Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 22320Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 april 2018, nr. WJZ/18046125, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met herstel van enkele onvolkomenheden en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 4 en 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 4.2.16, onderdeel 2.6, van de Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

1. De tekst onder het opschrift ‘Algemeen’ komt te luiden:

Het programma Systeemintegratie richt zich, als doorsnijdend thema binnen de Topsector Energie, op de systeemveranderingen die essentieel zijn om de transitie naar een geïntegreerd en flexibel energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. Het programma Systeemintegratie onderzoekt hierbij welke technologische innovaties in het energiesysteem nodig zijn en welke niet-technische aspecten hier een belangrijke rol bij spelen. Het Programma Systeemintegratie heeft hierbij behoefte aan een verkenning naar cyber security. Deze verkenning is ook van belang voor het doorsnijdend thema ‘digitalisering’ en TKI Urban Energy.

2. Na de tekst onder ‘Algemeen’ vervalt het opschrift ‘Programmalijn 6.1: Verkenning Cyber security’.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 wordt in de rij van titel 4.7 ‘€ 6.000.000’ vervangen door ‘€ 8.000.000’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I terug tot en met 1 april 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Aanleiding

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies (hierna: RNES) en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018. Met deze wijzigingsregeling is een bijlage van het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energie (titel 4.2 van de RNES) aangepast en is het subsidieplafond opgehoogd van de subsidiemodule Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (hierna: subsidiemodule EDS) (titel 4.7 RNES).

2. Subsidiemodules voor de Topsector Energie

Titel 4.2 RNES biedt een grondslag voor subsidiëring van een aantal verschillende soorten energieprojecten op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie, zoals Topsector Energiestudies. De bijbehorende programma’s en onderliggende programmalijnen zijn in de bijlagen bij de RNES uitgewerkt.

In bijlage 4.2.16, die de programmalijnen voor de subsidiemodule Topsector Energiestudies (paragraaf 4.2.17 RNES) beschrijft, is in onderdeel 2.6 een alinea vervangen en een opschrift geschrapt. De alinea is vervangen, omdat deze per abuis een verwijzing naar een niet bestaande verkennende studie bevatte. Het opschrift is geschrapt, omdat deze verwees naar de niet bestaande programmalijn 6.1.

3. Subsidiemodule EDS

De subsidiemodule EDS heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Energieakkoord voor Duurzame Groei1 waarin energiebesparing en toepassing van duurzame energie zijn aangeduid als kernpunten om te komen tot een duurzame energievoorziening. De onderhavige subsidiemodule draagt bij aan de genoemde energiebesparing door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor de huidige openstellingsperiode van de subsidiemodule EDS, die loopt van 2 januari 2018 tot en met 7 december 2018, wordt het subsidieplafond verhoogd van € 6.000.000 naar € 8.000.000. Op deze wijze kunnen (gelet op de beslistermijn op een subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 26 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies) nog meer van de reeds binnengekomen projectaanvragen gehonoreerd worden. Ook wordt hiermee voldaan aan de vraag van de gebruikers van deze subsidiemodule, die naar verwachting nog verder zal toenemen.

4. Staatssteun

Subsidiemodule Topsector Energiestudies

De subsidie voor een Topsector Energiestudie bevat staatssteun die afhankelijk van het type studie wordt gerechtvaardigd door de algemene de-minimisverordening2 en artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening3. De wijziging van bijlage 4.2.16 van de RNES heeft geen effect op de staatssteunaspecten van de subsidiemodule waar deze bijlage toe behoort.

Subsidiemodule EDS

De subsidieverlening op grond van de subsidiemodule EDS kan een steunmaatregel als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormen. Sportverenigingen en sportstichtingen vormen echter een zeer gemêleerde groep. Veel verenigingen zijn dusdanig klein van omvang dat van hun activiteiten kan worden gesteld dat zij geen invloed hebben op handel tussen landen in de interne Europese markt. In deze gevallen is er geen sprake van staatssteun. De activiteiten van grotere amateurverenigingen kunnen deze invloed wel hebben. In dergelijke gevallen is er wel sprake van staatssteun die gerechtvaardigd wordt door de algemene de-minimisverordening. De ophoging van het subsidieplafond brengt geen verandering in de staatssteunaspecten van deze subsidiemodule.

5. Regeldruk

De correctie in de bijlage van de subsidiemodule Topsector Energiestudies, alsook de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule EDS, leidt niet tot een toename van de administratieve lasten bij de gebruikers van deze subsidiemodules.

6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel I terug tot en met 1 april 2018.

Artikel I werkt terug tot 1 april 2018, zodat de wijziging van de bijlage terugwerkt tot de start van de openstellingsperiode van de subsidiemodule Topsector Energiestudies. Hiertegen bestaat in dit geval geen bezwaar, nu de wijzigingen niet belastend zijn.

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Voor wat betreft artikel I is dit op grond van aanwijzing 4.17, vijfde lid van de Aanwijzingen voor de regelgeving gerechtvaardigd, omdat dit reparatieregelgeving betreft.

Voor de subsidiemodule EDS in artikel II is afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten gerechtvaardigd doordat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding van de regeling. Het vasthouden aan de systematiek van de vaste verandermomenten zou hebben betekend dat het subsidieplafond pas opgehoogd zou kunnen worden vanaf het eerstvolgende vaste verandermoment van 1 juli 2018. Met de spoedige ophoging van het budget voor de huidige openstellingsperiode kunnen mogelijk meer (van de reeds binnengekomen en/of nog binnen te komen) projectaanvragen worden gehonoreerd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstukken II 2012/13, 30 196, nr. 202

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commssie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352).

X Noot
3

verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187);