Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trappenberg-Kloosterschuur en 1e partiële herziening Trappenberg-Kloosterschuur van de gemeente Katwijk

KENNISGEVING

Onteigeningsplan Trappenberg-Kloosterschuur

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Katwijk onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Trappenberg-Kloosterschuur en 1e partiële herziening Trappenberg-Kloosterschuur.

De bestemmingsplannen maken de reconstructie van glastuinareaal en de realisatie van woningen mogelijk in het gebied Trappenberg-Kloosterschuur.

Het gedeelte rond de Voorhouterweg wordt in de nieuwe situatie bestemd voor glastuinbouw en zal deel uitmaken van het sierteeltcomplex Greenhouse Park, dat glastuinbouwbedrijven uit de Duin- en Bollenstreek mogelijkheden biedt voor innovatie en schaalvergroting. In het gedeelte rond de Vinkenweg zullen 18 greenportwoningen worden gerealiseerd. De woonkavels worden gesitueerd aan weerszijden van een nieuw aan te leggen straat die tevens voor ontsluiting van de woningen zal zorg dragen en parkeergelegenheid zal bieden. Er zal ook een speeltuin worden gerealiseerd. De bestaande voormalige bedrijfswoningen – thans burgerwoningen – zijn in het nieuwe woongebied ingepast.

Tussen het woongebied en het nieuwe glastuinbouwgebied wordt een watergang gerealiseerd die het woongebied zal omsluiten. Deze watergang zal een minimale afstand van 25 meter tussen glastuinbouw en woningen garanderen.

In het bestemmingsplan Trappenberg-Kloosterschuur zijn aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken, de bestemmingen Agrarisch glastuinbouw 1 en de dubbelbestemming Waarde-Archeologisch Verwachtingsgebied toegekend.

In het bestemmingsplan 1e partiële herziening Trappenberg-Kloosterschuur zijn aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken de bestemmingen Agrarisch glastuinbouw 1, Groen, Water en Woongebied en de dubbelbestemming Waarde-Archeologisch Verwachtingsgebied 1 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3 (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 20 april 2018 tot en met 31 mei 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2017-32. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S. Marselli, tel. 06 – 10 77 97 97; b.g.g. de heer P.W.M. Lommerse, tel. 06 – 51 31 95 45.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 14 juni 2018 om 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Naar boven