Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel brengen de volgende bestemmingsplannen als ontwerp in procedure:

1.Franeker - West

Met dit bestemmingsplan worden de volgende bestemmingsplannen (gedeeltelijk) vervangen:

Franeker - GGZ locatie, Franeker - Groot Lankum, Buitengebied 2013 (voor een deel van het Filosofenpad), Franeker - Westelijke woongebieden, Franeker ’t War/Witzens/Keningspark, Franeker - herinrichting Hertog van Saxenlaan, Franeker partiele herziening

J.Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije), Franeker - IJsbaanweg 4 (MFA)

en

2.Franeker - Zuid.

Met dit bestemmingsplan worden de volgende bestemmingsplannen (gedeeltelijk ) vervangen:

Herbaijum - Kiesterzijl 50 (transformatorstation), Franeker - Industrieterrein West (uitgezonderd het gemengd woon/werkgebied bij Kiesterzijl), Franeker - Westelijke woongebieden (alleen voor de woningen ten zuiden van de Harlingerweg tegenover het gemeentehuis), Franeker - Frisia/Vliet/Tuinen, Franeker - Binnenstad 2016 (alleen voor de percelen aan de Harlingerweg, het Vliet en de Tuinen ten oosten van de Stadsgracht), Buitengebied 2013 (voor de gronden ten noorden van de zuidelijke rondweg en de percelen aan de Parallelweg, de Tzummerweg en de Lutje Lollumerweg), Franeker - Recreatieplas, Bedrijventerrein Kie (inclusief de partiele herziening daarvan) en Franeker - De Wieken (Kie Poort).

Voor de plangebieden bedrijventerrein Franeker - zuid en de Alvestêdewyk heeft de gemeenteraad inmiddels Beheersverordeningen vastgesteld.

U kunt de ontwerpbestemmingsplan nen bekijken

Vanaf 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 liggen de ontwerp bestemmingsplannen voor eenieder ter inzage. Het betreft een actualisatie van de plangebieden in verband met het verstrijken van de wettelijke termijn van 10 jaar die bestemmingsplannen van kracht zijn. Veel oude plangebieden worden gebundeld en de planwijzigingen van de afgelopen 10 jaren zijn in de ontwerpplannen verwerkt. Daarnaast is het voornemen dat er enkele panden en objecten de aanduiding ‘karakteristiek’ krijgen. De eigenaren zijn schriftelijk geïnformeerd over dit voornemen.

Let er wel op dat het gemeentehuis van Franeker adeel is gesloten in de periode van 21 tot en met 29 december 2017.

De plannen inzien kan in 2017 bij de bezoekersbalie van de (tijdelijke) huisvesting naast het gemeentehuis en in 2018 in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt de ontwerpbestemmingsplannen bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt de ontwerpbestemmingsplannen ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl

De zogenoemde planidentificatienummers van de ontwerpbestemmingsplannen zijn:

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?

Dan kunt u uw mening geven. Wij noemen dat een zienswijze indienen. U leest hierna hoe u een zienswijze kunt geven.

Een zienswijze indienen kan tot uiterlijk 17 januari 2018. U kunt op twee manieren reageren:

  • -

    in een brief;

  • -

    in een gesprek.

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER.

Heeft u liever een gesprek? Dan kunt u uiterlijk één week voor afloop van de termijn een afspraak maken met de ambtenaar die de bestemmingsplannen behandelt (14-0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur).

Vervolgprocedure bestemmingsplan

Na beoordeling van eventuele zienswijzen zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Indieners van een zienswijze ontvangen bericht wat er met hun zienswijze gebeurt. Mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Met een publicatie in de Franeker Courant en in het digitale gemeenteblad en in de Staatscourant (via www.overheid.nl) brengen wij u tegen die tijd op de hoogte. U kunt alleen beroep instellen tegen de mogelijke vaststelling van het bestemmingsplan, als u een zienswijze heeft gegeven over het ontwerpbestemmingsplan. In een beroepsprocedure geldt daarnaast dat u belanghebbende moet zijn.

Heeft u vragen?

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Omgeving (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

Naar boven