording van deze subsidieregeling wordt volstaan met een prestatieverklaring. Omdat deze verantwoording afwijkt van de verantwoording in de Kaderregeling zijn de artikelen 7.3 tot en met 7.8 niet van toepassing op de subsidieregeling.


X Noot
1

De Wet van 11 december 2013 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (Stb. 2014, 13).

Naar boven