Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2017, nr. 2017-0000201474, tot wijziging van de Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met aanwijzing van werkzaamheden voor stukloonbeloning

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12a, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

Als werkzaamheden als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet worden aangewezen het bezorgen van dagbladen en gerelateerde uitgeefproducten bij abonnees of losse verkooppunten, met uitzondering van nabezorging.

B

De artikel 4, 5 en 6 vervallen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Algemeen

De zogenoemde stukloonregeling, bedoeld in artikel 12, zesde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) kan voor specifieke werkzaamheden tot onoverkomelijke problemen leiden en daarom kan een andere vorm van stukloonbeloning zijn aangewezen. De wet biedt een mogelijkheid om bij ministeriële regeling op verzoek van de Stichting van de Arbeid specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak aan te wijzen waarvoor als arbeidsduur wordt aangemerkt, de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering van de te verrichten arbeid is gemoeid.

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid zijn bij deze ministeriële regeling specifieke werkzaamheden voor de dagbladbezorging aangewezen waarvoor stukloon op basis van een stukloonnorm kan worden betaald.

Het verzoek is een gezamenlijk verzoek van zowel de werkgeversorganisatie in de dagbladbezorgingsector als de vakbond. De brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven (NDP Nieuwsmedia) en de FNV hebben overeenstemming bereikt over de te hanteren stukloonnorm. Door de betrokkenheid en overeenstemming tussen de organisatie van zowel werkgevers als werknemers wordt verondersteld dat de gestelde norm redelijk en rechtvaardig is. Hiermee is sprake van vertrouwen dat de belangen van de werknemers zijn gewaarborgd.

Een stukloonnorm wordt voor de aangewezen specifieke werkzaamheden noodzakelijk geacht gelet op de vrijheid die de werknemer heeft bij de inrichting van de werkzaamheden in combinatie met de omstandigheid dat de werkgever ook geen of moeilijk toezicht kan houden op de uitvoering van deze werkzaamheden. De dagbladbezorger heeft bijvoorbeeld de vrijheid zelf het tijdstip of de vervolgtijdstippen te kiezen waarop de werkzaamheden worden verricht en kan de duur van de werkzaamheden zelf bepalen. De werkgever, of een derde aan wie de werknemer ter beschikking is gesteld voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid heeft hier beperkt zicht op. Van oudsher verrichten dagbladbezorgers hun werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht waardoor een gezagsrelatie ontbreekt. Zowel het ontbreken van een gezagsrelatie als de aard van de werkzaamheden brengt met zich dat het lastig is voor de werkgever om toezicht te houden op de uitvoering van de bezorgwerkzaamheden.

Deze vrijheid heeft directe gevolgen voor de tijd die met de uitvoering van de werkzaamheden is gemoeid. Het is voor de werkgever praktisch ondoenlijk om bij te houden hoeveel uur elke werknemer heeft gewerkt. Aan de strekking van de stukloonregeling, dat de werknemer voor elk gewerkt uur tenminste wordt beloond op het niveau van het wettelijk minimumloon, kan daarom niet worden voldaan.

Daarom is ervoor gekozen de desbetreffende werkzaamheden bij deze ministeriële regeling aan te wijzen. Voor deze werkzaamheden kan voor de Wml conform de stukloonnorm beloond worden. De Stichting van de Arbeid zal de stukloonnorm bekend maken op haar website.

Eens per jaar ijken distributiebedrijven aan de hand van de actuele stukloonnorm de bezorgwijken. Hiermee wordt voldaan aan de eigen verantwoordelijkheid om de gestelde norm jaarlijks te actualiseren. Daarnaast zullen de distributiebedrijven de halfjaarlijkse indexatie van het wettelijk minimumloon gebruiken om op beide momenten op de bezorgwijken een Wml-verificatie uit te voeren. Deze verificatie betreft het toetsen van de uitkomst van de stukloonnorm aan het op dat moment geldende wettelijk minimumloon. Indien nodig passen distributiebedrijven de vergoeding voor een bezorgwijk aan met ingang van de maand waarop het geïndexeerde wettelijk minimumloon van toepassing is.

Handhavingstoets

De Inspectie heeft de handhaafbaarheid van het ontwerpregeling beoordeeld. De Inspectie geeft aan dat de voorgestelde wijziging de handhaafbaarheid niet beïnvloedt. De Inspectie geeft eveneens aan dat zij geen extra beslag op de capaciteit van de Inspectie SZW voorziet.

Artikelsgewijze toelichting

Bij artikel I, onderdeel A, zijn in artikel 3 van de Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag de werkzaamheden aangewezen waarvoor stukloon betaling is toegestaan. De werkzaamheden waarvoor de stukloonnorm geldt hebben betrekking op de werkzaamheden van bezorgers in de dagbladdistributie. Hierbij gaat het specifiek om het bezorgen van dagbladen en gerelateerde uitgeefproducten bij abonnees en/of losse verkooppunten.

Omdat bezorgers soms ook andere uitgeefproducten verspreiden dan het dagblad zelf – bijvoorbeeld evenementenkaternen of commerciële bijlagen – maakt het begrip ‘gerelateerde uitgeefproducten’ deel uit van de omschrijving. Insteekwerkzaamheden maken geen deel uit van de stukloonnorm, deze worden afzonderlijk vergoed.

De aangewezen werkzaamheden hebben geen betrekking op zogenoemde nabezorging. Slechts voor enkele krantentitels vindt nog nabezorging plaats. Nabezorging wijkt sterk af van de reguliere bezorgtaak en wordt doorgaans niet door dagbladbezorgers, maar door depothouders/distributeurs uitgevoerd. Nabezorgwijken zijn atypische bezorgwijken die buiten de reguliere stukloonnorm vallen.

Bij de artikelen 4 en 5 van de Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag zijn bij ministeriële regeling van 12 juni 2017, Stcrt. 2017, 34423, wijzigingen doorgevoerd in andere ministeriële regelingen. Artikel 6 regelt de inwerkingtreding van voornoemde ministeriële regeling. Aangezien deze artikelen zijn uitgewerkt, kunnen deze artikelen worden geschrapt. Dit is geregeld bij artikel I, onderdeel B.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven