Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 27748Onteigeningen

Besluit van 26 april 2018, nr 2018000778 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Teylingen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Noordelijke Randweg Voorhout)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van Teylingen (hierna verzoeker) heeft Ons bij besluit van 29 juni 2017 verzocht om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van onroerende zaken ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Noordelijke Randweg Voorhout. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout.

Verzoeker heeft het verzoek bij brief van 17 juli 2017, kenmerk Z-17-006036, aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen zijn bij brieven van 10 en 11 oktober 2017, kenmerk 30389663/B01/rma en 30389663/B01/obr de onteigeningsstukken aangevuld.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 30 juni 2016 vastgesteld door de raad van de gemeente Teylingen en is sinds 15 september 2016 onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Groen, Verkeer, Water en de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 in de gemeente Teylingen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Teylingen van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 13 december 2017 openbaar kennis gegeven in De Teylinger. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Onze Minister) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 13 december 2017, nr. 70748.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout, die aansluit op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef (ontsluitingsweg nieuwbouw Hooghkamer). Op deze manier ontstaat een nieuwe randwegstructuur rond Voorhout, inclusief een spoorwegonderdoorgang (traject Leiden-Haarlem). De huidige routes tussen Voorhout, Sassenheim, Noordwijk en Noordwijkerhout lopen in belangrijke mate door het centrum van Voorhout. Met de nieuw aan te leggen Noordelijke Randweg Voorhout wordt dit verkeer in belangrijke mate buiten het centrum van Voorhout geleid.

Tevens voorziet het bestemmingsplan in een nieuwe fietspadenstructuur. Het langs de randweg te realiseren fietspad sluit aan op de nu doodlopende Spoorlaan in Voorhout en op een nieuwe fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart. Hiermee ontstaan nieuwe regionale fietsverbindingen op de routes tussen Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Sassenheim. Deze verbindingen zijn van belang voor woon-werkverkeer, recreatieve- en schoolfietsroutes.

Bovendien wordt in de strook tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart een ecologische verbindingszone aangelegd.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

De realisering van het bestemmingsplan wordt gefinancierd uit gemeentelijke middelen en bijdragen van provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Teylingen de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Teylingen tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de gemeente voornemens is om in 2018 te starten met de werken en werkzaamheden. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit. Volgens de planning zullen de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2020 gereed zijn.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen is daarover een zienswijze naar voren gebracht door Dunea N.V., beweerdelijk rechthebbende betreffende het op naam van Liander Infra N.V. gevestigde opstalrecht nutsvoorzieningen betreffende het perceel Voorhout A 3812 (grondplannummer 4).

Ons is gebleken dat verzoeker de door Dunea N.V. beweerde rechten reeds voor het onteigeningsverzoek heeft erkend. Dunea N.V. is in het kader van het minnelijk overleg volledige schadeloosstelling en (her)vestiging van de rechten toegezegd. Dunea N.V. heeft haar zienswijze ingetrokken. Deze behoeft dan ook niet nader te worden behandeld.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Teylingen de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de raad van de gemeente Teylingen tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2018, nr. RWS-2018/7007, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Teylingen van 29 juni 2017;

gelezen de voordracht door de gemeenteraad van Teylingen van 17 juli 2017, kenmerk Z-17-006036;

gelezen de brieven namens burgemeester en wethouders van Teylingen van 10 en 11 oktober 2017, kenmerk 30389663/B01/rma en 30389663/B01/obr, met aanvulling van onteigeningsstukken;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 4 april 2018, no. W04.18.0045/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2018, nr. RWS-2018/14241, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout van de gemeente Teylingen ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Teylingen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wassenaar, 26 april 2018

Willem-Alexander

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: NOORDELIJKE RANDWEG VOORHOUT

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE TEYLINGEN

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Voorhout

Grondplan nr.

Te onteigenen grootte

Als

Ter grootte van

Sectie en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1

geheel

haven

0

09

55

A 3833

½ eigendom Aloysius Gerardus van Kampen, gehuwd met Siti Marjanah, Voorhout;

½ eigendom Siti Marjanah, gehuwd met Aloysius Gerardus van Kampen, Voorhout.

                   

2

geheel

 

terrein (grasland)

0

02

80

A 2083

½ eigendom Rotij Grondontwikkeling West B.V., Rijssen, zetel: Rotterdam;

½ eigendom Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, Woerden, zetel: Zoetermeer.

                   

3

0

27

22

terrein (grasland)

1

24

70

A 2031

½ eigendom Rotij Grondontwikkeling West B.V., Rijssen, zetel: Rotterdam;

½ eigendom Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, Woerden, zetel: Zoetermeer.

                   

4

0

35

79

terrein (grasland)

0

93

95

A 3812

½ eigendom Rotij Grondontwikkeling West B.V., Rijssen, zetel: Rotterdam;

½ eigendom Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, Woerden, zetel: Zoetermeer;

Opstalrecht nutsvoorzieningen Liander Infra N.V., Arnhem.

                   

5

0

20

73

terrein (grasland)

0

69

75

A 4259

½ eigendom Rotij Grondontwikkeling West B.V., Rijssen, zetel: Rotterdam;

½ eigendom Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, Woerden, zetel: Zoetermeer.

                   

6

0

48

49

terrein (grasland)

2

05

80

A 4257

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

7

0

23

63

terrein (grasland)

2

44

50

A 4890

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

8

0

30

85

terrein (teelt-kweek)

1

74

50

A 4179

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V., Nieuwegein, zetel: Amsterdam.

                   

9

0

36

92

terrein (teelt-kweek)

2

04

80

A 5023

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

10

geheel

wegen

0

02

80

A 2140

Agatha Cornelia de Groot, Voorhout.

                   

11

0

31

07

terrein (teelt-kweek)

1

36

25

A 5025

1/3 eigendom Hermanus Jacobus Cornelis Maria van Gent, gehuwd met Jacoba Gerarda Maria Hoogeveen, Voorhout;

1/3 eigendom Jacobus Martinus Maria van Gent, gehuwd met Elisabeth Margaretha Maria Verhaar, Voorhout;

1/3 eigendom Lucas Stefanus Maria van Gent, gehuwd met Catharina Maria Smit, Voorhout.

                   

12

geheel

erf – tuin

0

57

55

A 3815

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

13

0

04

60

berging-stalling (garage-schuur)

0

04

85

A 3816

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

14

0

09

60

erf – tuin

0

13

00

A 3817

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

15

0

09

27

bedrijvigheid (kas) terrein (teelt-kweek)

0

15

40

A 3818

Ballast Nedam Sigma B.V., Nieuwegein.

                   

16

0

05

89

terrein (teelt-kweek)

1

07

60

A 5027

Johannes Martinus Jozef Zwetsloot, gehuwd met Rozalina Agatha Maria Scheffers, Voorhout.