Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 27822Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 mei 2018, 2018-00000811666, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Artikel 1

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2018 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. € 1.594,20;

  • b. € 367,90;

  • c. € 73,58.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 mei 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2018 niet het geval.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2018 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning (MEV) uit 2017. Dit is 0,5 * 2,06 = 1,03. Deze wordt afgetrokken van de raming voor de contractloonontwikkeling in 2018 zoals gepubliceerd in het CEP 2018 zijnde 2,08. Dit verschil bedraagt 1,05 en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2018.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,03. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon1:

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

100%

€ 1594,20

€ 367,90

€ 73,58

21 jaar

85%

€ 1355,05

€ 312,70

€ 62,54

20 jaar

70%

€ 1115,95

€ 257,55

€ 51,51

19 jaar

55%

€ 876,80

€ 202,35

€ 40,47

18 jaar

47,5%

€ 757,25

€ 174,75

€ 34,95

17 jaar

39,5%

€ 629,70

€ 145,30

€ 29,06

16 jaar

34,5%

€ 550,00

€ 126,95

€ 25,39

15 jaar

30%

€ 478,25

€ 110,35

€ 22,07

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden per 1 juli 2018 alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen:

Leeftijd

Staffeling bbl

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

61,5%

€ 980,45

€ 226,25

€ 45,25

19 jaar

52,5%

€ 836,95

€ 193,15

€ 38,63

18 jaar

45,5%

€ 725,35

€ 167,40

€ 33,48

Volgens artikel 12 van de WML is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid.

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer worden de afgeleide minimumuurlonen bij deze normale arbeidsduren in de toelichting gepubliceerd.2 Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2018 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1 van deze regeling. Hierbij dient te worden vermeld dat alleen de vastgestelde bedragen in artikel 1 van deze regeling het wettelijk minimumloon betreffen en rechtens geldig zijn.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

22 jaar en ouder

€ 10,22

€ 9,69

€ 9,20

21 jaar

€ 8,69

€ 8,23

€ 7,82

20 jaar

€ 7,16

€ 6,78

€ 6,44

19 jaar

€ 5,63

€ 5,33

€ 5,06

18 jaar

€ 4,86

€ 4,60

€ 4,37

17 jaar

€ 4,04

€ 3,83

€ 3,64

16 jaar

€ 3,53

€ 3,35

€ 3,18

15 jaar

€ 3,07

€ 2,91

€ 2,76

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2018 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

€ 6,29

€ 5,96

€ 5,66

19 jaar

€ 5,37

€ 5,09

€ 4,83

18 jaar

€ 4,65

€ 4,41

€ 4,19

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
2

Kamerstukken II, 2007–2008, 31 200 – XV, nr. 84, p. 2.