Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2018, 32735Overig

Uitnodiging aanmelding voorstellen voor Regio Deals, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

nr.: 18120987

8 juni 2018

1. Uitnodiging aanmelding voorstellen

Hierbij doe ik een uitnodiging voor het aanmelden van voorstellen voor Regio Deals. In mijn brief aan de Tweede Kamer van 19 februari 20181 heb ik aangegeven dat het kabinet met Regio Deals en een inzet van de Regio Envelop van € 950 miljoen wil bijdragen aan het aanpakken van regionale opgaven.

Vervolgens heb ik in mijn brief aan de Tweede Kamer van 8 juni 2018 (‘’Aanpak Regio Deals’’) een nadere uitwerking gegeven hoe ik met andere regionale opgaven aan de slag wil gaan, naast de zes expliciet in het regeerakkoord opgenomen opgaven.

2. Proces

Vanaf 8 juni 2018 tot 1 september 2018 kunnen regionale partners voorstellen voor Regio Deals aanmelden bij mijn ministerie via www.rvo.nl/regiodeals in de vorm van een two-pager die een eerste uitwerking bevat van de regionale opgave. Hiermee maken regio’s kenbaar in gesprek te willen geraken voor een mogelijke Regio Deal. De voorstellen zullen aan de hand van een afwegingskader door mijn ministerie en betrokken vakdepartementen worden geanalyseerd. In de maanden september en oktober van 2018 nadere analyse en overleg plaats ten bate van de besluitvorming om te komen tot Regio Deals. In het najaar zal besluitvorming plaatsvinden over met welke indieners van voorstellen de gesprekken worden gestart om tot uitwerking van een Regio Deal te komen.

3. Afwegingskader Regio Deals

Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die aangemeld worden. Dit afwegingskader wordt gevormd door de randvoorwaarden zoals genoemd in de Kamerbrief Aanpak Regio Deals.

1. Inhoudelijke aspecten

a. In hoeverre is er sprake van een meervoudige opgave?

b. In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van de regionale opgave?

– Er is een duidelijk verband tussen de voorgestelde aanpak en de regionale opgave (doeltreffendheid);

– De aanpak bestaat uit een aantal verschillende, samenhangende pijlers;

– Op elke pijler wordt actie ondernomen.

c. Is er een te verwachten positief effect op brede welvaart?

d. Sluit de aanpak aan bij inhoudelijke doelen uit het Regeerakkoord (of Rijksbeleid)?

e. Wordt er om niet-financiële inzet en bijdrage aan het Rijk gevraagd?

f. Is er voldoende output te verwachten in de periode 2019-2022?

2. Regionale aspecten

a. Wordt aangegeven waarom deze opgave kenmerkend is voor deze regio?

b. Is omschreven wie de doelgroep(en) is/zijn van de Regio Deal c.q. voor wie de regionale opgave geldt?

c. Is er bovenregionale uitstraling (regio-overstijgend effect) of gaat deze opgave de draagkracht van de regio te boven?

3. Financiële aspecten

a. Valt het voorstel binnen de bandbreedte van € 5–40 miljoen?

b. Zijn er toezeggingen omtrent (ten minste) evenredige cofinanciering?

c. Is financiële houdbaarheid (het financieringsmodel) geborgd?

d. Is er een doelmatige besteding van middelen te verwachten?

4. Organisatorische aspecten

a. Is aangegeven hoe de governance wordt ingevuld?

b. Is er sprake van PPS/Triple Helix-samenwerkingsverbanden?

c. Is er voldoende organisatorisch vermogen voor realisatie in 2019-2022?

In de Kamerbrief Aanpak Regio Deals heb ik aangegeven dat ik in overleg met de Minister van BZK en de relevante vakdepartementen (inclusief Financiën) in het najaar van 2018 bepaal met welke voorstellen het gesprek gestart wordt om te komen tot Regio Deals. Daarbij beoordeel ik de voorstellen met name op de meervoudigheid van de opgaven en bijdrage aan de brede welvaart, de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht om binnen afzienbare tijd concrete resultaten te kunnen boeken, publiek-private samenwerking en de beschikbaarheid van cofinanciering uit de regio.

4. Bijlage

In de bijlage is het format two-pager Regio Deal opgenomen (bijlage A).

’s-Gravenhage, 6 juni 2018

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE A. FORMAT TWO-PAGER REGIO DEAL

Titel

Naam van beoogde Regio Deal

Partijen

Geef aan welke partijen het voorstel tot Regio Deal doen. Geef daarbij aan waar de publiek-private of triple helix samenwerking uit blijkt.

Regio

Omschrijf het geografische gebied waar de deal betrekking op heeft.

Opgave

Omschrijf welke regionale opgave (knelpunt, kansen, ...) voorgesteld wordt om aan te pakken.

Geef daarin onder andere aan waarom deze opgave kenmerkend is voor de regio.

Ga daarnaast in op het meervoudige karakter van de opgave.

Omschrijf waarom het Rijk dient bij te dragen aan deze opgave.

Ga hierbij in op het te verwachte regio-overstijgend effect van de Regio Deal en/of waarom de opgave de draagkracht van de regio te boven gaat.

Probeer een nadere kwantitatieve onderbouwing te geven van de omvang van de opgave.

Doel en ambitie

Formuleer een ambitie op de lange termijn. Waar wil de regio staan als de opgave van de Regio Deal is aangepakt? Omschrijf dit bij voorkeur met één of enkele (kwantitatieve) doelen.

Voorgestelde aanpak

Omschrijf de voorgestelde aanpak op hoofdlijnen.

Geef aan in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak en waar deze uit bestaat. Ga hierbij in op de samenhang die bestaat tussen verschillende onderdelen.

Omschrijf hoe de doelen gerealiseerd gaat worden. Geef aan hoe de aanpak leidt tot het bereiken van de doelen en schets hierbij de bijdrage aan welvaart in brede zin1.

Specificeer hierbij welke output (resultaat) verwacht wordt tussen 2019-2022, en welke outcome (effect) daarna verwacht wordt.

Geef daarnaast aan hoe de aanpak aansluit bij Rijksbeleid en/of het Regeerakkoord.

Doelgroep

Omschrijf wie de doelgroep(en) is/zijn (voor wie geldt de regionale opgave?).

Geef aan in hoeverre de doelgroep betrokken is bij het formuleren van een aanpak.

Inzet en

(co-)financiering

Omschrijf welke bijdrage alle partijen (inclusief het Rijk) dienen te leveren.

Ga hierbij in op welke samenwerking met het Rijk wordt gezocht. Specificeer hierbij naar soort inzet en bijdrage, en waar mogelijk naar vakdepartementen. Mogelijke inzet en bijdrage kan onder meer bestaan uit het bieden van experimenteerruimte of netwerk, de verruiming van regelgeving of een financiële bijdrage uit de Regio Envelop.

Geef daarnaast aan welke inzet en bijdrage vanuit de regio wordt voorgesteld.

Indien er wordt gevraagd om financiering vanuit de Regio Envelop, moet de regio ten minste 50% co-financiering inbrengen.

Structureel karakter

Omschrijf op welke manier het structurele karakter op lange termijn wordt geborgd (zonder bijdrage en inzet vanuit de Regio Envelop). Ga hierbij specifiek in op het financieringsmodel.

Governance

Omschrijf hoe de governance rondom het programma wordt ingevuld. Ga hierbij in op de sturing, monitoring en eindverantwoordelijkheid (van wie, voor wat) van de Regio Deal. Geef daarnaast aan hoe beleidsmatige verantwoording wordt geborgd.

X Noot
1

Het CBS heeft onlangs de Monitor Brede Welvaart uitgebracht. Hierin treft u meer informatie aan over het begrip brede welvaart.

Aandachtspunten:

  • Vul alle onderdelen zo SMART mogelijk in;

  • De two-pager moet een zelfstandig leesbaar geheel zijn; afkortingen moeten worden toegelicht en verwijzingen naar webpagina’s worden niet meegenomen in de beoordeling.


X Noot
1

Kamerstukken II 2017/18, 29 697, nr. 37.