Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 61975Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/258989, houdende wijziging van de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid in verband met de aanpassing van de omschrijvingen van een aantal coderingen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (PbEU L 107) en de artikelen 16 tot en met 18, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, vierde en tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, eerste lid, onderdeel i, en 193 van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling beperkingen coderingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt ‘16, 17, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, onderdeel 1, 191 en 193’ vervangen door: 16 tot en met 18, 19, 19a, 19c, 21, tweede lid, 24, 103, vierde en tiende tot en met twaalfde lid, 111 tot en met 116, 118, 118a, 145, eerste lid, onderdeel i, 192 en 193.

b. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Indien in combinatie met de in de bijlage vermelde coderingen 01 tot en met 44 nadere specificaties moeten worden vermeld, worden deze met letters aangeduid met de volgende betekenis:

 • a. links;

 • b. rechts;

 • c. hand;

 • d. voet;

 • e. midden;

 • f. arm;

 • g. duim.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien het rijbewijs is voorzien van een microchip worden, in afwijking van het derde lid, op de microchip bij alle hoofdcoderingen eveneens alle subcoderingen vermeld.

B

De bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift ‘01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen’ vervallen de subcoderingen 01.03 en 01.04 met de bijbehorende omschrijving en wordt toegevoegd:

 • 01.07 Specifiek gezichtshulpmiddel.

2. Onder het opschrift ‘02. Gehoorprothese /hulp communicatie’ vervallen de twee subcoderingen.

3. Onder het opschrift ‘10. Aangepaste versnellingsbak’ komen de subcoderingen te luiden:

 • 10.02 Automatische keuze van de versnelling

 • 10.04 Aangepaste bediening van de versnellingsbak.

4. Onder het opschrift ‘15. Aangepaste koppeling’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. ‘15.02 Handkoppeling’ wordt vervangen door: 15.02 Handmatig bediende koppeling

b. ‘15.04 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal’ wordt vervangen door: 15.04 Maatregel om blokkering of activering van het koppelingspedaal te voorkomen.

5. Onder het opschrift ‘20. Aangepaste remsystemen’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. 20.02 met bijbehorende omschrijving vervalt.

b. ‘20.04 Rempedaal met slof’ wordt vervangen door: 20.04 Schuifrempedaal.

c. ‘20.06 (Aangepaste) handrem’ wordt vervangen door: 20.06 Handbediende rem.

d. ‘20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem....N’ wordt vervangen door: 20.07 Remmen met een maximale bedieningskracht bedrijfsrem....N (bijvoorbeeld: 20.07 (300N)).

e. 20.08 met bijbehorende omschrijving vervalt.

f. 20.10 en 20.11 met bijbehorende omschrijvingen vervallen.

g. ‘20.12 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar rempedaal’ wordt vervangen door: 20.12 Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen.

h. ‘20.14 Elektrisch bediende bedrijfsrem’ wordt vervangen door: Rembediening ondersteund door externe kracht.

6. Onder het opschrift ‘25. Aangepaste acceleratiesystemen’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. 25.02 en 25.07 met bijbehorende omschrijvingen vervallen.

b. ‘25.06 Servo-acceleratiesystemen (elektronisch, pneumatisch enz.)’ wordt vervangen door: 25.06 Gas geven ondersteund door externe kracht.

c. 25.09 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal wordt vervangen door: 25.09 Maatregel om blokkering of activering van het gaspedaal te voorkomen.

7. Na het opschrift ‘30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd’ en de daaronder opgenomen subcoderingen worden drie opschriften met bijbehorende subcoderingen ingevoegd, luidende:

 • 31. Aangepaste pedalen en pedaalbescherming

  • 31.01 Extra parallelpedalen

  • 31.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte

  • 31.03 Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend

  • 31.04 Vloerverhoging

 • 32. Gecombineerde bedrijfsrem- en acceleratiesystemen

  • 32.01 Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

  • 32.02 Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

 • 33. Gecombineerde bedrijfsrem-, acceleratie- en besturingssystemen

  • 33.01 Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met één hand

  • 33.02 Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met twee handen

8. Onder het opschrift ‘35. Aangepaste bedieningsorganen’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. 35.01 met bijbehorende omschrijving vervalt.

b. In de omschrijvingen bij de subcoderingen 35.02, 35.03 en 35.04 vervallen ‘en toebehoren’ en ‘(knop, gaffel, enz.)’.

c. De omschrijving van subcodering 35.05 komt te luiden:

 • 35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en remmechanismen los te laten.

9. Onder het opschrift ‘40. Aangepaste stuurinrichting’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. ‘40.01 Standaard stuurbekrachtiging’ wordt vervangen door: 40.01 Stuurinrichting met een maximale bedieningskracht van … N (bijvoorbeeld: 40.01 (140N)).

b. De subcoderingen 40.02, 40.03, 40.04, 40.07, 40.08, 40.10, 40.12 en 40.13 vervallen.

c. ‘40.06 Kantelbaar stuurwiel’ wordt vervangen door: 40.06 Aangepaste stand van het stuurwiel.

d. ‘40.11 Stuurknop’ wordt vervangen door: 40.11 Hulpmiddel op stuurwiel.

e. Toegevoegd worden twee subcoderingen, luidende:

 • 40.14 Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met één hand/arm

 • 40.15 Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met twee handen/armen.

10. Het opschrift ‘42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s)’ en de daaronder opgenomen subcoderingen komen te luiden:

 • 42. Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij

  • 42.01 Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren

  • 42.03 Extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht

  • 42.05 Hulpmiddel tegen dode hoek.

11. Onder het opschrift 43. Bestuurdersstoel’ worden de subcoderingen als volgt gewijzigd:

a. In 43.01 wordt ‘goede kijkhoogte’ vervangen door: normale kijkhoogte.

b. 43.05 met bijbehorende omschrijving vervalt.

c. In 43.07 wordt ‘Vierpuntsveiligheidsgordel’ vervangen door: Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit.

12. Onder Het opschrift ‘44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)’ komen de opgenomen subcoderingen te luiden:

 • 44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen

 • 44.02 Aangepaste voorrem

 • 44.03 Aangepaste achterrem

 • 44.04 Aangepaste gashendel

 • 44.08 Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen en het motorrijwiel in evenwicht kan houden tijdens stoppen en stilstaan

 • 44.09 Maximale bedieningskracht van de voorrem ... N(*) (bijvoorbeeld ‘44.09.(140N)’)

 • 44.10 Maximale bedieningskracht van de achterrem ... N(*) (bijvoorbeeld ‘44.10 (240N)’)

 • 44.11 Aangepaste voetsteun

 • 44.12 Aangepaste handgreep.

13. Het opschrift ‘46. Alleen driewielige motorrijtuigen’ wordt vervangen door: 46. Alleen driewielers.

14. Na het opschrift ‘46. Driewielige motorrijtuigen’ wordt ingevoegd:

 • 47 Alleen voertuigen met meer dan twee wielen die tijdens het starten, stoppen en stilstaan niet door de bestuurder in evenwicht moeten worden gehouden.

15. Na de hoofdcodering 50 met bijbehorende omschrijving wordt een opschrift en negen coderingen ingevoegd, luidende:

Codes voor beperkt gebruik

 • 61. Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld: één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang)

 • 62. Alleen rijden binnen een straal van … km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio …

 • 63. Alleen rijden zonder passagiers

 • 64. Rijden met maximale snelheid van … km per uur

 • 65. Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op zijn minst dezelfde categorie

 • 66. Rijden zonder aanhangwagen

 • 67. Rijden op snelweg niet toegestaan

 • 68. Alcohol niet toegestaan

 • 69. Alleen rijden met voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot overeenkomstig EN 50436. Opgave van een einddatum is facultatief (bijvoorbeeld ‘69’ of ‘69(01.01.2016)’).

16. Onder het opschrift ‘79.[...] Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 13 van richtlijn 2006/126/EG’ komen de opgenomen subcoderingen te luiden:

 • 79.01 Alleen tweewielige voertuigen met of zonder zijspan

 • 79.02 Alleen driewielige of lichte vierwielige voertuigen van de categorie AM

 • 79.03 Alleen driewielers

 • 79.04 Alleen driewielers met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg

 • 79.05 Motorrijwielen van categorie A1 met een verhouding vermogen/gewicht van meer dan 0,1 kW/kg

 • 79.06 Voertuigen van de categorie BE met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa groter is dan 3.500kg.

17. Codering 80 komt als volgt te luiden:

 • 80 Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijwielen van de categorie A die jonger zijn dan 24 jaren.

18. Codering 81 komt als volgt te luiden:

 • 81. Alleen voor houders van een rijbewijs voor tweewielige motorrijwielen van de categorie A die jonger zijn dan 21 jaren.

19. De coderingen 95 tot en met 97 komen te luiden:

 • 95. Bestuurder, houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van Richtlijn 2003/59/EG tot ... (bijvoorbeeld ‘95(01.01.12)’).

 • 96. Voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximale massa van ten hoogste 750 kg, waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt dan 3 500 kg, maar ten hoogste 4 250 kg bedraagt 97. Geen toestemming voor het besturen van een voertuig van categorie C1 dat onder Verordening (EEG) nr. 3821/85 valt(**).

ARTIKEL II

De bijlage bij de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid zoals die gold tot 19 december 2016 blijft van toepassing op rijbewijzen die zijn afgegeven voor die datum, dan wel ten aanzien waarvan de beslissing tot afgifte is genomen voor die datum.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 19 december 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Inleiding

Onderhavige wijziging heeft tot doel de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid aan te passen aan de coderingen uit bijlage 1 bij richtlijn 2006/126/EG (PbEG L 403), zoals die is gewijzigd bij richtlijn (EU) 2015/653 van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU L 107).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele aanpassingen van technische aard door te voeren. Het betreft hier een aanpassing van de opsomming van de artikelen in artikel 1, eerste lid, en de vaststelling dat op de microchip op het rijbewijs ook alle subcoderingen zijn vermeld.

Toelichting

De coderingen zijn aangepast in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang, met name op het gebied van de aanpassing van voertuigen en de technische ondersteuning van bestuurders met een handicap. Om deze nieuwe technologische ontwikkelingen in aanmerking te kunnen nemen, zijn de beperkende coderingen en subcoderingen functie-georiënteerd. Tevens is met het oog op een administratieve vereenvoudiging een aantal subcoderingen geschrapt of ingekort. Verder zijn beperkende coderingen opgenomen voor beperkt gebruik (de coderingen 61 tot en met 69). Bepaalde coderingen die momenteel alleen gelden voor medische factoren kunnen immers ook van belang zijn voor andere aspecten van de verkeersveiligheid, omdat zij situaties met een hoog risico beperken, bijvoorbeeld in het geval van beginnende of oudere bestuurders. Tot slot is er een geharmoniseerde beperkende codering opgenomen voor het besturen van een motorrijtuig met een alcoholslot, in het kader van een opgelegd alcoholslotprogramma.

Verder is overgangsrecht opgenomen dat ertoe leidt dat de nieuwe coderingen alleen gelden voor rijbewijzen die zijn afgegeven met ingang van 1 januari 2017 of ten aanzien waarvan het besluit tot afgifte met ingang van die datum is genomen. Hoewel dit niet uit de richtlijn zelf volgt, kan dit worden afgeleid uit het verslag van het rijbewijzencomité van 24 oktober 2014, waarin de Commissie expliciet heeft aangegeven: ‘As regards transitional arrangements, the Commission clarified that the new code would only have to be indicated on licences issued after the entry into force of the new Directive, and that licences with a national code may remain in circulation.’.

Administratieve lasten

De onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of bedrijfsleven.

Advisering

De ontwerpversie van de regeling is voor een uitvoeringstoets voorgelegd aan de Dienst Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de regeling.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 19 december 2016. Op verzoek van de RDW wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, respectievelijk de uiterste implementatiedatum van de richtlijn. De reden hiervoor is dat implementatie met ingang van de datum van 19 december 2016 problemen bij de ICT-afdeling van de RDW voorkomt. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsgrond dat het vervroegen van de inwerkingtredingsdatum grote nadelen bij de overheid in dit geval de RDW, voorkomt.

Transponeringstabel

Bijlage bij richtlijn 2015/653, met uitzondering van tekst tussen punt 50 en de codes voor beperkt gebruik

bijlage bij Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

tekst tussen punt 50 en de codes voor beperkt gebruik

art. 1, onderdeel b, Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus