Protocol Accountantsonderzoek CAK

Bestuurlijke verantwoording 2017

Maart 2018

Inhoud

1.

Inleiding

1

1.1

Mededeling in Staatscourant

3

2.

Doel van het accountantsonderzoek

3

3.

Procedure onderzoek

4

4.

Inhoud van het accountantsonderzoek

5

4.1

Object van het onderzoek

5

4.1.1

Financieel verslag

5

4.1.2

Uitvoeringsverslag

6

4.2

Toetsingscriteria

6

4.2.1

Het begrippenkader

6

4.2.2

Wet- en regelgeving

7

4.2.3

Taken onder toezicht van VWS

7

4.2.3.1

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

7

4.2.3.2

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

8

4.2.3.3

Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

9

4.2.4

Taken onder toezicht van de NZa

10

4.2.4.1

Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

10

4.2.4.2

Betalingen van zorgaanspraken Wlz

10

4.2.4.3

Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

11

4.2.4.4

Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

12

4.2.4.5

Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

13

4.2.4.6

Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

14

4.2.4.7

Afdracht eigen bijdragen Wlz

15

4.2.4.8

Afdracht eigen bijdragen Wmo

16

4.2.4.9

Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

17

4.2.4.10

Uitbetaalde uitkeringen CER

17

4.2.4.11

Interest geldmiddelen Zvf

18

4.3

Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken

18

4.4

Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)

18

4.5

Foutentabel

20

5

Controleverklaring

20

5.1

Inleiding

20

5.2

Goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording

20

6.

Accountantsrapport

24

6.1

Inleiding

24

6.2

Inhoud

24

1. Inleiding

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model Jaarverslaggeving CAK 2017 Bestuurlijke verantwoording voorschriften opgenomen voor de inrichting van de bestuurlijke verantwoording 2017 van het CAK. Het model bevat modellen waarmee het CAK zijn bestuurlijke verantwoording moet inrichten.

De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (protocol).1

Dit protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de:

 • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg);

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);

 • Wet langdurige zorg (Wlz);

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • Compensatieregeling Eigen Risico (CER) (als onderdeel van de Zvw).

Het doel van dit protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie als basis voor zijn oordeel.

De accountant hanteert het protocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance opdrachten (VIO) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:

 • een controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

 • een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 1 juli2 van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan VWS en de NZa.

VWS en de NZa maken bij hun toezicht zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaringen, het accountantsrapport, het rapport van feitelijke bevindingen en indien aanwezig de Third Party Mededeling3. Daarbij beoordelen VWS en de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Op grond van de verzamelde informatie vormen VWS en de NZa zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven, van de:

 • Wtcg;

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

De Auditdienst Rijk (ADR) die in opdracht van VWS de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK beoordeelt, brengt daarvan verslag uit aan VWS.

Jaarlijks brengt de ADR een verslag uit aan VWS van de bevindingen over de:

 • tegemoetkomingen Wtcg;

 • ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen.

VWS neemt het oordeel van de ADR mee bij de vaststelling van de financiële stroom Wtcg en de beheerskosten van het CAK over het boekjaar. De bevindingen van de ADR over de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

De NZa rapporteert aan het CAK haar bevindingen over de uitvoering van de AWBZ, Wlz, Wmo en de CER door het CAK. Ook brengt de NZa jaarlijks samenvattende rapporten uit over:

 • De rechtmatige uitvoering van de Zvw. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op over de uitvoering van de CER4 door het CAK.

 • De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz (voorheen de AWBZ) en bepaalde onderdelen van de Wmo door het CAK.

1.1 Mededeling in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 13 maart 2018 dit ‘Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen via www.nza.nl.

2. Doel van het accountantsonderzoek

Het accountantsonderzoek bij het CAK bestaat uit een onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK (op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel) en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen5. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording. Dit onderzoek maakt deel uit van een ‘assurance-opdracht’.

De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in:

 • een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK (op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel) en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

 • een accountantsrapport.

Controleverklaring bestuurlijke verantwoording

In de controleverklaring geeft de externe accountant aan of:

 • de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices rechtmatig zijn;

 • de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK (op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel) en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen juist en volledig zijn.

 • Deze controleverklaring is alleen bestemd voor VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland (Zorginstituut).

Tekst verklaring

Voor de tekst van de controleverklaring maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen.

Accountantsrapport

In het accountantsrapport, brengt de externe accountant verslag uit over zijn onderzoek naar:

 • de rechtmatigheid van de in de matrices van de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen;

 • de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK (op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel) en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen;

 • het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van een assurance opdracht.

In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van het accountantsrapport verder uitgewerkt.

Third Party Mededeling

In de oordeelsvorming op basis van de Third Party Mededeling legt de externe accountant zijn oordeel vast of binnen het uitvoeringsproces voor de eigen bijdragen Wmo adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de beheersdoelstellingen voor de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo te kunnen waarborgen in het verslagjaar. De beheersdoelstellingen zijn door het management van het CAK vastgesteld. De Third Party Mededeling is uitsluitend bestemd voor het CAK, de gemeenten en zijn externe accountants. Het is van belang dat ook VWS (ADR) en de NZa, indien deze mededeling wordt opgesteld, voor hun onderzoek gebruik kunnen maken van de Third Party Mededeling. De Third Party Mededeling maakt onderdeel uit van de oordeelsvorming van de externe accountant.

3. Procedure onderzoek

De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.

Opdracht

Het CAK geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar:

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK (op kasbasis en op basis van het toerekeningsbeginsel) en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen6. Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

Bij deze opdracht vormen het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 en dit protocol het uitgangspunt. VWS en de NZa voorzien het CAK en de externe accountant van een exemplaar van het model en het protocol.

Uitgangspunten onderzoek

 • Het CAK en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de werkverdeling. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk en effectief, gebruik van de interne controlemaatregelen van het CAK.

 • De externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens dit protocol. De externe accountant rapporteert aan het CAK middels een controleverklaring en een accountantsrapport over de uitkomsten van zijn onderzoek naar de bestuurlijke verantwoording.

 • Het CAK stuurt vóór 1 juli7 van het jaar volgend op het verslagjaar aan VWS en aan de NZa de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording, het directieverslag, de bestuurlijke verantwoording, de controleverklaringen, het accountantsrapport en het rapport van feitelijke bevindingen.

 • De NZa en de ADR kunnen zonder verdere tussenkomst van elkaar en het CAK contact opnemen met de externe accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden. VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen.

 • De ADR en de NZa maken bij hun onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant. Op basis hiervan stellen zij hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

 • De ADR en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar, indien nodig, hun bevindingen inzake de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de betreffende externe accountant.

 • Na verwerking van de reactie van de externe accountant op deze bevindingen rapporteert de ADR over zijn bevindingen aan het Ministerie van VWS.

 • VWS neemt het oordeel van de ADR mee in de vaststelling van de financiële stroom Wtcg.

 • De bevindingen van de ADR over de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen worden aan VWS ter beschikking gesteld ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken.

 • De NZa rapporteert over haar bevindingen in een conceptrapport. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de taken in het kader van de AWBZ, de Wlz, de Zvw (voor het onderdeel CER) en de Wmo in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en de opgenomen conclusies in het rapport.

 • De raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan VWS en aan het Zorginstituut.

 • De bevindingen over de uitvoering van het onderzoek verwerkt de NZa in samenvattende rapportages over de Zvw en de Wlz, die zij verstrekken aan VWS en het Zorginstituut.

4. Inhoud van het accountantsonderzoek

4.1 Object van het onderzoek

Het object van onderzoek zijn het door het CAK opgestelde:

 • financieel verslag;

 • uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen nader uitgewerkt.

4.1.1 Financieel verslag

Het financieel verslag van het CAK bevat de financiële verantwoording over de uitvoering van de wet volgens het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

Het financieel verslag bestaat uit:

 • Een financiële verantwoording (hierna aangeduid als: jaarrekening).

 • Een financiële verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’.

 • Een bestuurlijke verantwoording.

  In deze bestuurlijke verantwoording wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken.

Hierna wordt uitsluitend ingegaan op de bestuurlijke verantwoording (exclusief de verantwoording over de burgerregelingen). De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2017 – CAK Jaarrekening 2017. De nadere eisen voor de financiële verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ zijn opgesteld door VWS. Het model voor de verantwoording over de burgerregelingen moet nog opgesteld worden.

Controleverklaring

De bestuurlijke verantwoording wordt vergezeld van een controleverklaring over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen.

Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK, volgens het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017, verantwoording af over:

 • de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken;

 • de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen.

 • hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar.

In de bestuurlijke verantwoording worden ook overzichten opgenomen inclusief toelichtingen van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers) zowel op kasbasis als op basis van het toerekeningsbeginsel. Van deze activa en passiva worden ook verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden (minimaal verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen inclusief een uitsplitsing van deze openstaande vorderingen naar ouderdom voor de posten die betrekking hebben op de Wlz, AWBZ en Wmo).

Het CAK neemt in de bestuurlijke verantwoording in het hoofdstuk waarin de verantwoording plaatsvindt over het financiële overzicht van activa en passiva van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel (in de bestuurlijke verantwoording 2016 was dit hoofdstuk 8) een cijfermatige en tekstuele toelichting op over de opvolging van het foutherstel zoals vermeld in hoofdstuk 8 ‘Financieel overzicht activa en passiva wettelijke taken op basis van toerekeningsbeginsel’ van de ‘Bestuurlijke verantwoording 2016’ van het CAK.

