Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 17622Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2018, 2018-0000002570, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met het uitbreiden van de reikwijdte van de regeling voor internationaal onderwijs, het vervallen van de tewerkstellingsvergunningplicht voor afhankelijke gezinsleden van diplomatiek, consulair, administratief en technisch personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten van de Republiek El Salvador en enige technische wijzigingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 8, derde lid, onderdeel b, en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 1. Van bijlage I, onder ‘Uitzonderingen gecombineerde vergunning’ vervallen ‘seizoenswerkers,’ en ‘binnen een onderneming overgeplaatste personen als bedoeld in paragraaf 24,’ in de zinsnede ‘seizoenswerkers, studenten, asielzoekers, ter beschikking gestelde werknemers (tenzij de artikelen 56 en 57 VwEU op hen van toepassing zijn), zeevarenden, binnen een onderneming overgeplaatste personen als bedoeld in paragraaf 24, en personen die inreizen met een visum.’

B

Paragraaf 19 van bijlage I komt te luiden:

19. Docenten in het internationaal onderwijs

Voor docenten in het internationaal primair en voortgezet onderwijs kan een tewerkstellingsvergunning worden verleend zonder toets aan artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wav met een maximale duur van drie jaar. Bij een verblijf van langer dan drie maanden geldt hetzelfde voor het advies over het verlenen of verlengen van de gecombineerde vergunning.

Bij buitenlandse scholen gaat het om docenten die benodigd zijn om specifiek volgens het schoolsysteem van een buitenlands onderwijssysteem onderwijs te geven en in het buitenlandse onderwijssysteem zijn opgeleid. Bij afdelingen voor internationaal georiënteerd onderwijs, Europese scholen en niet-bekostigde internationale scholen gaat het om docenten die ervaring hebben met het doceren van het door de betreffende school aangeboden internationale of Europese curriculum. Deze docenten moeten over de vereiste kwalificaties beschikken om onderwijs aan de betreffende school te mogen geven. Daarnaast moeten deze docenten de competenties hebben om onderwijs te geven in het Engels of een andere voor de betreffende school relevante vreemde taal.

C

Paragraaf 34a komt te luiden:

34a. Conservatoren en restauratoren in dienst van werkgevers, lid van de Museumvereniging

Bij verblijf voor langer dan drie maanden moeten conservatoren en restauratoren in het bezit zijn van een gecombineerde vergunning. De leden van de Museumvereniging hebben met regelmaat internationale expertise op het terrein van conservatoren en restauratoren nodig. Bij het vaststellen van haar advies aan de IND met betrekking tot aanvragen voor een gecombineerde vergunning voor conservatoren en restauratoren van werkgevers die lid zijn van de Museumvereniging, toetst UWV, in afwijking van artikel 8, eerste lid, onder a, b en c van de Wav, niet op de aanwezigheid van prioriteitgenietend aanbod, de verplichte vacaturemelding bij UWV en de wervingsinspanningen van de werkgever. Conservatoren en restauratoren die werkzaamheden komen verrichten bij musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging voor korter dan zes aaneengesloten weken in een periode van 13 weken, kunnen ook gebruik maken van de vrijstelling zoals beschreven in artikel 1, eerste lid, onderdeel a en onder 7, van het BuWav, omdat dan ook sprake is van incidentele arbeid.

ARTIKEL II

In het achtentwintigste lid van Bijlage II wordt ‘El Salvador (Trb. 2016, 157);’ in de alfabetische rangschikking ingevoegd.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Inhoud wijzigingen

Met deze wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen worden verschillende wijzigingen gevoerd. Allereerst wordt de reikwijdte van de regeling voor internationaal onderwijs uitgebreid. Daarnaast is in Bijlage III opgenomen dat de afhankelijke gezinsleden van diplomatiek, consulair, administratief en technisch personeel van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten van de staat El Salvador werkzaamheden verrichten zonder dat het verbod uit artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen op hen van toepassing is. Tot slot zijn enige technische wijzigingen doorgevoerd.

