Verkeersbesluit In de Betouwstraat-van Welderenstraat-Van Broeckhuysenstraat; verkeersmaatregelen herinrichting

Logo Nijmegen

Kenmerk: 18.0002478

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

 

 

dat zich in het centrum van Nijmegen de In de Betouwstraat, de van Welderenstraat en de Van Broeckhuysenstraat bevinden;

dat het tracé van deze straten vanaf de Smetiusstraat in oostelijke richting via een stukje Bisschop Hamerstraat tot aan de Hertogstraat voert;

dat de straten onderdeel zijn van de zogenoemde ringstraten in het stadscentrum en deze vallen binnen de 30 km/uur zone centrum en benedenstad;

dat als onderdeel van het raadsbesluit “Ruimte voor fietser, voetganger en consument” (6/2017) d.d. 8 maart 2017 is besloten de ringstraten In de Betouwstraat, van Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat en Gerard Noodtstraat te herinrichten tot fietsstraten;

dat uitgangspunt in fietsstraten is dat de fiets prioriteit heeft en de auto te gast is;

dat met de inrichting tot fietsstraten onder meer wordt beoogd om (snel)fietsroutes die het stadscentrum aandoen met elkaar te verbinden;

dat dit past binnen het project Fietsstimuleringsmaatregelen ( Beter Benutten Vervolg) waarin de ringstraten als in twee richtingen te berijden fietsstraten de oplossing zijn voor een goed doorfietsbare historische binnenstad in relatie tot de bereikbaarheid van de Snelbinder en de Waalbrug

dat er meer ruimte op de rijbaan nodig is om fietsers (in de tegenrichting) en voetgangers te kunnen faciliteren;

dat er in verband hiermee in deze ringstraten een herschikking van de openbare ruimte voor auto, fiets, voetganger, terras, groen en fietsparkeren heeft plaatsgevonden;

dat er om meer ruimte te creëren voor is gekozen om in genoemde ringstraten het parkeren aan één zijde grotendeels op te heffen;

dat dit betekent dat het parkeren in de In de Betouwstraat wordt geconcentreerd aan de zuidzijde en in de van Welderenstraat en de Van Broeckhuysenstraat hoofdzakelijk aan de noordzijde;

dat het vervallen van de parkeerplaatsen in de omgeving kan worden opgevangen;

dat de inrichting van de Gerard Noodtstraat reeds voldoende is afgestemd op het gebruik door fietsers in de tegenrichting;

dat er in verband met de herinrichting verkeersmaatregelen worden getroffen in de In de Betouwstraat, de van Welderenstraat en de Van Broeckhuysenstraat;

dat (brom)fietsers worden uitgezonderd van het in deze straten geldende eenrichtingsverkeer;

dat dit eveneens geldt voor het eenrichtingsverkeer in een deel van de Hertogstraat vanaf de aansluiting Oranjesingel-St. Canisiussingel;

dat in dit deel van de Hertogstraat voor (brom)fietsverkeer in stadinwaartse richting een fiets/bromfietspad wordt aangewezen;

dat er voorts nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangewezen en een aantal bestaande plekken komt te vervallen;

dat er bovendien in verband met het laden en lossen van goederen laad- en losplekken worden aangewezen;

dat de voorrangssituatie op de aansluiting In de Betouwstraat – Bisschop Hamerstraat en van Welderenstraat – Bisschop Hamerstraat wordt opgeheven en dit dus gelijkwaardige kruisingen worden;

dat dit past binnen het uitgangspunt dat binnen een 30 km/uur zone de voorrang op de aansluiting van gelijkwaardige wegen niet wordt geregeld;

dat in dit verband ook qua bestrating de gelijkwaardigheid van de kruising wordt benadrukt;

dat met de maatregelen in dit besluit wordt beoogd bij te dragen aan het creëren van ruimte voor fietsers en voetgangers in de binnenstad en (snel)fietsroutes met elkaar worden verbonden;

dat er voorts beoogd wordt bij te dragen aan verbetering van het verblijfsklimaat in de binnenstad;

dat de bovenvermelde maatregelen voorts worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (nr. 2017, 91602), waarin voor wat betreft afdeling mobiliteit onder volgnr. 25 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan de Programmamanager Mobiliteit (RO10) en het bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

besluiten:

 

 

 • I.

  Door onder de borden C2, C3 en C4 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) onderborden aan te brengen met opschrift “uitgezonderd (brom)fietsers” om aan te geven dat het eenrichtingsverkeer niet geldt voor (brom)fietsers in de

  a. In de Betouwstraat

  b. van Welderenstraat

  c. Van Broeckhuysenstraat

  d. Hertogstraat; gedeelte over een lengte van ca. 50 meter stadinwaarts vanaf de Oranjesingel-St. Canisiussingel

   

  II. Door het plaatsen van bord G12a als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 het pad aan de oostzijde van de Hertogstraat over een lengte van ca. 50 meter stadinwaarts vanaf de Oranjesingel-St. Canisiussingel aan te wijzen als fiets/bromfietspad

   

  III. Door het verwijderen van borden E6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen ter hoogte van pand

  a. van Welderenstraat 129

  b. van Welderenstraat 62

  c. van Welderenstraat 66

  d. Van Broeckhuysenstraat 17

  e. Van Broeckhuysenstraat 52

   

  IV. Door het plaatsen van borden E6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen ter hoogte van pand

  a. In de Betouwstraat 36

  b. van Welderenstraat 133

  c. van Welderenstraat 91

  d. van Welderenstraat 11

  e. geadresseerd aan van Schevichavenstraat 3

  f. Van Broeckhuysenstraat 21

  g. Arksteestraat 12 (2 vakken)

   

  V. Door het verwijderen van borden E7 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 parkeerplaatsen bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen op te heffen ter hoogte van het pand Arksteestraat 12 (2 vakken)

   

  VI.   Door het plaatsen van borden E7 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 parkeerplaatsen bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan te wijzen ter hoogte van het pand:

  a. In de Betouwstraat 22

  b. van Welderenstraat 37

  c. Van Broeckhuysenstraat 55

   

  VII. Onder intrekking van lid I van besluit d.d. 06-09-2011 nr. 11.0018675 de voorrangsregeling op de aansluiting In de Betouwstraat – Bisschop Hamerstraat en van Welderenstraat – Bisschop Hamerstraat op te heffen door het verwijderen van borden B5 en B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden

   

  VIII. Overigens in te trekken/aan te passen de in het verleden genomen besluiten, of onderdelen daarvan, op de betreffende weggedeelten voor zover dit noodzakelijk is voor de effectuering van de in dit besluit genoemde maatregelen

   

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen 23-03-2018 -1, -2 en -3

 

 

Nijmegen, 29 maart 2018

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Arno Lucassen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

 

 

Naar boven