De te hanteren sjablonen en modellen die gebruikt worden in de bestuurlijke verantwoording worden vooraf met partijen afgestemd. De te hanteren uitgangspunten en waarderingsgrondslagen zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Waarderingsgrondslagen’ van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

Matrices

In de bestuurlijke verantwoording wordt gebruik gemaakt van de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en NZa (zie paragraaf 4.2.3 van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017). In deze matrix legt het CAK verantwoording af over de financiële stromen:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Aan de bestuurlijke verantwoording wordt een bestuursverklaring toegevoegd waarin het bestuur aangeeft dat de gevraagde en aangeleverde gegevens in de bestuurlijke verantwoording een getrouw beeld geven.

4.1.2 Uitvoeringsverslag

De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn nader uitgewerkt in het Model Jaarverslaggeving 2017 – CAK Jaarrekening 2017.

4.2 Toetsingscriteria

4.2.1 Het begrippenkader

Het onderzoek naar de bestuurlijke verantwoording is gericht op het vaststellen of:

 • de in de bestuurlijke verantwoording 2017 verantwoorde financiële stromen uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg, afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, betalingen van zorgaanspraken AWBZ, betalingen van zorgaanspraken Wlz, betalingen subsidieregeling extramurale behandeling, betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf, afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ, afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ, afdracht eigen bijdragen Wlz, afdracht eigen bijdragen Wmo, interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo, uitbetaalde uitkeringen CER en de interest geldmiddelen Zvf in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 en de eisen van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017;

 • de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK inclusief de hierbij horende verloopoverzichten en toelichting, zoals gedefinieerd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017, per 31 december 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig zijn;

 • de bestuurlijke verantwoording 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

Rechtmatigheid

Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid is de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van belang. In het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 is het rechtmatigheidsbegrip in detail uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en procedurele rechtmatigheid en tussen directe en gebruikersverantwoordelijkheid. Het model geeft ook aan welke randvoorwaarden bij de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van toepassing zijn. De externe accountant hanteert de begripsomschrijvingen uit het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert.

Het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK is gekoppeld aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden van het CAK. Het CAK verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor het CAK verantwoordelijk is en waarbij het CAK de mogelijkheid heeft om zaken te beïnvloeden of bij te sturen. Als het CAK deze taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, dan zijn de processen die daaraan zijn gekoppeld en de financiële stromen die daaruit voortvloeien rechtmatig.

In het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 zijn de taken van het CAK beschreven.

De volgende taken en bijbehorende financiële stromen kunnen worden onderscheiden:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

 • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ;

 • afdracht eigen bijdragen Wlz;

 • afdracht eigen bijdragen Wmo;

 • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

 • uitbetaalde uitkeringen CER;

 • interest geldmiddelen Zvf.

Goedkeuringstoleranties

De in hoofdstuk 4 opgenomen goedkeuringstoleranties betreffen de goedkeuringstoleranties die zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 in het kader van het oordeel over de rechtmatigheid van de financiële stromen. De genoemde toleranties betreffen die voor fouten. Indien sprake is van onzekerheden gelden de percentages zoals genoemd in tabel 2. ‘Materialiteitstabel’.

Ten aanzien van de goedkeuringstolerantie voor het oordeel over de juistheid en volledigheid van de overzichten van activa en passiva wordt verwacht dat de externe accountant deze bepaalt rekening houdend met de voor hem geldende beroepsvoorschriften (in het bijzonder de NV COS), zijn eigen professional judgement en het doel van de opdracht.

In de volgende paragrafen zijn de accountantswerkzaamheden met betrekking tot elk van de taken en financiële stromen opgenomen.

4.2.2 Wet- en regelgeving

Specifiek moet de externe accountant aandacht besteden aan (gewijzigde) wet- en regelgeving en de implementatie hiervan binnen het CAK zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

4.2.3 Taken onder toezicht van VWS
4.2.3.1 Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de vaststelling en betaling van aanspraken tegemoetkomingen Wtcg en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg (niet meer in werking vanaf 1 januari 2016) is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet uitbetalen.

Met ingang van 2014 is de tegemoetkoming op basis van de Wtcg afgeschaft. Gedurende het kalenderjaar 2015 is het CAK nog wettelijk bevoegd geweest om beschikkingen af te geven over 2013. Met ingang van 1 januari 2016 mag het CAK geen nieuwe beschikkingen meer afgeven. Het CAK moet nog wel betalingen op al geslagen beschikkingen uitvoeren. Ook kunnen met ingang van 2016 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De secundaire processen en bezwaar en beroep komen voort uit het algemeen bestuursrecht en lopen nog wel door in 2016 en verder.

De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid voor deze taak is weergegeven in hoofdstuk 4 van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de aanspraken op de tegemoetkoming Wtcg volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en uitbetaald, gegeven zijn verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de vaststelling en uitbetaling van de aanspraken tegemoetkomingen Wtcg. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar.

Steekproef Wtcg

Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven wordt in opdracht van VWS door de externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven.

Dit oordeel wordt door de ADR beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS. Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek uitvoert. De bevindingen uit de review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS over de rechtmatigheid van de Wtcg-uitgaven, dan komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.

VWS deelt het oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over door de brief onderdeel te maken van de bestuurlijke verantwoording.

Het CAK verantwoordt zich in zijn bestuurlijke verantwoording door aan te geven welke maatregelen hij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017. Het CAK beschrijft uitsluitend datgene wat valt binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied, zoals uiteengezet in dit model. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de Minister uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De raad van bestuur van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.

De externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een controleverklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 en dit protocol. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die de externe accountant moet uitvoeren. De externe accountant stelt in aanvulling hierop alleen vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze, maar de inhoudelijke toets wordt hiervan uitgesloten, voor zover het gaat over de steekproefresultaten.

In aanvulling op het bovenstaande wordt de externe accountant van het CAK geadviseerd kennis te nemen van het oordeel van de Minister, inclusief de bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. Dit om te bepalen of er bevindingen in staan die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van het CAK betreffende de Wtcg. Deze bevindingen kan de externe accountant eventueel betrekken in zijn oordeelsvorming over de taken van het CAK voor wat betreft de Wtcg.

4.2.3.2 Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 voert het CAK de ouderbijdragen uit op grond van artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet en het Besluit aanwijzing CAK als bestuursorgaan (vaststelling en inning ouderbijdragen in het kader van de Jeugdwet). Het CAK verantwoordt zich over de rechtmatige uitvoering van de ouderbijdrage Jeugdwet in de bestuurlijke verantwoording.

De ouderbijdrage op basis van de Jeugdwet is gedurende 2015 onderwerp van een politiek-maatschappelijke discussie geweest. In opdracht van het Ministerie van VWS is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de ouderbijdrage. Het onderzoeksrapport is voor de Staatssecretaris aanleiding geweest om medio november 2015 aan de Tweede Kamer voor te stellen de ouderbijdrage per 2016 te schrappen (Kamerstuk 31 839 nummer 495). Middels een publicatie in het Staatsblad (2016 191) zijn de parameters voor de ouderbijdrage met ingang van 2016 op nihil gesteld. De wijziging van de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet dat het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp regelt heeft plaatsgevonden door middel van het Staatsblad 2017 nr. 64 en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

De ouderbijdrage is met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft. Het CAK zal zich in 2017 bezighouden met de afwikkeling van de taak met betrekking tot de vaststelling en inning van de ouderbijdrage. Hierbij zal het CAK op verzoek van VWS:

 • De werkwijze van gemeenten om geen gegevens aan te leveren dan wel in te trekken ongemoeid laten.

 • De gerechtelijke invordering over 2015 achterwege laten.

 • Afspraken maken met VWS over de afhandeling van openstaande vorderingen.

In het kader van de afwikkeling van de ouderbijdragen Jeugdwet 2015 is bij het CAK in 2017 sprake van de volgende financiële stromen:

 • terugbetalingen ouderbijdragen 2015 van het CAK aan ouders;

 • terugbetalingen van gemeenten aan het CAK van door het CAK aan ouders terugbetaalde ouderbijdragen 2015;

 • ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015 die ontvangen zijn van ouders op basis van een door het CAK uitgevoerd minnelijk traject;

 • inzake het aan gemeenten afgedragen bedrag door het CAK van de van ouders ontvangen ouderbijdragen Jeugdwet 2015.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de gemeenten geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van de mutatiestroom.

Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van alle hiervoor genoemde financiële stromen in het verslagjaar die betrekking hebben op de Ouderbijdrage Jeugdwet (niet gesaldeerd).

4.2.3.3 Afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen

Vanaf 1 januari 2015 geeft het CAK de Schengenverklaringen en, voor buiten het Schengengebied, Engelstalige medische verklaringen af. Het CAK verantwoordt zich over deze werkzaamheden in de bestuurlijke verantwoording.

De externe accountant stelt vast dat de vermelde aantallen die zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar aansluiten op de onderliggende administratie en dat de prognose van de verwachte aantal aanvragen onderbouwd is door interne documentatie. Hij neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport. Dit onderdeel heeft geen effect op zijn oordeel over de rechtmatigheid.

4.2.4 Taken onder toezicht van de NZa
4.2.4.1 Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken AWBZ en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het AFBZ.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar.

4.2.4.2 Betalingen van zorgaanspraken Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen van zorgaanspraken Wlz en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken Wlz. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar.

4.2.4.3 Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar.

4.2.4.4 Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut verrichten van betalingen aan zorgaanbieders in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut en de daartegenover staande afrekeningen met het Flz.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen opdrachten moet afwikkelen.

Juistheid

Juistheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten moet afwikkelen volgens de betaalinstructies van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren of het Zorginstituut.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Als norm voor tijdigheid van voorschotbetalingen geldt een betalingstermijn van maximaal vijf weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK. Als norm voor tijdigheid van eenmalige betalingsopdrachten geldt een betalingstermijn van maximaal drie weken na ontvangst van de betaalopdracht door het CAK.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren en het Zorginstituut geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de volledige, juiste en tijdige aanlevering of inhoud van de opdracht ligt niet bij het CAK. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar.

4.2.4.5 Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorend Besluit langdurige zorg van toepassing. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.8

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

In de matrix mogen de eigen bijdragen regelingen AWBZ vanaf het verantwoordingsjaar 2017 samengevoegd worden. Voor de goedkeuringstolerantie van de samengevoegde eigen bijdragen regelingen AWBZ wordt uitgegaan van de balansposten. Als grens geldt hierbij 1% van de som van de balansposten eigen bijdragen AWBZ (totaal van de activa en passiva van de eigen bijdragen regelingen AWBZ).

4.2.4.6 Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg (in werking tot en met 31 december 2014) en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Wlz en het bijbehorende Besluit langdurige zorg van toepassing.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

In de matrix mogen de eigen bijdragen regelingen AWBZ vanaf het verantwoordingsjaar 2017 samengevoegd worden. Voor de goedkeuringstolerantie van de samengevoegde eigen bijdragen regelingen AWBZ wordt uitgegaan van de balansposten. Als grens geldt hierbij 1% van de som van de balansposten eigen bijdragen AWBZ (totaal van de activa en passiva van de eigen bijdragen regelingen AWBZ).

4.2.4.7 Afdracht eigen bijdragen Wlz

Het CAK heeft per 1 januari 2015 als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wlz. Binnen de Wlz wordt een onderscheid gemaakt in de eigen bijdragen voor:

 • Zorg met Verblijf.

 • Volledig pakket thuis (vpt).

 • Persoonsgebonden budget (pgb).

 • Modulair pakket thuis (mpt).

De systematiek voor de bepaling van de eigen bijdragen voor deze onderdelen is gelijk aan de bepaling van de eigen bijdragen voor Zorg met Verblijf zoals deze tot 1 januari 2015 gold onder de AWBZ.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wlz en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens het Besluit langdurige zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Wlz-uitvoerders/zorgkantoren, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wlz

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wlz volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wlz. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar.

4.2.4.8 Afdracht eigen bijdragen Wmo

Het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor de Wmo vormt sinds 1 januari 2007 een eigen taak van het CAK. Deze taak is per 1 januari 2015 opgenomen in de Wmo 2015. Het product ‘Beschermd wonen en Kort Verblijf’ is per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Het CAK heeft per 1 januari ook als taak het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdragen voor cliënten van beschermd wonen.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wmo en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld, opgelegd en geïnd.

Volledigheid

Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.

Juistheid

Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdragen volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.

Tijdigheid

Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de gemeenten, de BRP, het UWV, de SVB en de Belastingdienst geldt gebruikers-verantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt niet bij het CAK. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Inning eigen bijdragen Wmo

De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het protocol ‘oninbaar verklaren & matigen vorderingen’. Hij rapporteert hierover in het accountantsrapport.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar.

4.2.4.9 Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo volledig is afgedragen. Voor de verdeling van de geldmiddelen naar de drie financiële stromen (AFBZ, Flz en Wmo) moet de onderlinge afgesproken verdeling tussen het CAK en het Zorginstituut gehanteerd worden.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar.

4.2.4.10 Uitbetaalde uitkeringen CER

Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op al verstrekte beschikkingen.

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de uitkeringen CER en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de uitkeringen CER. De externe accountant controleert ook of de afrekening van de verrichte betalingen met het Zvf volledig, juist en tijdig heeft plaatsgevonden.

Volledigheid

Volledigheid heeft de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 (per 1 januari 2015) mag het CAK geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen. Alleen lopende aanvragen die uiterlijk 31 december 2014 zijn ontvangen worden nog afgehandeld.

Juistheid

Juistheid heeft de betekenis van het toewijzen en het afwikkelen van de uitbetaling van het juiste bedrag aan de juiste rechthebbende volgens de betaalinstructies.

Tijdigheid

Tijdigheid houdt in dat het CAK de binnengekomen opdrachten binnen de vastgestelde termijnen moet afwikkelen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke voorschriften van het Zorginstituut en bij de door het CAK intern vastgestelde normen voor tijdige betaling.

Ten aanzien van de afrekeningen met het Zvf worden dezelfde rechtmatigheidsnormen gehanteerd als bij de betalingen.

Gebruikersverantwoordelijkheid

Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen of gegevens volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangeleverd. Dit valt buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatigheid van de CER-uitkeringen. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar.

4.2.4.11 Interest geldmiddelen Zvf

Normenkader

De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen Zvf en de hiermee samenhangende posten in de overzichten van activa en passiva het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017.

De externe accountant beoordeelt of de interest geldmiddelen Zvf volledig is afgedragen aan het Zvf.

Rapportage externe accountant

De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en de gedane afdracht van gelden aan het Zvf. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het accountantsrapport.

Goedkeuringstolerantie

Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar.

4.3 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken

Als het CAK alle taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, kunnen de daaraan gekoppelde processen als rechtmatig worden aangemerkt. Er is dan sprake van een rechtmatige uitvoering van de taken in het kader van de:

 • Wtcg;

 • Jeugdwet (ouderbijdragen);

 • afgifte van Schengen- en Engelstalige verklaringen;

 • AWBZ;

 • Wlz;

 • Wmo;

 • CER.

4.4 Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)

Om te kunnen vaststellen of aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet de externe accountant uitgaan van de volgende goedkeuringstoleranties. De genoemde toleranties betreffen die voor fouten. Indien sprake is van onzekerheden gelden de percentages zoals genoemd in tabel 2. ‘Materialiteitstabel’:

Tabel 1. Omvangsbasis

Controledeelgebied

Tolerantie

Uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg

1% van het totaal aan mutaties (Wtcg-betalingen) in de rekening-courant in het verslagjaar

Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet

1% van het totaal van de in paragraaf 4.2.1.2 ‘Afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet’ genoemde financiële stromen in het verslagjaar die betrekking hebben op de Ouderbijdrage Jeugdwet (niet gesaldeerd)

Betalingen van zorgaanspraken AWBZ

1% van het totaal van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar

Betalingen van zorgaanspraken Wlz

1% van het totaal van de Wlz-betalingen in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling extramurale behandeling

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling extramurale behandeling in het verslagjaar

Betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf

1% van het totaal van de betalingen in het kader van de subsidieregeling eerstelijns verblijf in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf AWBZ,

Afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf AWBZ

1% van de som van de balansposten eigen bijdragen AWBZ (totaal van de activa en passiva van de eigen bijdragen regelingen AWBZ)

Afdracht eigen bijdragen Wlz

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wlz in het verslagjaar

Afdracht eigen bijdragen Wmo

1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo in het verslagjaar

Interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo in het verslagjaar

Uitbetaalde uitkeringen CER

1% van de totale CER-uitkeringen in het verslagjaar

Interest geldmiddelen Zvf

1% van het totaal van de verantwoorde interest geldmiddelen Zvf in het verslagjaar

Bron: VWS en NZa

Ten aanzien van de goedkeuringstolerantie voor het oordeel over de juistheid en volledigheid van de overzichten van activa en passiva wordt verwacht dat de externe accountant deze bepaalt rekening houdend met de voor hem geldende beroepsvoorschriften (in het bijzonder de NV COS), zijn eigen professional judgement en het doel van de opdracht.

Om de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet de externe accountant uitgaan van de hierna opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen voor de Auditdienst Rijk.

Tabel 2. Materialiteitstabel1
 

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid heeft een beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid mogelijk

Rechtmatigheid is niet gewaarborgd

Fouten in de verantwoording

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

-

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3%

≤10%

> 10%

-

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: normen voor Auditdienst Rijk

X Noot
1

Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 specifiek naar verwezen.

Van een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat − een gedeelte van − een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving van de Wtcg9, de ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet, de AWBZ10, de Wlz, de Wmo of de CER11.

Een onzekerheid in de controle doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende controle-informatie beschikbaar is om een − gedeelte van een − post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken; kortom, als onzekerheid bestaat over de (on-)rechtmatigheid van de post.

De rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat de financiële verantwoording geen grotere fout bevat dan respectievelijk dat de onzekerheid in de controle niet groter is dan de in Tabel 2 genoemde toleranties.

Voor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten die tussen het einde van het kalenderjaar en de afsluitdatum van de financiële verantwoording zijn ontvangen, hanteert de externe accountant dezelfde toleranties als bij zijn onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de overzichten van activa en passiva. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.

Het CAK moet geconstateerde fouten in principe corrigeren in de bestuurlijke verantwoording. Onzekerheden in de bestuurlijke verantwoording moet het CAK zoveel mogelijk kwantificeren. Fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en onzekerheden die betrekking hebben op de wettelijke taken moeten toegelicht worden in de bestuurlijke verantwoording. Het CAK geeft hierbij de verbeteracties aan die het CAK denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde structurele fouten in de toekomst te voorkomen.

4.5 Foutentabel

De externe accountant neemt in het accountantsrapport een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Met het oog op een adequate onderbouwing van het oordeel over de rechtmatigheid en de juistheid en de volledigheid is het noodzakelijk dat de externe accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Tabel 3. Foutentabel (in € 1.000)
 

Incidenteel

Structureel

Totaal

Fouten in de verantwoording

     

Onzekerheden in de controle

     

Bron: VWS en NZa

Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij aangeeft wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is.

De externe accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.

VWS en de NZa verwachten dat het CAK fouten en onzekerheden analyseert en corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. VWS en de NZa verwachten van de externe accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of het CAK geconstateerde fouten en onzekerheden heeft geanalyseerd en gecorrigeerd. De externe accountant rapporteert hierover in het accountantsrapport. Wanneer geen correctie plaatsvindt, moet het CAK dit duidelijk motiveren.

5. Controleverklaring

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is de voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring opgenomen. Deze voorbeeldtekst is gebaseerd op de modellen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Het betreft de voorbeeldtekst van een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. Hiervoor wordt verwezen naar de dienovereenkomstige NBA modellen. Mochten de modellen tussentijds wijzigen dan zal dit middels een addendum kenbaar gemaakt worden.

5.2 Goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording 2017 ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING 2017

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.

Aan: Opdrachtgever

A. Verklaring over de in de bestuurlijke verantwoording van het CAK opgenomen financiële overzichten op 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017

Wij hebben de in de bestuurlijke verantwoording van het CAK op de pagina’s ... t/m ... opgenomen financiële overzichten van activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op 31 december 2017 en de op de pagina’s ... t/m ... opgenomen matrices bestuurlijke verantwoording 2017 gecontroleerd.

Ons oordeel bij de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële overzichten activa en passiva financiële stromen wettelijke taken

Naar ons oordeel is het in hoofdstuk ... opgenomen financiële overzicht ... activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis en het in hoofdstuk ... opgenomen financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel op 31 december 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig opgesteld in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...).

Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op kasbasis per 31 december 2017, opgenomen in hoofdstuk ... op de pagina’s ... tot en met ... bestaat uit:

 • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis in het verantwoordingsjaar.

 • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op kasbasis per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

 • Verloopoverzichten van financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in 2017, voorzien van een toelichting.

Het financiële overzicht activa en passiva van de financiële stromen

van de wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per 31 december 2017, opgenomen in hoofdstuk ... op de pagina’s ... tot en met ... bestaat uit:

 • Een algemene toelichting op de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel in het verantwoordingsjaar.

 • Een overzicht van de activa en passiva van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken op basis van het toerekeningsbeginsel per ultimo verantwoordingsjaar (inclusief vergelijkende cijfers), voorzien van een toelichting.

 • Verloopoverzichten van de activa en passiva op basis van het toerekeningsbeginsel in 2017 (inclusief vergelijkende cijfers) voorzien van een toelichting.

Ons oordeel inzake financiële rechtmatigheid van de matrices bestuurlijke verantwoording 2017

Wij hebben de in hoofdstuk ... op de pagina’s ... tot en met ... opgenomen matrices bestuurlijke verantwoording 2017 van het CAK te Den Haag op rechtmatigheid gecontroleerd.

Wij zijn van oordeel dat de in de matrices bestuurlijke verantwoording 2017 ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland verantwoorde financiële stromen 2017 inzake:

 • uitbetaalde tegemoetkomingen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg);

 • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • betalingen van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • betalingen van zorgaanspraken Wet langdurige zorg;

 • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

 • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

 • afdracht eigen bijdragen Zorg met Verblijf Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);

 • afdracht eigen bijdragen Wet langdurige zorg (Wlz);

 • afdracht eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ), Fonds langdurige zorg (Flz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • uitbetaalde uitkeringen Compensatieregeling Eigen Risico (CER);

 • interest geldmiddelen Zorgverzekeringsfonds (Zvf);

in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand gekomen zijn in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...).

De matrices bestuurlijke verantwoording 2017, opgenomen in hoofdstuk ... op de pagina’s ... tot en met ..., bestaan uit:

 • 1. de matrix bestuurlijke verantwoording 2017 – toezichthouder VWS, opgenomen in hoofdstuk ... opgenomen op de pagina’s ... tot en met ... Deze bestaat uit:

  • uitbetaalde tegemoetkomingen Wtcg;

  • afdracht ouderbijdragen op basis van de Jeugdwet;

 • 2. de matrix bestuurlijke verantwoording 2017 – toezichthouder NZa, opgenomen in hoofdstuk ... opgenomen op de pagina’s ... tot en met ... Deze bestaat uit:

  • betalingen van zorgaanspraken AWBZ;

  • betalingen van zorgaanspraken Wlz;

  • betalingen subsidieregeling extramurale behandeling;

  • betalingen subsidieregeling eerstelijns verblijf;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg zonder verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Zorg met verblijf AWBZ;

  • afdracht eigen bijdragen Wlz;

  • afdracht eigen bijdragen Wmo;

  • interest geldmiddelen AFBZ, Flz en Wmo;

  • uitbetaalde uitkeringen CER;

  • interest geldmiddelen Zvf.

De basis van ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...) vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording’.

Wij zijn onafhankelijk van het CAK zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De bestuurlijke verantwoording 2017 is opgesteld voor de bestuursvoorzitter van het CAK, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland, met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de vereiste om verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland. Hierdoor is de bestuurlijke verantwoording niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de raad van bestuur van het CAK, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

B. Verklaring over de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen andere informatie

Naast de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017 en onze controleverklaring daarbij omvat de bestuurlijke verantwoording ook andere informatie, die bestaat uit:

De hierna opgenomen opsomming moet alle onderdelen bevatten van de bestuurlijke verantwoording 2017. Minimaal moeten de volgende onderdelen terugkomen:

 • de kengetallen en prestatie-indicatoren, pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer van de wettelijke taken, pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over de borging van de rechtmatigheid van de financiële stromen die in de bestuurlijke verantwoording zijn opgenomen, pagina’s ... t/m ...;

 • de verantwoording over hoeveel Schengen- en Engelstalige verklaringen zijn afgegeven in het verantwoordingsjaar inclusief een prognose van het verwachte aantal aanvragen voor het volgende jaar, pagina’s ... t/m ...;

 • de bestuursverklaring, pagina’s ... t/m ....

 • ....

Wij zijn van mening dat de andere informatie:

 • met de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken per 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017 verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat dit op grond van het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...) vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017 of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken op 31 december 2017 en de matrices bestuurlijke verantwoording 2017, in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...).

Ook is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken en de financiële rechtmatigheid van de matrices bestuurlijke verantwoording, in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...).

In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken en de matrices bestuurlijke verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken en de matrices bestuurlijke verantwoording moet de raad van bestuur afwegen of het CAK in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken en de matrices bestuurlijke verantwoording opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om het CAK te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het CAK haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de bestuurlijke verantwoording.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017 (Staatscourant jaargang ... nr. ... publicatie d.d. ...), ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van de verantwoorde financiële stromen;

 • het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording staan;

 • het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording; en

 • het evalueren of de financiële overzichten activa en passiva van de financiële stromen van de wettelijke taken CAK en de matrices bestuurlijke verantwoording, de onderliggende transacties en gebeurtenissen in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid, juistheid en volledigheid.

Wij communiceren met de raad van bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant

6. Accountantsrapport

6.1 Inleiding

Naast de controleverklaring legt de externe accountant in een accountantsrapport zijn bevindingen vast van zijn onderzoek.

Deze bevindingen zijn aan te merken als de uitkomst van een assurance-opdracht.

6.2 Inhoud

In het accountantsrapport (assurance) geeft de externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van:

 • De rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen financiële stromen in de matrices en de juistheid en volledigheid van de overzichten van de activa en passiva van de wettelijke taken van het CAK en de hierbij horende verloopoverzichten en toelichtingen.12 Dit is inclusief een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording.

De externe accountant verwijst voor de uitkomsten van zijn onderzoek naar de bestuurlijke verantwoording naar zijn controleverklaring.

In het accountantsrapport neemt de externe accountant de volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden. Hij rapporteert onder andere over eventuele bijzonderheden van de in de bestuurlijke verantwoording opgenomen matrices en overzichten van activa en passiva inclusief verloopoverzichten en toelichtingen (van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken in het verantwoordingsjaar).

 • 2. Onderbouwing oordeel over de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoording

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.

 • 3. Foutentabel

  De externe accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Bij de foutentabel neemt de externe accountant een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 • 4. Toetsingscriteria

  De externe accountant rapporteert over de toetsingscriteria die betrekking hebben op de benoemde taken en financiële stromen in paragraaf 4.2.

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam accountant


X Noot
1

Op basis van artikel 31 Wmg kan de NZa regels stellen voor de inhoud en inrichting van de verklaring en van het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1 Wlz. Artikel 6.2.6 (lid 1) Wlz geeft aan dat artikel 4.3.1 (lid 1 tot en met 4) Wlz van overeenkomstige toepassing is op het CAK.

X Noot
2

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2017. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (voor 15 maart).

X Noot
3

De Third Party Mededeling is een rapportage van een externe accountant aan de gemeenten en het CAK. De externe accountant van het CAK gebruikt de uitkomsten van de Third Party Mededeling in zijn oordeelsvorming over de jaarrekening en de bestuurlijke verantwoording.

X Noot
4

Vanaf 1 januari 2015 is artikel 118a Zvw (CER) vervallen en is het CAK niet meer bevoegd om nieuwe beschikkingen af te geven. Wel moeten nog betalingen plaatsvinden op reeds verstrekte beschikkingen.

X Noot
5

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 6.2.6. lid 1 jo. artikel 4.3.1 lid 2 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

X Noot
6

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 6.2.6. lid 1 jo. artikel 4.3.1 lid 2 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

X Noot
7

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2017. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (voor 15 maart).

X Noot
8

Voor wat betreft de facturen eigen bijdrage die het CAK in 2017 verstuurt voor de jaren 2014 en eerder betekent dat de voorrang van de Wmo op de AWBZ en het anti-cumulatiebeding dat de eigen bijdrage Wmo voor gaat op en in mindering gebracht wordt op de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf.

X Noot
9

De Wtcg is per 1 januari 2014 vervallen.

X Noot
10

De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen.

X Noot
11

De CER is per 1 januari 2014 vervallen.

X Noot
12

Het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer zoals bedoeld in artikel 6.2.6 lid 1 jo. artikel 4.3.1 van de Wlz is geïntegreerd in de toetsingscriteria (paragraaf 4.2). Vanaf het verantwoordingsjaar 2016 is voor het gevoerde financiële beheer geen apart onderzoek met rapportage verplicht.

Naar boven