Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 27 juni 2018, nr. IENW/BSK-2018/114910, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (reparatie Milieulijst 2018)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 1, onder 8, eerste zin, komt te luiden:

Het bedrijfsmiddel, genoemd in de code F 3410 (Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine), voldoet aan de in paragraaf 2a vermelde eisen omtrent de luchtzijdige emissies door de verbrandingsmotor van het bedrijfsmiddel.

B

Paragraaf 2a wordt als volgt gewijzigd:

1. Code A 1242, onderdeel a, komt te luiden:

  • a. bestemd voor: het reinigen van oppervlakken met water onder een druk van ten hoogste 10 bar en een temperatuur van ten hoogste 185°C, waaraan geen chemicaliën toegevoegd worden, waardoor bacteriën in het vuile water worden geëlimineerd met UV-licht, het water wordt hergebruikt en waarbij deze techniek reiniging met chemicaliën vervangt,.

2. In code B 2341, onderdeel b, vervalt ‘, met uitzondering van de volgende onderdelen: mestopslag, voeropslag, vervangen van erfverharding en dakgoten’.

3. In code F 2342, onderdeel a, derde gedachtestreepje, vervalt ‘en zonder toevoeging van reinigingsmiddelen’.

4. Code B 3411 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden op land in de open lucht, niet zijnde het vervoer van personen of goederen over het spoor of de openbare weg, met een niet vast opgestelde houtversnipperaar, stroomaggregaat, puinbreker of pomp, of een voertuig dat af-fabriek is voorzien van een vaste bestuurders(zit)plaats, dat voldoet aan de eisen, bedoeld in onderdeel a, onder punt 1 of 2, van bedrijfsmiddel E 3412 en daarnaast voor de aandrijving is voorzien van een aardgas- of dual fuelmotor, waarbij onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit (groen gas) of beter is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een toegepaste motor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt aangetoond door een relevant meetrapport, dat is opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,.

2. In de toelichting vervalt ‘Met een EG-typegoedkeuringsverklaring voor fase IV wordt niet aangetoond dat wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden van fase V.’

5. De codes D 6115, D 6120, D 6125, E 6116, E 6121 en E 6126 worden als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a, onder 3 en 4, komt te luiden:

  • 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,

  • 4. gebouw met industriefunctie voldoet aan artikel 5.3 van het Bouwbesluit 2012, en.

2. In onderdeel b wordt na ‘met uitzondering van de volgende onderdelen:’ ingevoegd ‘gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a genoemde eisen,’.

6. In de codes D 6115 en E 6116 wordt in onderdeel a, onder 5, subonderdeel a, ‘gebouw(deel)’ vervangen door ‘gebouw’ en wordt ‘één jaar’ vervangen door ‘drie jaren’.

7. Onderdeel a, onder 5, van de codes D 6120 en E 6121 wordt als volgt gewijzigd:

b. In subonderdeel a wordt ‘gebouw(deel)’ vervangen door ‘gebouw’.

c. In subonderdeel b vervalt ‘(niet zijnde gebouwdeel)’.

8. In onderdeel a, onder 5, van de codes D 6125 en E 6126 wordt ‘gebouw(deel)’ vervangen door ‘gebouw’.

9. Code E 6129 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a, onder 3, komt te luiden:

  • 3. van renovatie van een bestaand gebouw is slechts sprake indien de fundering en gebouwschil conform het Bouwbesluit 2012 gehandhaafd blijven, waarbij ingrijpende renovatie als nieuwbouw wordt beschouwd,.

2. In onderdeel b wordt na ‘met uitzondering van de volgende onderdelen:’ ingevoegd ‘gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a genoemde eisen,’.

10. Het opschrift ‘Materiaalgebruik’ voorafgaand aan code F 6405 komt te luiden:

Installaties en civiele voorzieningen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-Van der Meer

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

In de Milieulijst, behorend bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, zijn ter uitvoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving (VAMIL) als bedoeld in artikel 3.31 van de Wet IB 2001 en voor milieu-investeringsaftrek (MIA) als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet IB 2001.

Met de instrumenten MIA en VAMIL worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen, waarvan de marktintroductie door die instrumenten ondersteund wordt.

Jaarlijks vindt er een aanpassing van de Milieulijst plaats, met als reden dat voor bepaalde bedrijfsmiddelen verdere stimulering van de marktintroductie niet meer noodzakelijk wordt geacht, dat de formulering van bepaalde bedrijfsmiddelen wordt aangescherpt of versoepeld, of dat er nieuwe, innovatieve bedrijfsmiddelen op de Milieulijst worden opgenomen.

Aanleiding

In de aanpassing van de Milieulijst voor 2018 met de Regeling tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2018) van 28 december 20171 (hierna: Milieulijst 2018) zijn enkele onvolkomenheden geslopen in de omschrijvingen van de bedrijfsmiddelen A 1242 , B 2341, F 2342, B 3411 en D 6115 tot en met E 6129. Deze wijzigingsregeling strekt tot correctie van die onvolkomenheden.

Notificatie en consultatie

De Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 valt onder de omschrijving van artikel 1, eerste lid, onderdeel f, tweede alinea, punt iii, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU 2015, L 241). De Milieulijst 2018 is op 20 november 2017 op grond van deze richtlijn genotificeerd2. Aangezien niet zeker is dat deze wijzigingsregeling geen significante wijzigingen aanbrengt ten opzichte van de genotificeerde Milieulijst 2018 is deze wijzigingsregeling op grond van die richtlijn genotificeerd (notificatienummer 2018/0268/NL).

De ontwerpregeling is niet aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd omdat deze wijzigingsregeling geen gevolgen heeft voor de regeldruk. Vanwege het feit dat deze wijzigingsregeling geen ingrijpende verandering teweegbrengt in de rechten en plichten van burgers en bedrijven en evenmin ingrijpende gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk kon worden afgezien van internetconsultatie.

Inwerkingtreding

Bij het bepalen van het tijdstip van inwerkingtreding wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en van de minimale invoeringstermijn omdat de doelgroepen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding van de reparaties. Deze afwijkingen zijn toegestaan overeenkomstig het kabinetsplan aanpak administratieve lasten van 11 december 2009.3Aan de wijzigingen is terugwerkende kracht gegeven tot en met 1 januari 2018, zodat de onjuistheden voor heel 2018 zijn gerepareerd.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel B, onder 1

In de omschrijving van bedrijfsmiddel A 1242 (Stoomreiniger met UV) was de toepassing van de stoomreiniger met UV abusievelijk beperkt tot de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en medische instellingen. Hierdoor werden allerlei toepassingen van de stoomreiniger met UV in andere sectoren uitgesloten, terwijl het wenselijk is ook in die sectoren de toepassing van de stoomreiniger met UV te stimuleren. De beperking tot genoemde sectoren is nu vervallen. Om diezelfde reden is de maximale stoomtemperatuur naar 185°C verhoogd.

Onderdeel B, onder 2

In bedrijfsmiddel B 2341 (Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf) was abusievelijk een passage met uitzonderingen blijven staan die in tegenspraak is met forfaitaire bedragen waarvoor de investering in dit bedrijfsmiddel ten hoogste in aanmerking komt. De forfaitaire bedragen zijn onder meer gebaseerd op vierkante meters erfverharding, sleufsilo en mestsilo, terwijl van de voorzieningen voor een emissiearm erf de voeropslag, de mestopslag en het vervangen van de erfverharding, waren uitgezonderd. Deze tegenstrijdigheid is nu ongedaan gemaakt.

Onderdeel B, onder 3

De omschrijving van bedrijfsmiddel F 2342 (Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem) hield in dat er geen reinigingsmiddelen mogen worden toegevoegd. Een kistenwasser zoals omschreven in F 2342 functioneert echter niet zonder reinigingsmiddelen. De milieuwinst van dit bedrijfsmiddel is dat de wasvloeistof gerecycled wordt, waarmee wordt bespaard op reinigingsmiddelen en water. De zinsnede ‘zonder toevoeging van reinigingsmiddelen’ is nu vervallen.

Onderdeel B, onder 4 en onderdeel A

In bedrijfsmiddel B 3411 (Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie) is de mogelijkheid van steun voor dieselmotoren die voldoen aan de emissiegrenzen van fase V vervallen. In de omschrijving van B 3411 waren mobiele machines met een fase V dieselmotor geïntroduceerd op de Milieulijst 2017. Tot op heden zijn er echter geen fase V typegoedkeuringen beschikbaar. Fase V typegoedkeuringen worden op zijn vroegst in 2019 verwacht, maar zijn dan verplicht voor nieuwe motoren met vermogens van minder dan 56kW en meer dan 130kW die vanwege die verplichting niet in aanmerking komen voor steun. In verband hiermee is bedrijfsmiddel B 3411 ook vervallen in paragraaf 1, punt 8, van de Milieulijst.

Onderdeel B, onder 5 tot en met 9

Deze onderdelen betreffen de volgende bedrijfsmiddelen: D 6115 (Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL), E 6116 (Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL), D 6120 (Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3), E 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.3, D 6125 (Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C), E 6126 (Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C), en E 6129 (Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk).

Bij deze bedrijfsmiddelen is de omschrijving op een aantal punten aangepast en verhelderd. Dit geldt voor de verwijzing naar artikel 5.3 van het Bouwbesluit 2012 voor gebouwen met industriefunctie. Ook is de definitie van renovatie aangepast, zodat de afbakening tussen renovatie en nieuwbouw is verduidelijkt.

Verder is de termijn voor oplevering van een Breeam In-Use certificaat verlengd van één jaar naar drie jaren, waarmee deze in lijn wordt gebracht met de termijn voor oplevering van andere certificaten voor duurzaam bouwen codes.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-Van der Meer


X Noot
2

Notificatienummer 2017-0523-NL.

X Noot
3

Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309.

Naar boven