Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 11571Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2018, kenmerk 1300365-173771-WJZ, houdende instelling van een onafhankelijke commissie in verband met de advisering over de opzet van een uniform experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffeeshopketen (Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen)

De Minister voor Medische Zorg, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie:

commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

Onze Ministers:

Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 2

 • 1. Er is een Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

 • 2. De commissie heeft, ten behoeve van het uniforme experiment met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik teneinde te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep gedecriminaliseerd aan de coffeeshops geleverd kan worden en wat de effecten daarvan zijn, tot taak te adviseren:

  • a. over de vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment en de meting van effecten;

  • b. welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Artikel 3

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden, die bij besluit van Onze Ministers worden benoemd.

Artikel 4

 • 1. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2. De commissie kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen.

 • 3. De commissie voorziet zelf in haar secretariaat.

 • 4. Onze Ministers dragen, na overleg met de commissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 5

 • 1. De commissie brengt uiterlijk 31 mei 2018 aan Onze Ministers haar advies uit over het onderwerp, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a.

 • 2. De commissie brengt uiterlijk 15 november 2018 aan Onze Ministers haar advies uit over het onderwerp, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b.

Artikel 6

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met een kopie aan de beheerders van het archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 7

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Deze regeling voorziet in de instelling van de Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: commissie). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de aankondiging, gedaan bij brief van 15 december 2017, van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Medische Zorg om een onafhankelijke commissie op te richten die zal adviseren over de nadere uitwerking van het uniform experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten coffeeshopketen (Kamerstukken II 2017/18, 24 077, nr. 406).

De instelling van de commissie is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges, dat het mogelijk maakt om bij ministeriële regeling een adviescollege in te stellen voor de duur van de advisering. Het betreft hier één advies dat uit twee onderdelen bestaat. Voor elk van die onderdelen is een aparte einddatum vastgesteld. De benoeming van de leden geschiedt bij (apart) besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Medische Zorg, in overeenstemming met artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges.

De commissie krijgt tot taak te adviseren over verschillende onderdelen van het experiment die in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van deze regeling zijn opgesomd. Die onderwerpen omvatten de teelt van hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment en de meting van effecten. Daarnaast wordt de commissie gevraagd een voorstel te doen voor gemeenten die zouden moeten deelnemen aan het experiment (artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b).

Omdat de instelling van de commissie beperkt is tot de duur van de advisering, bevat deze regeling een horizonbepaling. Die houdt in dat de regeling per 1 januari 2019 vervalt. Dat betekent dat de commissie na afronding van haar advies (uiterlijk) op 15 november 2018, voldoende tijd heeft om de archiefbescheiden over te dragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in kopie aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna vervalt de instellingsregeling en is ook de commissie opgeheven.

De Minister van Medische Zorg en Sport, B.J. Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops