Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2017, 2017-0000014585, tot aanwijzing van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling als certificerende instelling voor duikarbeid in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de verzoekschrift van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling te Delft van 2 januari 2017;

Overwegende, dat het verzoek van Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling vergezeld gaat van het oordeelrapport van de Raad voor Accreditatie van 30 november 2016 met kenmerk ‘W003-C00.1’;

Overwegende de positieve adviesbrief van de RvA van 12 december 2016 met kenmerk RvA 77464;

Overwegende, dat een certificerende instelling, bedoeld in artikel 20 tweede lid van de Arbeidsomstandighedenwet, moet voldoen aan de criteria voor aanwijzing zoals vermeld in artikelen 1.5a en 1.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. wet:

Arbeidsomstandighedenwet;

b. besluit:

Arbeidsomstandighedenbesluit;

c. regeling:

Arbeidsomstandighedenregeling;

d. duikarbeid, duikerarts, duikploegleider, duikmedische begeleider:

hetgeen het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling daaronder verstaan;

e. NDC-CI:

Stichting Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling, Buitendreef 280, 2625 RE te Delft, KvK-nummer: 27376166, vestigingsnummer: 000003177270.

Artikel 2

 • 1. NDC-CI wordt aangewezen als certificerende instelling die bevoegd is tot het verlenen van certificaten van vakbekwaamheid zoals bedoeld in artikel 6.14a derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 6.16 derde, zesde en zevende lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor:

  • A. Duikerarts A volgens artikel 6.5, eerste lid van de regeling voor de taken:

   • theorie-examen;

   • praktijkexamen;

   • beoordeling verrichtingenboekje;

  • B. Duikploegleider volgens artikel 6.5, tweede lid van de regeling voor de taken:

   • portfoliobeoordeling;

   • theorie-examen;

   • praktijkexamen.

  • C. Duikarbeid volgens artikel 6.5, derde lid van de regeling voor de taken:

   • duikarbeid-SCUBA A1 (≤ diepte 9 meter);

   • duikarbeid-SCUBA A2 (≤ diepte 15 meter);

   • duikarbeid-SCUBA A3 (≤ diepte 30 meter);

   • duikarbeid-SCUBA SSE B1 (≤ diepte 15 meter);

   • duikarbeid-SCUBA SSE B2 (≤ diepte 30 meter);

   • duikarbeid-SCUBA SSE B3 (≤ diepte 50 meter,exclusief duiken vanuit open duikklok);

   • duikarbeid-SCUBA SSE B4 (≤ diepte 50 meter, inclusief duiken vanuit open duikklok);

   • duikarbeid – gesloten duikklok C (met behulp van gesloten duikklok).

  • D. Duikmedische begeleider volgens artikel 6.5, vierde lid van de regeling voor de taken:

   • theorie-examen:

   • praktijkexamen.

 • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de instelling niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikelen 1.5a en 1.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

Artikel 3

Met het van kracht worden van deze beschikking komt de beschikking met nummer 2016-0000088114, publicatienummer 16786 en publicatiedatum 4 april 2016 te vervallen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2021.

’s-Gravenhage, 14 februari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, M.A. Zuurbier

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.

Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande ‘natte’ handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekst herkenning).

Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl

Naar boven