Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 april 2018, nr. 2018-0000192736, houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa in verband met de verantwoording over specifieke uitkeringen die zijn verstrekt in 2017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling informatieverstrekking sisa wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘de bij deze regeling behorende bijlage 1’ vervangen door ‘de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 4’.

B

De bijlagen 1 tot en met 4 worden vervangen door de bijlagen 1 tot en met 4 zoals opgenomen in de bijlagen A tot en met D bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

BIJLAGE A BIJ DE REGELING HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2017

[Bijlage 1 bij de Regeling informatieverstrekking sisa: SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2017: Ter inzage gelegd]

BIJLAGE B BIJ DE REGELING HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2017

[Bijlage 2 bij de Regeling informatieverstrekking sisa: Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2017: Ter inzage gelegd]

BIJLAGE C BIJ DE REGELING HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2017

[Bijlage 3 bij de Regeling informatieverstrekking sisa: Tabel van fouten en onzekerheden 2017: Ter inzage gelegd]

BIJLAGE D BIJ DE REGELING HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA IN VERBAND MET DE VERANTWOORDING OVER SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE ZIJN VERSTREKT IN 2017

[Bijlage 4 bij de Regeling informatieverstrekking sisa: Invulwijzer SiSa-bijlage 2017: Ter inzage gelegd]

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) dienen provincies en gemeenten jaarlijks uiterlijk op 15 juli verantwoording af te leggen over de besteding van specifieke uitkeringen van het voorgaande begrotingsjaar. Daartoe worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld over het verstrekken van de verantwoordingsinformatie (artikel 17a, derde lid, Fvw). Met deze wijziging van de Regeling informatieverstrekking sisa (single audit, single information) is in de bijlagen 1 tot en met 4 de benodigde verantwoordingsinformatie voor het begrotingsjaar 2017 vastgesteld.

2. Verantwoordingsinformatie 2017

De verantwoordingsinformatie met betrekking tot het begrotingsjaar 2017 is vastgelegd in de volgende bijlagen bij de Regeling informatieverstrekking sisa:

  • 1. SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2017;

  • 2. Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2017;

  • 3. Tabel van fouten en onzekerheden 2017;

  • 4. Invulwijzer SiSa-bijlage 2017.

Belangrijkste wijzigingen

Het volledige format van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2017 bevat 41 regelingen. Dat is er één minder dan in de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie van 2016. Mede hierdoor is ook de omvang van de volledige tabel kleiner geworden. Voor regelingen die vervallen zijn, hoeft geen verantwoordingsinformatie meer via SiSa/CBS te worden aangeleverd. Alle substantiële wijzigingen ten opzichte van 2016 zijn hieronder uiteengezet.

Vervallen regelingen t.o.v. 2016

Nummer

Naam

Reden

E11B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

2016 was het laatste verantwoordingsjaar. Enkele gemeenten moeten in 2017 nog een administratieve eindverantwoording doen. Dit heeft geen gevolgen voor de financiële verantwoording van de provincies.

E12

Nieuwe sleutel projecten

In 2016 waren er nog drie gemeenten die hun verantwoording moesten indienen. Als blijkt dat ook deze gemeenten eindverantwoording hebben gedaan zal de E12 uit de SiSa-documentatie worden verwijderd.

E30

Quick wins binnenhavens

2016 was het laatste verantwoordingsjaar.

E30B

Quick wins binnenhavens (sisa tussen medeoverheden)

2016 was het laatste verantwoordingsjaar.

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

2016 was het laatste verantwoordingsjaar.

D3

Excessieve kosten Archeologie

2016 was het laatste verantwoordingsjaar.

Nieuwe regelingen in 2017

Nummer

Naam

Reden

F1

Uitkoopregeling Hoogspanningslijn

Nieuwe specifieke uitkering per 1 januari 2017. Zie voor nadere toelichting bij deze uitkering hoofdstuk 4 bij specifieke uitkering F1.

F2

Tijdelijke regeling waardevermeerdering woningen (subsidie)

Nieuwe specifieke uitkering per 1 januari 2017. Zie voor nadere toelichting bij deze uitkering hoofdstuk 4 bij specifieke uitkering F2.

DRE8C

Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwe SiSa-regeling van Drenthe.

GRO21C

Regiospecifiek pakket (RSP)

Nieuwe SiSa-regeling van Groningen.

Wijzigingen bestaande regelingen

Nummer

Naam

Reden

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Toevoeging indicator E3/11. Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T. Indicator Eindverantwoording Ja/Nee is indicator E3/12 geworden.

E12

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

Aanpassing jaartal in toelichting.

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

Wijzigingen in de regeling ivm verlening uitkering van 2017 naar 2018, Zie hoofdstuk 4 bij D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 (OAB).

D10

(Volwassenen)Onderwijs (Wijzigingswet Wet participatiebudget) 2015-2017

In 2017 is bij indicator 04 een aanvulling op de toelichting gedaan. Zie voor meer informatie kolom drie bij toelichting indicator D10/04.

G2, G2A, G2B, G3, G3A en G3B

SZW-regelingen.

Gewijzigde jaaraanduiding in omschrijving SZW-regelingen. Gewijzigd van bijvoorbeeld 2016 naar 2017 (als het gaat om de regelingen G2, G2B, G3 en G3B) of gewijzigd van 2015 naar 2016 (als het gaat om de regelingen G2A en G3A).

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Vier indicatoren toegevoegd, ten behoeve van 2016 en 2017

Nadere informatie over de procedure is te vinden op www.rijksoverheid.nl/sisa.

3. Lasten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de lasten van provincies en gemeenten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Naar boven