Gemeente Tynaarlo - Bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’ gewijzigd vastgesteld

Logo Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken bekend dat de gemeenteraad op 21 november 2017 het bestemmingsplan ’Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening’ (NL.IMRO.1730.BPBuitengebiedPH-0401) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

De partiële herziening heeft betrekking op enkele onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo (2013). Het plan bevat wijzigingen die zijn opgedragen door de Raad van State en aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde gemeentelijke standpunten. Zo zijn de bebouwingsmogelijkheden van de woonbestemming verruimd, is een verruimde regeling opgenomen voor het oppervlak ten behoeve van mantelzorg en zijn de voorwaarden voor oprichting van een 2e bedrijfswoning versoepeld.

Voor de onderdelen die niet zijn meegenomen in deze herziening blijft het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo uit 2013 van kracht.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is door het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van de regels voor omgevingsvergunningsplichtige ingrepen; de ingreep ‘wijziging van de grondwaterstand’ is uit de lijst van vergunningplichtige ingrepen gehaald.

Tevens zijn de regels van deze omgevingsvergunningplicht meer afgestemd op de recent opgestelde beheersverordeningen.

Inzien van de stukken

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang vanvrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 tijdens onze openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Buiten de openingstijden is inzage van het bestemmingsplan na telefonische afspraak mogelijk.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor het raadplegen van dit plan op de landelijke website kunt u gebruik maken van de imrocode (planID) NL.IMRO.1730.BPBuitengebiedPH-0401 en zoeken op adres.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunt u een beroepschrift tegen het bestemmingsplan indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag), wanneer u:

- Belanghebbende bent die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- Belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;

- Belanghebbende bent en er voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het (dat) verzoek is beslist.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via info@tynaarlo.nl of via telefoonnummer 0592-266 662

Naar boven