Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost alsook het op dit plan gebaseerde bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

KENNISGEVING

Onteigeningsplan De Volgerlanden Oost gebied C1-C2

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, en voor de uitvoering van het op dit plan gebaseerde bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2.

Het op het bestemmingsplan gebaseerde uitwerkingsplan voorziet in de realisatie van een woongebied, waarbinnen ten hoogste 478 woningen gerealiseerd mogen worden met de daarbij behorende groenvoorzieningen, ontsluitingen en water. Op de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zullen vrijstaande woningen, twee-onder-éénkapwoningen en rijwoningen met diverse bouwhoogtes en kapvormen en (ontsluitings)wegen worden gerealiseerd. Tevens zal er water worden gerealiseerd op een deel van de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken. De te onteigenen onroerende zaken omvatten gezamenlijk circa 95 (delen van) bouwkavels.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn in het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost de bestemming Wonen – Uit te werken en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie, toegekend. Aan de onroerende zaken zijn in het bestemmingsplan De Volgerlanden Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2 de onderscheiden bestemmingen Verkeer, Water en Woongebied toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2017-29. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer J.N. Baalbergen, tel. 06-46131163, b.g.g. 06-15948274.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 28 juni 2018 om 11.00 uur in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Naar boven