Regeling internationaal onderwijs

Op 13 juni 2017 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Economische Zaken, het actieplan ‘Voorbereid op de toekomst’ van de Taskforce Internationaal Onderwijs aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2016/17, 22 452, nr. 55). Eén van de door de Taskforce gesignaleerde knelpunten ziet op het aantrekken van docenten van buiten de EU/EER voor het internationaal onderwijs in Nederland. De regeling biedt nu alleen aan buitenlandse nationale scholen de mogelijkheid om docenten van buiten de EU/EER aan te trekken met een tewerkstellingsvergunning dan wel een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid voor de duur van drie jaar zonder de toets of er binnen Nederland of de EU prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is. De Taskforce heeft de aanbeveling gedaan de regeling aan te passen zodat deze mogelijkheid ook wordt geboden aan docenten van buiten de EU/EER aan afdelingen voor internationaal georiënteerd onderwijs, de zogenoemde niet-bekostigde internationale scholen. Met de wijziging wordt uitvoering gegeven aan deze aanbeveling. Naast buitenlandse nationale scholen en bekostigde internationale scholen worden ook Europese scholen en niet-bekostigde internationale scholen onder de reikwijdte van de regeling gebracht. Het wordt daarmee eenvoudiger om voor deze scholen docenten van buiten de EU/EER aan te trekken. Goed onderwijs voor kinderen is één van de aspecten die van belang is bij het aantrekken van kennismigranten. Een goed aanbod van internationaal onderwijs draagt op deze wijze bij aan de Nederlandse kenniseconomie.

Voor de afgifte van een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning zal, in afwijking van artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wet arbeid vreemdelingen (Wav) niet voorafgaand getoetst worden of er prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt binnen Nederland of de EU aanwezig is. Ook de inspanningsverplichting en de verplichte melding aan het UWV, zoals neergelegd in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en c is niet van toepassing. Bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning onder deze paragraaf toont de school aan dat de afdeling voor internationaal georiënteerd onderwijs wordt bekostigd of voor bekostiging in aanmerking is gebracht dan wel dat de school op grond van de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen is aangewezen als school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 4 van de Leerplichtwet 1969 of wanneer sprake is van een Europese School die onder toezicht staat van de Board of Inspectors of the European Schools.

Technische wijzigingen in Bijlage I, paragrafen 1 en 34a

In paragraaf 1 van Bijlage I zijn enige technische wijzigingen doorgevoerd. Ook voor seizoenswerkers en binnen een onderneming overgeplaatste personen kan gebruik gemaakt worden van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid sinds de implementatie van de Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) en de Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (PbEU 2014, L 157).

Met betrekking tot paragraaf 34a zijn eveneens enkele technische wijzigingen doorgevoerd. De titel van de paragraaf is aangepast om aan te sluiten bij de tekst van de paragraaf (waarbij ‘curatoren’ is vervangen door ‘conservatoren’). Voorts is de ‘Vereniging voor Rijksmusea’ vervangen door ‘Museumvereniging’ omdat de Vereniging voor Rijksmusea is opgegaan in de Museumvereniging.

Uitvoerings- en handhavingstoets

De Inspectie SZW en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hebben respectievelijk een handhavings- en uitvoeringstoets uitgebracht.

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat de aanpassing van de RuWav de handhaafbaarheid van de Wav niet beïnvloedt en ook geen gevolgen heeft voor het capaciteitsbeslag van de Inspectie SZW.

UWV heeft in haar uitvoeringstoets verzocht om verduidelijking van de passage over de kwalificaties en competenties van de internationale docenten, hetgeen ook gebeurd is. Voorts heeft UWV meegedeeld dat de wijziging tot lagere regeldruk leidt omdat voor deze groep geen arbeidsmarkttoets meer hoeft te worden uitgevoerd en de duur van de vergunning voor deze groep langer is.

Regeldruk

De administratieve lasten (het voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid) en de inhoudelijke nalevingskosten (de kosten voor het kunnen voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving) vormen gezamenlijk de kosten die samenhangen met regeldruk. Het kabinet streeft er naar de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals terug te dringen. Bij de voorbereiding van dit voorstel is nagegaan of sprake is van regeldrukeffecten.

Voor de scholen wordt met deze wijziging de regeldruk verminderd omdat door het wegvallen van de arbeidsmarkttoets minder administratieve handelingen uitgevoerd hoeven worden: een vacaturemelding is niet meer nodig en ook hoeft de werkgever niet meer aan te tonen dat hij voldoende wervingsinspanningen gepleegd heeft.

Naar aanleiding van een uitvraag onder internationale scholen (waarop niet alle scholen gereageerd hebben) wordt geschat dat de scholen zonder de wijziging maximaal 40 aanvragen hadden willen indienen voor een tewerkstellingsvergunning mét arbeidsmarkttoets. Nu moeten scholen nog wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar wordt deze zonder arbeidsmarkttoets verstrekt. Bovendien kan deze tewerkstellingsvergunning voor maximaal drie jaar verleend worden, in plaats van voor een jaar zoals dat geldt voor een tewerkstellingsvergunning met arbeidsmarkttoets. Dit zal leiden tot minder aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning, waarbij de procedure ook minder administratieve lasten met zich brengt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees