Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 januari 2018, nr. VO/BZO/1168692, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de verduidelijking van het examenprogramma kunstvakken 1, de aanpassing van de naam van dit programma tot kunstvakken inclusief ckv en de toevoeging van het examenprogramma informatietechnologie in het vmbo

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO en artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA’S VOORTGEZET ONDERWIJS

Bijlage 2 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. Paragraaf 2.11 wordt vervangen door paragraaf 2.11 zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

  • 2. Er wordt een paragraaf toegevoegd, luidende overeenkomstig paragraaf 2.63 zoals opgenomen in bijlage B bij deze regeling.

ARTIKEL II. OVERGANGSBEPALING

De wijziging die artikel I, onderdeel 1, van deze regeling aanbrengt in paragraaf 2.11 van bijlage 2 bij de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs is in het schooljaar 2018–2019 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2018 zijn toegelaten tot het vierde leerjaar van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018, met uitzondering van artikel I, onderdeel 2, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 augustus 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE A

2.11. kunstvakken inclusief ckv

   

BB

KB

GL/TL

KV/K/1

Oriëntatie op leren en werken

     
 

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij.

x

x

x

KV/K/2

Basisvaardigheden

     
 

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerking en informatie verwerven en verwerken.

x

x

x

KV/K/3

Culturele en kunstzinnige vorming en verdieping

     
 

De kandidaat kan zich een beeld vormen van het culturele en kunstzinnige veld door te kiezen voor en actief deel te nemen aan ten minste 4 culturele en kunstzinnige activiteiten die gerelateerd zijn aan verschillende kunstvakken (zoals bijvoorbeeld beeldende vorming, muziek, dans en drama).

Ten minste één kunstzinnige activiteit resulteert in de productie en presentatie van eigen werk.

x

x

x

KV/K/4

Reflectie en kunstdossier

     
 

De kandidaat kan zijn culturele en kunstzinnige ontwikkeling inzichtelijk maken in een kunstdossier, waarvan de vorm door de school en de leerling tezamen bepaald wordt. Hij kan daarmee verslag doen van alle activiteiten die zijn ondernomen en hierop reflecteren.

x

x

x

BIJLAGE B

2.63. informatietechnologie

   

GL/TL

IT/1

Oriëntatie op leren en werken

 
 

De kandidaat heeft inzicht in de plaats en mogelijkheden van ICT en informatica in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.

X

 

De kandidaat kan een bewuste keuze maken voor een beroep en een vervolgopleiding op grond van eigen capaciteiten en interesses en mogelijke opleidingen en beroepen.

X

IT/2

Professionele vaardigheden

 
 

De kandidaat kan de Nederlandse taal functioneel gebruiken.

X

 

De kandidaat kan tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen maken.

X

 

De kandidaat kan binnen het vakgebied gericht informatie verwerven, verwerken en verstrekken met behulp van geautomatiseerde systemen.

X

 

De kandidaat kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren.

X

 

De kandidaat kan samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden.

X

 

De kandidaat kan zijn werkzaamheden op een veilige wijze uitvoeren.

X

 

De kandidaat kan economisch bewust omgaan met materialen en middelen.

X

 

De kandidaat kan hygiënisch werken.

X

 

De kandidaat kan milieubewust handelen.

X

 

De kandidaat kan voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche(s).

X

 

De kandidaat kan omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

X

 

De kandidaat kan zijn eigen belangen afwegen tegen het belang van een groep, organisatie of het algemeen belang.

X

 

De kandidaat kan zich aan- en inpassen in de bedrijfscultuur.

X

 

De kandidaat kan reflecteren op het eigen handelen.

X

IT/3

ICT-vaardigheden

 
 

De kandidaat heeft inzicht in de basisfuncties van pakketten ten behoeve van kantoorautomatisering, waaronder een tekstverwerker, een spreadsheet en een presentatiepakket en kan dit inzicht toepassen bij de uitoefening van uitvoerende taken.

X

 

De kandidaat kent enkele applicaties om de uitvoering van een eenvoudig onderzoek te ondersteunen en kan deze applicaties gebruiken om enkele onderzoekstaken, waaronder het verwerken en presenteren van onderzoeksresultaten, te ondersteunen.

X

 

De kandidaat kan anderen ondersteuning bieden bij het gebruik van informatiesystemen, applicaties en media.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in enkele kenmerken van projecten, projectmatig werken en daarbij voorkomende rollen en kan dit inzicht toepassen bij het werken in projectverband.

X

IT/4

Maatschappij en innovatie

 
 

De kandidaat heeft inzicht in de rol van informatietechnologie bij maatschappelijke ontwikkelingen.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in de normen en waarden bij het gebruik van digitale technologie en kan dit inzicht toepassen bij het gebruik en ontwerp van digitale technologie.

X

 

De kandidaat kent nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie.

X

IT/5

Hardware

 
 

De kandidaat heeft inzicht in de globale hardware-architectuur van een computer, in die van de randapparatuur en in de wisselwerking tussen computer en randapparatuur en kan dit inzicht toepassen bij de uitoefening van enkele operationele installatie-, vervangings- en reparatietaken op de componenten van een computer en/of zijn randapparatuur.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in de globale werking van lokale en interlokale computernetwerken.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in de noodzaak van beveiliging van netwerken en kan enkele manieren om netwerken te beveiligen toepassen.

X

IT/6

Media ontwerpen

 
 

De kandidaat heeft inzicht in kenmerken van printmedia, digitale format- en vormgevingsprincipes en kan dit inzicht toepassen om planmatig een media-uiting voor een printmedium te ontwikkelen.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in kenmerken van digitale media en vormgevingsprincipes en kan dit inzicht toepassen om planmatig een media-uiting voor internet en andere digitale media te ontwikkelen.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in de concepten van driedimensionaal modelleren en kan dit inzicht toepassen bij het virtueel ontwerp van eenvoudige, driedimensionale objecten en hun bewegingsgedrag.

X

IT/7

IT ontwerpen

 
 

De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie.

X

 

De kandidaat kan informatiebehoeften analyseren en op basis daarvan een eenvoudige database ontwerpen, maken en gebruiken.

X

 

De kandidaat heeft inzicht in enkele eenvoudige programmeertechnieken en kan dit inzicht toepassen bij de ontwikkeling van een eenvoudig computerprogramma.

X

TOELICHTING

Algemeen deel

Deze regeling verduidelijkt de inhoud van het examenprogramma kunstvakken 1 en wijzigt de naam van dat examenprogramma in: kunstvakken inclusief ckv, dat staat voor culturele en kunstzinnige vorming. Niet te verwarren met het havo/vwo-vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV), dat een eigen examenprogramma kent. Daarnaast stelt deze regeling het examenprogramma voor het vak informatietechnologie vast.

Verduidelijking en aanpassing naam examenprogramma kunstvakken 1

Het huidige examenprogramma kunstvakken 1, dat alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo moeten afsluiten, kent, sinds de globalisering van de examenprogramma’s in 2007, als enige inhoudelijke eindterm nog de verplichting tot deelname aan vier culturele activiteiten. De eindterm: ‘de kandidaat beheerst van tenminste één kunstvak de kerndoelen van de basisvorming’ is komen te vervallen. Hiermee is de samenhang met het in de artikelen 10, 10b en 10d van de WVO omschreven vereiste aanbod van een kunstvak naar keuze voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo onvoldoende duidelijk. Scholen en kunstvakdocenten hebben hierover vragen gesteld aan OCW en de SLO. Daarop is het examenprogramma verduidelijkt en de naam – op verzoek van scholen en kunstvakdocenten – aangepast, zodat het verband tussen de culturele activiteiten en de praktijk van de kunstvakdisciplines weer/beter zichtbaar is.

Advies van de Stichting Leerplanontwikkeling verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1

OCW heeft een opdracht verstrekt aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) om samen met kunstvakdocenten en vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen een werkgroep te formeren en advies uit te brengen aan de Staatssecretaris van OCW over een mogelijke verduidelijking van het programma en de oplevering van dit verduidelijkte programma. Uitgangspunten bij de opdracht waren dat het verduidelijkte programma niet mocht zorgen voor een verzwaring van de huidige praktijk in scholen. Ook moest het verduidelijkte programma aansluiten bij de huidige onderwijspraktijk. Doel was te komen tot een programma waarin de samenhang tussen de culturele en de kunstzinnige activiteiten en de praktijk van de kunstvakdisciplines weer zichtbaar zou worden.

Het opgeleverde examenprogramma kunstvakken inclusief ckv is overgenomen door de Staatssecretaris van OCW en – met deze regeling – vastgesteld. Het examenprogramma kunstvakken inclusief ckv wordt voor het eerst gegeven aan derdejaarsleerlingen vmbo in het schooljaar 2018–2019. De SLO stelt een handreiking voor leraren beschikbaar.

Inwerkingtreding examenprogramma informatietechnologie

Het vak informatietechnologie is sinds schooljaar 2007–2008 door een klein aantal scholen ontwikkeld. Het is vervolgens gelijktijdig met de vmbo-profielen als officieel vak ingevoerd, zodat vanaf schooljaar 2016–2017 alle scholen het vak als algemeen vormend keuzevak kunnen aanbieden aan hun leerlingen. Het voorliggende examenprogramma komt, afgezien van enkele technische aanpassingen, overeen met het examenprogramma dat vanaf dat schooljaar is aangeboden aan leerlingen. De formele vaststelling heeft echter nog niet plaatsgevonden en krijgt daarom nu alsnog, met terugwerkende kracht, via deze regeling gestalte.

Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid

Uit het advies van de SLO blijkt dat de kunstvakdocenten en de vertegenwoordigers van de kunstvakverenigingen van mening zijn dat het verduidelijkte programma kunstvakken inclusief ckv beter dan het oorspronkelijke programma aansluit bij de wetgeving. Ook zijn zij van mening dat de verduidelijkingen haalbaar zijn in de praktijk en niet zullen leiden tot een verzwaring van de onderwijspraktijk. De naamswijziging tot kunstvakken inclusief ckv activiteiten heeft op hun verzoek plaatsgevonden.

De Inspectie, de Auditdienst Rijk en de Dienst Uitvoering Onderwijs hebben geen uitvoeringsconsequenties vastgesteld. De regeling is naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs op enkele technische punten aangepast.

Administratieve lasten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten van scholen. Onder administratieve lasten worden verstaan: de kosten om te voldoen aan informatie-verplichtingen aan de overheid, voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie.

Caribisch Nederland

De scholen in Caribisch Nederland zijn geconsulteerd over de wijzigingsregeling. Zij hadden geen opmerkingen bij de regeling.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven