Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2018, nr. 2018-0000028402, betreffende de Aanvangsdatum van het interventieteamproject Haarlem Schalkwijk’

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

bepaalt op grond van artikel 5a.4 van het Besluit SUWI de aanvangsdatum van het interventieteamproject ‘WGA Haarlem Schalkwijk’ op 15 maart 2018.

Deze mededeling zal met de toelichting (en de bijlage(n)) in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, B. ter Haar Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

TOELICHTING

In het interventieteamproject ‘WGA Haarlem Schalkwijk’ zal het instrument Systeem Risico Indicatie (SyRI) worden toegepast. Een SyRI-project is een project dat met gebruikmaking van het systeem risico indicatie (SyRI) informatie verzamelt voor de doelstelling van dat project en past binnen het doel bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI.

Het instrument SyRI kan worden toegepast, indien het verzoek daartoe voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan in artikel 5a.1, tweede tot en met vierde lid, van het Besluit SUWI zijn gesteld, en de Minister daarvoor analysecapaciteit beschikbaar stelt.

De doelstelling van het interventieteamproject in de wijk Schalkwijk te Haarlem is het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de naleving van wet- en regelgeving, veiligheid en leefbaarheid in deze wijk. Dit geschiedt door middel van de integrale aanpak van:

  • uitkeringsfraude;

  • belastingfraude;

  • illegale bewoning en bebouwing;

  • Illegale bedrijfsactiviteiten;

  • overlastgevende situaties en daarmee samenhangende misstanden.

Als eerste stap van deze integrale aanpak worden met de toepassing van het risicomodel in SyRI gegevens uit de bestanden van de gemeente, de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie SZW, met elkaar vergeleken. Langs die weg kan worden geconstateerd of er sprake is van onwaarschijnlijke combinaties van gegevens die tot nader onderzoek aanleiding kunnen geven. De inzet van het interventieteam is niet alleen gericht op handhaving van wet- en regelgeving. De inzet van dit team biedt ook de kans om zicht te krijgen op meervoudige problematiek die zich uit in zorgmijdend gedrag. Waar nodig wordt dan zorg verleend. Dit kan ook andere sociale programma's in de wijk mogelijk positief beïnvloeden.

De Minister heeft vastgesteld dat het verzoek aan de daaraan gestelde eisen voldoet en heeft, na overleg met het samenwerkingsverband en de Stichting het Inlichtingenbureau (IB), bewerker van de gegevens, de aanvangsdatum van het SyRI-project bepaald op 15 maart 2018. Op grond van artikel 5a.4 van het Besluit SUWI wordt de aanvangsdatum van een SyRI-project door middel van een mededeling in de Staatscourant bekend gemaakt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze B. ter Haar Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

Naar boven