Besluit van 21 november 2017, nr. 2017002003 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Asten krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van Asten (hierna verzoeker) heeft Ons bij besluit van 8 november 2016, nummer AST/2016/016133, verzocht om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van onroerende zaken ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heusden fietspad Meijelseweg 2014.

Burgemeester en wethouders van Asten hebben bij brief van 20 januari 2017, kenmerk AST/2016/012587, het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Bij brief van 8 april 2017, kenmerk 2016012587, hebben burgemeester en wethouders van Asten Ons te kennen gegeven wegens minnelijke overeenstemming niet langer prijs te stellen op voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken met de grondplannummers 2 en 4. Omdat de noodzaak van onteigening voor deze grondplannummers hiermee is komen te vervallen, zullen Wij deze niet ter onteigening aanwijzen. In de bij dit besluit behorende lijst van te onteigenen onroerende zaken is hiermee rekening gehouden.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Heusden fietspad Meijelseweg 2014, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 31 maart 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Asten en is inmiddels onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken is de bestemming Verkeer en zijn de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 2 en Waarde – Archeologie 3 toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 26 mei 2017 tot en met 6 juli 2017 in de gemeente Asten en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Asten van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 24 mei 2017 openbaar kennis gegeven in het Peelbelang. De Minister van Infrastructuur en Milieu (Onze Minister) heeft van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken openbaar kennis gegeven in de Staatscourant van 24 mei 2017, nr. 27551.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een vrijliggende fietsvoorziening langs de Meijelseweg in Asten, tussen de Gezandebaan en de provinciale weg N279. De Meijelseweg is een gemeentelijke weg waar een maximale snelheid geldt van 60 km/per uur. Zowel gemotoriseerd (vracht)verkeer als fietsverkeer maken gebruik van dezelfde rijbaan. Dit is voor fietsers niet veilig. Door de aanleg van de vrijliggende fietsvoorziening verbetert de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt met de aanleg van de fietsvoorziening het regionaal fietsnetwerk en de fietsverbinding Meijel – Heusden – Asten afgerond.

De ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn nodig voor de aanleg van een fietspad met dubbele rijbaan (in twee richtingen) met bijbehorende bermen, sloten, duikers en groenvoorzieningen.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving en de ontwerptekening behorende bij het onteigeningsplan.

De gemeente Asten heeft de benodigde gelden voor de aanleg van de fietsvoorziening beschikbaar gesteld.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Asten de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Asten tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat de aanbesteding en gunning reeds hebben plaatsgevonden, zodat er na het verkrijgen van de eigendom zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de uitvoering. Volgens planning zullen de uitvoeringswerkzaamheden in 2017 starten en het werk zal worden opgeleverd in 2018. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de bedoelde termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Asten de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de raad van de gemeente Asten tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet gedeeltelijk toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 28 augustus 2017, nr. RWS-2017/33526, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Asten van 8 november 2016, nummer AST/2016/016133;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Asten van 20 januari 2017, kenmerk AST/2016/012587;

gelezen de brief van burgemeester en wethouders van Asten van 8 april 2017, kenmerk 2016012587;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 25 oktober 2017, no.W14.17.0257/IV;

gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 november 2017, nr. RWS-2017/43425, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Heusden fietspad Meijelseweg 2014 van de gemeente Asten ten name van die gemeente ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Asten en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Wassenaar, 21 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: FIETSVOORZIENING MEIJELSEWEG

VERZOEKENDE INSTANTIE: GEMEENTE ASTEN

 

Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Asten

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte

Als

Ter grootte

van

Sectie

en nr.

Ten name van

ha

a

ca

ha

a

ca

1

0

06

85

terrein (overige agrarisch)

2

11

98

P 1684

½ eigendom: de heer Johannes Antonius Martinus van Berlo, Heusden gem. Asten;

½ eigendom: de heer Antonius Adrianus Franciscus van Berlo, gehuwd met mevrouw Henrica Theodora Bakker, Heusden gem. Asten.

Zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht: Brabant Water N.V., ’s-Hertogenbosch.

                   

3

0

10

30

terrein (akkerbouw)

2

39

50

D 2487

m.j.p. van der velden holding bv, Heusden gem. Asten, zetel: Asten.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: Brabant Water N.V., ’s-Hertogenbosch.

                   

5.1

0

09

84

terrein (grasland)

10

93

35

D 3620

Gebr. Van Berlo B.V., Heusden gem. Asten, zetel: Asten.

5.2

0

00

83

           
                   

6

0

08

13

wonen (agrarisch) erf-tuin

1

15

60

D 3619

½ eigendom: de heer Johannes Antonius Martinus van Berlo, Heusden, gem. Asten;

½ eigendom: de heer Antonius Adrianus Franciscus van Berlo, gehuwd met mevrouw Henrica Theodora Bakker, Heusden gem. Asten.

                   

7

0

11

67

wonen (agrarisch) terrein (grasland)

7

30

13

D 2994

De heer Joannes Peter Antonius van Bussel, Heusden gem. Asten.

Opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel: gemeente Asten, Asten.

                   

8

0

09

88

terrein (akkerbouw)

4

81

75

D 3254

De heer Joannes Peter Antonius van Bussel, Heusden gem. Asten.

                   

9

0

07

87

terrein (akkerbouw)

4

08

00

D 3255

De heer Joannes Peter Antonius van Bussel, Heusden gem. Asten.

                   

11.1

0

07

18

terrein (akkerbouw)

5

10

00

D 3327

Gebr. Van Berlo B.V., Heusden gem. Asten, zetel: Asten.

11.2

0

03

87

           
Naar boven