Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2017, nr. 2017-0000179291, tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met de vaststelling van de macronorm voor de baten bedrijfskapitaal Bbz

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 48, vierde lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan artikel 1a van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De macronorm is voor de vaststelling van de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, vierde lid, van het Bbz 2004, voor het kalenderjaar 2018 bepaald op 91,4%.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde (Stcrt. 2012 nr. 21795, 25 oktober 2012). Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal van alle gemeenten over vijf jaren gedeeld door de som van de lasten in verband met verleende bijstand ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal van alle gemeenten over dezelfde vijf jaren.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van de omvang van de lasten bedrijfskapitaal Bbz, alsmede van de ontwikkeling van de omvang van de baten bedrijfskapitaal Bbz, in de jaren 2007 tot en met 2016. De gegevens zijn ontleend aan de gemeentelijke verantwoordingen aan het Rijk via de SiSa-bijlagen over de jaren 2007 tot en met 2016.

Ontwikkeling van de lasten en baten bedrijfskapitaal Bbz in de jaren 2007 tot en met 2016 (Bron: gemeentelijke opgaven via de jaarlijkse SiSa-bijlage)

Ontwikkeling van de lasten en baten bedrijfskapitaal Bbz in de jaren 2007 tot en met 2016 (Bron: gemeentelijke opgaven via de jaarlijkse SiSa-bijlage)

Door toepassing van de in artikel 1a, eerste lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 regeling opgenomen systematiek zou de macronorm voor het jaar 2018 op grond van de realisaties van lasten en baten over de jaren 2012 tot en met 2016 moeten worden vastgesteld op 105,8%. De VNG heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze relatief sterke verhoging van het normpercentage voor de kredietverstrekking bedrijfskapitaal Bbz. Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel (1) een beter kredietbeheer door gemeenten en (2) meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen. Inmiddels is uit onderzoek bij gemeenten gebleken, dat de normbatenregeling hierop maar beperkt invloed heeft. Voor mij is dit aanleiding om de financieringssystematiek van het Bbz 2004, inclusief de normbatenregeling, te heroverwegen. Om die redenen heb ik besloten de macronorm voor het jaar 2018 lager vast te stellen, namelijk op 91,4%. Dit is het gemiddelde van het laatst gerealiseerde percentage van 105,8% en het voor het jaar 2017 geldende percentage van 77,0%.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven