Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 april 2018, nr. IENW/BSK-2018/83789, tot wijziging van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen in verband met een reparatie betreffende het maximale beproevingsinterval voor periodiek onderzoek van drukhouders

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10a, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de tabellen 2 en 3 van de bijlage bij de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen wordt in de rij die begint met ‘4.1.4.1, P200 (10) k’ na ‘P200 (10) ac,’ ingevoegd ‘P200 (12),’.

ARTIKEL II

In de eerste kolom van tabel 1, behorende bij artikel 1 van bijlage 3, van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, vervalt ‘, (12)’ in de rij die begint met ‘4.1.4.1, P200’.

ARTIKEL III

In de eerste kolom van tabel 1, behorende bij artikel 1 van bijlage 3, van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen vervalt ‘, (12)’ in de rij die begint ‘4.1.4.1, P200’.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

In de internationale voorschriften inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en over de spoorweg (RID) zijn onder andere voorschriften opgenomen over het beproevingsinterval (keuringstermijn) van drukhouders (gasflessen). Op basis van het ADR en het RID kan het beproevingsinterval door de bevoegde autoriteit of de door de bevoegde autoriteit aangewezen private instantie worden verlengd van 10 jaar tot maximaal 15 jaar. In de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen is de Inspectie Leefomgeving en Transport exclusief aangewezen als bevoegde autoriteit voor het verlengen van het beproevingsinterval (tabellen 1 van bijlagen 3). Deze aanwijzing heeft abusievelijk plaatsgevonden. Het is namelijk niet bezwaarlijk om deze handeling over te laten aan private marktpartijen. In de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen zijn de handelingen opgenomen waarvoor private marktpartijen een erkenning kunnen krijgen om deze uit te voeren. Met de onderhavige regeling wordt het verlengen van het beproevingsinterval alsnog ondergebracht in de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en is de exclusieve aanwijzing van de Inspectie Leefomgeving en Transport voor het verlengen van het beproevingsinterval in beide regelingen vervallen.

De financiële gevolgen voor het aanvragen van een erkenning voor het mogen verlengen van een beproevingsinterval beperken zich tot de kosten van de aanvraag tot erkenning zelf. De kosten voor een dergelijke erkenning bedragen € 7.642.

De onderhavige regeling is niet twee maanden voor de inwerkingtreding gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast is de regeling niet in werking getreden op een vast verandermoment. Omdat de doelgroep van de regeling baat heeft bij een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de regeling, is met gebruikmaking van de uitzonderingsmogelijkheden die Aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder a en d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving daarvoor biedt, afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven