Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 34808Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2018, nr. 2018-0000331064, tot wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de vaststelling van de salarissen voor arbeidsbeperkten met ingang van 1 juli 2018 als gevolg van de herziening van het wettelijk minimumloon

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 25ab van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Bijlage D. van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 komt te luiden:

BIJLAGE D. VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN 1984, BEVATTENDE DE SALARISSEN (MAANDBEDRAGEN IN EURO) VOOR DE ARBEIDSBEPERKTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 25AA, DERDE LID, PER 1 JULI 2018

   

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

114%

116%

118%

120%

nr

                       

0

€ 1.594,20

                     

1

€ 1.626,08

1

x

                 

2

€ 1.657,97

2

 

x

               

3

€ 1.689,85

3

   

x

             

4

€ 1.721,74

4

     

x

           

5

€ 1.753,62

5

       

x

         

6

€ 1.785,50

6

         

x

       

7

€ 1.817,39

7

           

x

     

8

€ 1.849,27

8

             

x

   

9

€ 1.881,16

9

               

x

 

10

€ 1.913,04

10

                 

x

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

1. Algemeen

Artikel 25ab van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 regelt dat indien het wettelijk minimumloon wordt herzien, dit eveneens leidt tot een overeenkomstige wijziging van bijlage D (de salarissen voor arbeidsbeperkten). Dit betreft de aanpassing van de salarisbedragen met een salarisnummer in bijlage D overeenkomstig de aanpassing van het wettelijk minimumloon op basis van artikel 14, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag. De aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 is gepubliceerd in Staatscourant 2018, 27822 en bijlage D is overeenkomstig aangepast.

2. Gevolgen voor regeldruk

Deze regeling brengt geen gevolgen voor regeldruk met zich mee.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2018. Hiermee is voldaan aan de systematiek van de vaste verandermomenten bij invoering of wijziging van wet- en regelgeving. Wel is afgeweken van de daarbij gebruikelijk gehanteerde minimale invoeringstermijn van twee maanden. In verband met de publicatie van de aanpassingen van het minimumloon in de Staatscourant op 22 mei 2018 was het niet mogelijk de onderhavige regeling eerder te publiceren. Het wachten met de publicatie van de salarisbedragen in bijlage D brengt onwenselijke nadelen met zich mee. Qua uitvoering leidt de korte invoeringstermijn niet tot problemen, aangezien de personen die de regeling uitvoeren goed in staat zijn deze op korte termijn door te voeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren