Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst Justitiële InrichtingenStaatscourant 2018, 37345Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 juni 2018, nr. 2290685, houdende wijziging van de Verlofregeling TBS in verband met de wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 53, achtste lid, en 54, vijfde lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2, zesde lid, van de Verlofregeling TBS wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

  • c. ten behoeve van verpleegden die alleen tot een vrijheidsstraf zijn veroordeeld, indien de prognose en de behandeldoelen verlof niet toelaten; of

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. indien een levenslange gevangenisstraf wordt ondergaan, tenzij de verpleegde activiteiten worden aangeboden als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit Adviescollege levenslanggestraften en aan de overige voorwaarden voor het verlenen van verlof wordt voldaan.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Bij regeling van 17 augustus 2017 zijn de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden en de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting gewijzigd (Stcrt. 2017, 48627). Die wijziging was een van de maatregelen om de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in overeenstemming te brengen met de eisen die voortvloeien uit artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals uiteengezet in de jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Bij die wijziging is de Verlofregeling TBS abusievelijk niet betrokken. In de Verlofregeling TBS is bepaald dat geen machtiging tot verlof wordt verleend aan een levenslanggestrafte die is geplaatst in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). Met deze wijzigingsregeling is hierop een uitzondering gemaakt voor de levenslanggestrafte aan wie op basis van een advies van het Adviescollege levenslanggestraften re-integratieactiviteiten worden aangeboden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker