Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CAKStaatscourant 2018, 37635Interne regelingen

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inzake Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK,

Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van 15 februari 2017 (hierna: Besluit1), waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van in dat artikel genoemde besluiten en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden2;

Gezien artikel 3, onderdeel a, van het Besluit, waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 mandaat is verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2 van het Besluit;

Gezien artikel 3, onderdeel b, van het Besluit, waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 machtiging is verleend voor de in dat artikelonderdeel bedoelde werkzaamheden ten behoeve van administratiefrechtelijke procedures;

Gezien de in artikel 5, lid 1, van het Besluit, gegeven toestemming, waarmee door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid is gegeven aan de voorzitter om aan onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de aan hem in het Besluit toegekende bevoegdheden;

Besluit:

Artikel 1: definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het Besluit:

het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

b. voorzitter:

voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, derde en vierde lid, van de Wet langdurige zorg.

c. manager R&B:

de manager van de afdeling Registratie & Beschikken.

d. manager B&B:

de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.

e. subsidieregeling:

subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

f. DAEB:

dienst van algemeen economisch belang, genoemd in artikel 4 van de Subsidieregeling.

Artikel 2: primaire- en herziene subsidiebesluiten/DAEB-overeenkomst

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

  • voor het ondertekenen van de overeenkomst strekkende tot het belasten van de zorgverlener met een DAEB;

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten of daarop volgende herzieningsbesluiten in het kader van subsidies op grond van de Subsidieregeling, waartoe de voorzitter bevoegd is op grond van artikel 2 van het Besluit;

  • voor het ondertekenen van overige extern gerichte brieven en stukken, anders dan de DAEB, ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling op het werkterrein zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit;

aan de manager R&B.

Artikel 3: afhandelen van bezwaarschriften

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging op grond van artikel 3, onderdeel a, van het Besluit

  • voor het nemen van beslissingen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling en uitvoering van de Subsidieregeling;

  • voor het vertegenwoordigen van de voorzitter in bestuursrechtelijke procedures en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het indienen van verweerschriften en instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

aan de manager B&B.

Artikel 4: afhandelen van beroepschriften

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging op grond van artikel 3, onderdeel b, van het Besluit

  • voor het vertegenwoordigen van de voorzitter in bestuursrechtelijke procedures en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het indienen van verweerschriften en instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

aan de manager B&B.

Artikel 5: verder ondermandaat

De voorzitter staat toe dat de manager B&B verder ondermandaat en machtiging verleent aan onder de manager B&B ressorterende functionarissen voor de bevoegdheden die hij of zij op grond van dit mandaatbesluit heeft.

Artikel 6: informatie

De manager R&B en de manager B&B informeren de voorzitter desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en machtiging.

Artikel 7: bekendmaking

  • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

  • 2. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan de Raad van Bestuur en directie van het CAK, aan de afdeling Internal Audit van het CAK en aan degenen aan wie op grond van dit besluit sprake is van verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 8: inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2018 en vervangt het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inzake Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van 7 juni 2017 (Staatscourant 2017, nr. 30900).

Den Haag, 28 juni 2018

CAK, D. Hoefsmit, Bestuurder CAK

TOELICHTING

Aanleiding wijziging 2018

Sinds 1 januari 2017 voert het CAK de burgerregelingen uit. Per 1 juli 2018 wordt de uitvoering van deze wet- en regelgeving geïntegreerd in de bestaande bedrijfsprocessen van het CAK. In verband hiermee dient deze mandaatregeling op enkele punten te worden gewijzigd.

Toelichting

Per 1 maart 2017 is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: minister) een Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (hierna: subsidieregeling) in het leven geroepen. Het doel van deze regeling is om zorgverleners tegemoet te komen door op aanvraag subsidies te verstrekken voor de medisch noodzakelijke zorg (behorend tot de Zorgverzekeringswet) die zij hebben geleverd aan onverzekerde verzekeringsplichtige personen. Deze zorg wordt nu veelal ‘gratis’ gegeven. Verwarde personen, waaronder ook thuis- en daklozen, zijn vaak onverzekerd. Vanuit die optiek maakt de regeling dan ook onderdeel uit van de bredere aanpak van de problematiek met verwarde personen.

De subsidieregeling is bij of krachtens de Kaderwet VWS-subsidies (hierna: Kaderwet) in een ministeriële regeling vastgesteld, waardoor de Minister bevoegd is om subsidies te verstrekken. De Kaderwet geeft de Minister tevens de mogelijkheid om de uitvoering met inbegrip van het nemen van besluiten te delegeren aan andere bestuursorganen. Bij besluit van 15 februari 2017 heeft de Minister het CAK, in de persoon van de voorzitter, mandaat, volmacht en machtiging verleend ter uitvoering van de subsidieregeling. Het CAK is derhalve aangewezen om de subsidieregeling namens de Minister in mandaat uit te voeren. Voorts is opgenomen dat de voorzitter van het CAK de mogelijkheid heeft om ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Met dit onderhavige besluit maakt de voorzitter van het CAK gebruik van zijn bevoegdheid om de uitvoering van de regeling verder in de organisatie te beleggen. Om de onafhankelijkheid (volledige heroverweging en controlefunctie) voldoende te waarborgen, is de bevoegdheid voor het bezwaar- en beroepsproces belegd bij de manager B&B en deze is niet hiërarchisch ondergeschikt aan de manager R&B.

Een bijzonderheid binnen deze subsidieregeling is dat voor het verkrijgen van de subsidie een overeenkomst tussen de Staat en de zorgverlener noodzakelijk is gesteld. Het betreft een overeenkomst waarmee de zorgverlener belast wordt met het verrichten van een ‘Dienst van algemeen economisch belang’ (DAEB), te weten het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde verzekeringsplichtigen. Hiermee wordt voldaan aan Europese regelgeving inzake vrijstellingen, waardoor bij subsidieverstrekking geen sprake kan zijn van (ongeoorloofde) staatssteun. Een op deze subsidieregeling toegesneden standaard DAEB-overeenkomst is beschikbaar gesteld op de website. De Minister heeft het CAK, in de persoon van de voorzitter van het CAK, volmacht verleend om namens de Staat deze overeenkomsten te sluiten. Door middel van het onderhavige besluit is uitsluitend de manager R&B bevoegd om de DAEB-overeenkomst te ondertekenen. De reden om uitsluitend de manager ICB aan te wijzen is om eenduidigheid te waarborgen in het administreren en registreren van de ondertekende overeenkomsten met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. In een voorkomend geval dat in het bezwaar- of beroepsproces een DAEB ondertekend moet worden, zal dit te allen tijde via de manager R&B verlopen. Op die afdeling vindt het administreren van de DAEB-overeenkomst plaats.

D. Hoefsmit, Bestuurder CAK