Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

25-05-2018

overwegende dat;

in Zaandam bij de Gedempte Gracht en Westzijde in de nachtelijke uren taxi’s zich opstellen om zich aan te bieden voor klanten;

dit gedrag ongewenst is en onveilig is; er is een aparte taxistandplaats hiervoor en voetgangers moeten veilig kunnen oversteken op de oversteekplaats;

op de daguren hier ongewenst verkeersgedrag plaats vindt in de vorm van laden lossen van voertuigen ten behoeve van diverse winkels;

het nog onduidelijk is dat de oversteekplaats formeel als VOP aangemerkt kan worden;

een stopverbod aan de westzijde over de betreffende lengte een oplossing is;

hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer is;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Zaandam;

•op de Gedempte Gracht op de aansluiting met de Damstraat een stopverbod in te stellen over een lengte van ca. 17 meter door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken gele markering op de trottoirband zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam;

•op de Gedempte Gracht op de aansluiting met de Damstraat een stopverbod in te stellen over een lengte van ca. 17 meter door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken gele markering op de trottoirband zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Naar boven