Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201722452 nr. 55

22 452 Internationalisering van het onderwijs

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 55 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2017

Op 31 mei 2017 heeft de Taskforce Internationaal Onderwijs haar actieplan «Voorbereid op de toekomst» aan het kabinet aangeboden. Hierbij bied ik u dit actieplan aan1, mede namens de Minister van Economische Zaken.

Internationaal onderwijs in Nederland

Aanleiding voor de opdracht aan de taskforce was een onderzoek van Regioplan naar de knelpunten binnen het internationaal onderwijs en het belang van internationaal onderwijs voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland.2 De opdracht aan de taskforce was om concrete, structurele maatregelen te formuleren, die de geïdentificeerde knelpunten aanpakken.

Het internationaal onderwijs is van groot belang bij de afweging van internationale werknemers van het aanvaarden van werk in Nederland; wie in een ander land gaat wonen en werken, wil goed onderwijs voor zijn of haar kinderen.

Daarom zijn we blij met dit actieplan. Het plan bevat zestien adviezen, gericht op het oplossen van het capaciteitsgebrek op internationale scholen, het vergemakkelijken van het aantrekken van buitenlandse docenten en het uitbreiden van de doorstroommogelijkheden van buitenlandse leerlingen. De eisen die door internationale werknemers en bedrijven aan internationaal onderwijs worden gesteld, verschillen per regio, doordat ook de economische structuur van regio’s verschilt. De adviezen van de taskforce richten zich daarom niet alleen op de rijksoverheid, maar ook op provincies, regio’s, gemeenten en de scholen zelf.

Uitvoering van het actieplan

Het is ons voornemen om samen met deze partners direct aan de slag te gaan met de adviezen van de taskforce. Er is één uitzondering. De taskforce roept de rijksoverheid op om in de komende vier jaar jaarlijks € 10 miljoen te investeren in het versterken van regionale proposities voor het internationaal onderwijs (advies 7). Deze middelen zijn in de huidige Rijksbegroting niet beschikbaar. Gezien de demissionaire status van het huidige kabinet laten we de beslissing of en hoe opvolging te geven aan dit advies aan een volgend kabinet.

Naar aanleiding van het advies om het mogelijk te maken dat bekostigde internationale scholen het International Baccalaureate Career-related Programme aanbieden (advies 15) heb ik inmiddels al stappen gezet. Vooralsnog staat de regelgeving dit niet toe.3 De International School of The Hague heeft aangetoond dat zij in staat zou zijn om met ingang van komend schooljaar dit curriculum aan te bieden. Daarom heb ik besloten om de school desgevraagd toestemming te geven om op dit punt af te wijken van de regelgeving. Bij de integrale herziening van de beleidsregel, die in 2018 is voorzien, zal dit voor alle bekostigde internationale scholen mogelijk worden.

Ten slotte

Met het oog op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven en instellingen en hun personeel moeten we de beschikbaarheid van goed internationaal onderwijs kunnen blijven garanderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich gezamenlijk blijven inzetten. In het voorjaar van 2018 zal ik u informeren over de voortgang van de uitvoering van het actieplan.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstukken 34 550 VIII en 32 637, nr. 129.

X Noot
3

Beleidsregel van 29 mei 2010, nr. VO/FBI 212262, betreffende de bekostiging en inrichting van cursussen Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (Beleidsregel IGVO 2010).