Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 8410Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 februari 2017, IENM/BSK-2017/22703, tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid in verband met een enkele correctie

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU L 107) en de artikelen 16 tot en met 18, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, vierde en tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, eerste lid, onderdeel i, en 193 van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Code 05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen), alsmede de daaronder opgenomen subcoderingen vervallen.

B

Code 30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd, alsmede de daaronder opgenomen subcoderingen vervallen.

C

In subcode 40.09 wordt ‘Voetbediend stuur’ vervangen door: Voetstuur.

D

Code 51 vervalt.

E

Code 90. Codes gebruikt in combinatie met codes die aanpassingen aan het voertuig definiëren, alsmede de hulptekens met uitleg over het gebruik daarvan vervallen.

F

Code 102 vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 december 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Met de Regeling tot wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid (Stcrt. 2016, nr. 61975) is richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU L 107) geïmplementeerd.

Abusievelijk zijn daarbij in de regeling enkele onvolkomenheden geslopen: ten onrechte zijn de coderingen 05 (met de daaronder vallende subcoderingen), 30 (met de daaronder vallende subcoderingen), 51 en 90 (met de daaronder vallende subcoderingen betreffende hulptekens met uitleg over het gebruik daarvan) en 102 niet komen te vervallen. Tevens is de omschrijving van een enkele subcodering alsnog aangepast.

Deze regeling strekt tot correctie van deze onvolkomenheden.

Administratieve lasten

De onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of bedrijfsleven.

Advisering

De Dienst Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben te kennen gegeven af te zien van het uitbrengen van een uitvoeringstoets.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 19 december 2016 (de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling tot implementatie van de richtlijn). De reden hiervoor is dat op deze manier wordt voorkomen dat er twee coderingen zijn voor dezelfde beperking.

Gebruik is gemaakt van de uitzonderingsgrond voor de vaste verandermomenten en de verplichting om de regeling twee manden voor de inwerkingtreding te publiceren, omdat het gaat om reparatieregelgeving betreft.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus