Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

Besluit van 30 april 2018

Nr. 2018/4380

Directoraat-Generaal Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1339M. Het besluit is aangepast als gevolg van diverse ontwikkelingen op het terrein van de verrekenprijzen en de daarop betrekking hebbende uitvoeringscoördinatie.

1. Inleiding

De Coördinatiegroep Verrekenprijzen (hierna CGVP) is verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie op het terrein van de verrekenprijzen binnen de Belastingdienst en dient te waarborgen dat sprake is van eenheid van beleid met betrekking tot de uitvoering. Hieronder wordt met name verstaan de uitleg en toepassing van het arm’s length beginsel in relatie tot transacties tussen gelieerde partijen en de winstallocatie tussen hoofdhuis en vaste inrichting.

Aan de CGVP is de volgende taakopdracht gegeven:

 • het coördineren van de uitvoering op het terrein van de verrekenprijzen en de daaraan gerelateerde documentatieverplichtingen (artikel 8b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna Wet Vpb 1969));

 • het coördineren van de uitvoering op het terrein van de aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (artikelen 29b-29h en 34f en 34g Wet Vpb 1969);

 • het zijn van aanspreekpunt voor de (kantoren van de) Belastingdienst en het departement op het gebied van verrekenprijzen;

 • het adviseren en ondersteunen van het Directoraat-generaal Belastingdienst en het Directoraat-generaal Fiscale Zaken inzake het landelijke beleid inzake verrekenprijzen;

 • het adviseren en ondersteunen van het Directoraat-generaal Belastingdienst en het Directoraat-generaal Fiscale Zaken bij internationaal overleg en internationale beleidsvorming inzake verrekenprijzen, alsmede bij technische assistentie en onderwijs aan buitenlandse belastingautoriteiten en internationale organisaties;

 • het adviseren en ondersteunen van de bevoegde autoriteit bij overleg- en arbitrageprocedures inzake verrekenprijzen;

 • het functioneren als kenniscentrum binnen de Belastingdienst op het terrein van de verrekenprijzen;

 • Het ondersteunen van de internationale gegevensuitwisseling ter zake van verrekenprijzen inclusief de analyse en beoordeling van de bij de internationale gegevensuitwisseling ontvangen informatie (waaronder landenrapporten).

De CGVP brengt door tussenkomst van de Directie Vaktechniek regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden aan de directeur-generaal Belastingdienst en de directeur-generaal voor Fiscale Zaken. Tevens informeert de CGVP de Directie Grote Ondernemingen en de Directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst actief over de voortgang van haar werkzaamheden.

2. Werkterrein van de CGVP

Om eenheid van de uitvoering van het fiscale beleid te waarborgen is het noodzakelijk dat de CGVP in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht verkrijgt in zowel de omvang als de aanpak van verrekenprijsproblematiek.

De inspecteur dient daarom in voorkomende gevallen de problematiek aan te melden bij de CGVP. De CGVP zal bij de behandeling van de problematiek de inspecteur ondersteunen en zo nodig bindend advies geven ten aanzien van relevante beslissingen op het gebied van verrekenprijzen.

Relevante beslissingen op het gebied van verrekenprijzen zijn onder meer:

 • Transacties tussen gelieerde lichamen waarbij een standpuntbepaling precedentwerking kan hebben en/of opgevat kan worden als (een begin van) beleid;

 • Transacties tussen gelieerde lichamen die mogelijk kunnen leiden tot grondslaguitholling en/of winstverschuiving;

 • Binnenlandse verrekenprijsonderzoeken (waaronder begrepen de beslissing wel of geen onderzoek in te stellen);

 • Grensoverschrijdende verrekenprijsonderzoeken (waaronder begrepen de (mede)beslissing wel of geen onderzoek in te stellen);

 • Grensoverschrijdende overdrachten van activiteiten, activa (waaronder immateriële vaste activa) en passiva binnen concernverband, waaronder zogenaamde ‘business restructurings’, inclusief de daarbij behorende waarderingsproblematiek;

 • Verzoeken van belastingplichtigen aan de inspecteur om een corresponderende correctie op het gebied van verrekenprijzen aan te brengen naar aanleiding van een (voorgenomen) correctie die aangebracht is bij een gelieerd lichaam in een andere Staat;

 • Verzoeken om zekerheid vooraf over de omvang van de documentatieverplichting van art. 8b, derde lid Wet Vpb 1969;

 • Vragen inzake de uitleg of interpretatie met betrekking tot artikel 29b-29h, 34f en 34g Wet Vpb 1969 inzake aanvullende documentatieverplichtingen (landenrapport, groepsdossier en lokaal dossier). Daarnaast beoordeelt de CGVP deze documentatie.

Uitgezonderd zijn echter gevallen waarin het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen (kantoor Rotterdam) op grond van het besluit van 12 juni 2014 Besluit DGB 2014/296M een bindend advies geeft aan de competente inspecteur inzake een standpuntbepaling vooraf over een te hanteren verrekenprijs. Het APA-/ATR-team stemt de mogelijke beleidsmatige aspecten die samenhangen met het verzoek en die nog niet eerder als beleid zijn gepubliceerd af met de CGVP teneinde de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. De CGVP is hiermee verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van verrekenprijzen binnen de gehele Belastingdienst.

Indien een verzoek is gedaan tot het sluiten van een bilaterale of multilaterale APA doet het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen (kantoor Rotterdam) direct na ontvangst een kopie van het verzoek toekomen aan de Coördinatiegroep Verrekenprijzen.

3. Samenstelling CGVP

De voorzitter van de CGVP ressorteert onder de Belastingdienst/Directie Vaktechniek. De overige leden van de CGVP maken deel uit van de Directie Grote Ondernemingen en de Directie Midden- en Kleinbedrijf.

Voor de uitvoering van haar taakopdracht heeft de CGVP naast een voorzitter en een secretaris vijf regionale coördinatoren, een coördinator Country-by-Country Reporting, een coördinator bij het APA/ATR-team en een netwerk van leden op de kantoren. Doordat er regelmatig afstemming plaats vindt tussen de CGVP, het APA-/ATR-team en het aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders is daarmee eenheid van beleid en uitvoering gewaarborgd.

Medewerkers van de Belastingdienst kunnen de gegevens van de leden van de CGVP raadplegen op het interne Belastingnet.

Het secretariaat van de CGVP is te bereiken via: CGVP@belastingdienst.nl.

Het CbC-team van de CGVP is te bereiken via: CBC-reporting@belastingdienst.nl

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

5. Vervallen besluit

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit: Besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1339.

Den Haag, 30 april 2018

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck Lid van het managementteam Belastingdienst

Naar boven