Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2017, 69875Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 27 november 2017, nr. 2151120 houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

De Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders;

Besluit:

ARTIKEL I

In de in kolom A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders wordt het in kolom E opgenomen bedrag telkens vervangen door het in kolom F opgenomen bedrag.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijziging tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 27 november 2017

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Stb. 2001, 600) worden de vaste schuldenaarstarieven jaarlijks door de Minister van Justitie en Veiligheid met ingang van 1 januari gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C). Voor 2018 is de toe te passen index 0,7225%.

In de onderdelen a tot en met d van voornoemd artikel 14 wordt uitgelegd waar A, B en C voor staan.

Voor de aanpassing van de tarieven met ingang van 1 januari 2018 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 1,7908% (A). De percentuele volumemutatie van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar is zoals door het CBS bekendgemaakt 0,8% (B). De consumentenprijsindex is berekend op 0,3200% (C). De resulterende indexeringsfactor =0,6* (0,017908 – 0,008) + 0,4*0,003200 is afgerond 0,007225 (0,7225%).

Kolom F geeft de aldus geïndexeerde tarieven voor 2018 weer. In het belang van de overzichtelijkheid zijn alle daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in één tabel opgenomen.

’s-Gravenhage, 27 november 2017

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker