Paraplubestemmingsplan

Logo Peel en Maas

Peel en Maas.

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 19 juni 2018 het “Paraplubestemmingsplan Peel en Maas” heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Als gevolg van een wetwijziging zijn de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening vervallen. Deze bepalingen hebben onder meer betrekking op bouwhoogtes, rooilijnen maar ook op parkeereisen bij ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvergunningen. Het overgrote deel van deze bepalingen is al opgenomen in de geldende bestemmingsplannen. Met name het vervallen van eis om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid is nog niet afdoende verankerd in de diverse bestemmingsplannen. Om dit in een keer goed te regelen is ervoor gekozen een paraplubestemmings-plan op te stellen met hieraan gekoppeld de beleidsnota parkeren. In dit bestemmingsplan is tevens voor een aantal andere bestemmingen een aanpassing in de regels doorgevoerd om zodoende beter aan te sluiten bij de behoefte in de praktijk. Naast de opname van de parkeerregeling, heeft het bestemmingsplan betrekking op de volgende onderdelen:

  • het opnemen van maximale bouwhoogtes voor de bestemmingen (“gemengd 1, gemengd 2,) omdat voor deze bestemmingen nu geen maximale bouwhoogte is opgenomen. Er wordt aangesloten bij de maximale bouwhoogte uit de bouwverordening.

  • binnen de bestemming sport: hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde. Voor lichtmasten en schietbomen is de hoogte gesteld op maximaal 18 meter.

  • Locatie schutterij Schorweg 6 Maasbree: voor deze locatie is een middelvoorschrift (wattenbak voor het opvangen van kogels) opgenomen welk voorschrift in de praktijk niet werkbaar is. Dit voorschrift zal vervallen

Inzien vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage van 5 juli tot en met 16 augustus 2018.

• op www.ruimtelijkeplannen.nl. via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0176-VG01

• Op de gemeentelijke website van de gemeente Peel en Maas

• op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen van 5 juli 2018 tot en met 16 augustus 2018 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met Koos Vestjens of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.

Panningen, 4 juli 2018

Naar boven