Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 70748Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Teylingen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout van de gemeente Teylingen

KENNISGEVING

Onteigeningsplan Noordelijke Randweg Voorhout

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Teylingen onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout.

Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout, die aansluit op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef (ontsluitingsweg nieuwbouw Hooghkamer). Tevens voorziet het bestemmingsplan in een nieuwe fietspadenstructuur. Het langs de randweg te realiseren fietspad sluit aan op de nu doodlopende Spoorlaan in Voorhout en op een nieuwe fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart. In de strook tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart wordt een ecologische verbindingszone aangelegd.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Groen, Verkeer, Water en de dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentekantoor van Teylingen, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2017-25. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel. 06-46131163, of de heer P.W.M. Lommerse, tel. 06-51319545.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 8 februari 2018 om 11.00 uur in het Bestuurscentrum (trouwzaal), Raadhuisplein 1 te Voorhout. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.