Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 27 juni 2018, nr. ANVS-2018/11910, tot wijziging van het Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 in verband met het verlenen van volmacht aan de teamleiders

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1 door een puntkomma wordt een begripsomschrijving toegevoegd, luidende:

teamleider:

teamleider als omschreven in paragraaf 2.2.2 van het Organisatiebesluit ANVS 2018.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a. Volmacht teamleiders

Aan elk van de teamleiders wordt volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van € 15.000,– voor zover dat tot de taak van de desbetreffende teamleider behoort.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

TOELICHTING

Aanleiding voor dit besluit is de uitbreiding van de taak, rol en verantwoordelijkheid van de teamleiders bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Deze taak, rol en verantwoordelijkheid zijn vastgelegd in paragraaf 2.2.2 van het Organisatiebesluit ANVS 2018.

Als uitvloeisel hiervan wordt de teamleiders in artikel 3a van dit besluit volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van € 15.000,–. De maximering van de volmacht tot € 15.000,– sluit aan bij de grens tot waar de procedure van zogenaamde ‘light inkopen’ van toepassing is.

De artikelen 9 tot en met 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS over de kaders voor de uitoefening van de bevoegdheid, de informatieplicht, het mandaatregister en de wijze van ondertekening zijn op de volmachtverlening aan de teamleiders van toepassing.

De volmachtverlening in dit besluit brengt geen wijziging in de volmacht die aan de afdelingshoofden is verleend (art. 3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit mandaat- en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017).

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

Naar boven