Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, 2017-0000185541, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 2.1:1, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit, artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit tegemoetkoming Anw-ers, artikel 60, eerste en derde lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 6, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, de artikelen 1d, vierde lid, en 1i, derde lid van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, de artikelen 37, vierde lid, 38, eerste tot en met derde lid en vijfde en zesde lid, en 39, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 5, derde lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, artikel 19 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014, de artikelen 5, derde tot en met zevende en tiende lid en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 5, vierde tot en met zesde en negende lid, en 8, vijfde, achtste, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit, artikel 9 van de Toeslagenwet, de artikelen 3, zesde lid, en 8, vierde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Deelt mee:

Dat met ingang van 1 januari 2018 in de hierna genoemde regelgeving de bedragen zijn gewijzigd en als volgt komen te luiden:

A Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

De premie, genoemd in artikel 2:8, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, bedraagt: € 2.416,00.

B Algemene nabestaandenwet

 • 1. De bruto-nabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 17 van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. in het eerste lid: € 1.180,05;

  • b. in het tweede lid: € 757,42; en

  • c. in het vijfde lid: € 757,42.

 • 2. De bruto-wezenuitkering, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. in onderdeel a: € 377,62;

  • b. in onderdeel b: € 566,42; en

  • c. onderdeel c: € 755,23.

 • 3. De bruto-nabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 70, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt: € 968,73.

C Algemene Ouderdomswet

Het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, bedraagt:

 • a. in onderdeel a: € 1.148,40; en

 • b. in onderdeel b: € 782,95.

D Arbeidstijdenbesluit

Het bedrag van het jaarlijks in geld vastgestelde loon, bedoeld in artikel 2.1:1, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeidstijdenbesluit, bedraagt: € 61.350,00.

E Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 • 1. De bedragen, genoemd artikel 3, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, bedragen:

  • a. in het eerste lid, onderdeel a: € 188.997,00;

  • b. in het eerste lid, onderdeel b: € 44.973,00 en € 188.997,00; en

  • c. in het tweede lid: € 132.299,00.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 20, eerste lid, bedraagt: € 196.381,00.

 • 3. Het bedrag, genoemd in artikel 22, bedraagt: € 9.819,00.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 24, bedraagt: € 36.155,00.

 • 5. Het bedrag, genoemd in artikel 25, bedraagt: € 7.799,00.

 • 6. Het bedrag, genoemd in artikel 26, bedraagt: € 9.819,00.

F Besluit tegemoetkoming Anw-ers

Het bedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit tegemoetkoming Anw-ers bedraagt: € 16,92.

G Besluit uitvoering kinderbijslag

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 3, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, bedraagt: € 1.285,00.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 4, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, bedraagt: € 1.319,00.

 • 3. Het bedrag, genoemd in artikel 5, eerste lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, bedraagt: € 422,00.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 6, eerste en vierde lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, bedraagt: € 1.120,00.

H Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

 • 1. De bedragen, genoemd in artikel 1d, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, bedragen:

  • a. onder 1°: € 3.229,00, en € 4.404,00; en

  • b. onder 2°: € 2.314,00.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 1i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, bedraagt: € 5.160,00.

I Participatiewet

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet, bedraagt: € 253.350,00.

 • 2. De bedragen, genoemd in artikel 20 van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in het eerste lid, onderdeel a: € 244,91;

  • b. in het eerste lid, onderdeel b: € 489,82;

  • c. in het eerste lid, onderdeel c: € 953,57;

  • d. in het tweede lid, onderdeel a: € 244,91;

  • e. in het tweede lid, onderdeel b: € 773,28; en

  • f. in het tweede lid, onderdeel c: € 1.237,03.

 • 3. De bedragen, genoemd in artikel 21 van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in onderdeel a: € 992,12; en

  • b. in onderdeel b: € 1.417,32.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 22 van de Participatiewet, bedraagt:

  • a. in onderdeel a: € 1.115,48; en

  • b. in de onderdelen b en c: € 1.525,44.

 • 5. De bedragen, genoemd in artikel 22a, derde lid, van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in onderdeel a: € 528,37; en

  • b. in onderdeel b: € 244,91.

 • 6. De bedragen, genoemd in artikel 23 van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in het eerste lid, onderdeel a: € 314,13;

  • b. in het eerste lid, onderdeel b: € 488,61;

  • c. in het tweede lid, onderdeel a: € 34,00.

  • d. in het tweede lid, onderdeel b: € 81,00;

 • 7. De bedragen, genoemd in artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in onderdeel j: € 2.416,00;

  • b. in onderdeel n: € 202,00;

  • c. in onderdeel r: € 126,32; en

  • d. in onderdeel y: € 128,12.

 • 8. De bedragen, genoemd in artikel 33, vijfde lid, van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in onderdeel a: € 19,95; en

  • b. in onderdeel b: € 39,90.

 • 9. De bedragen, genoemd in artikel 34, van de Participatiewet, bedragen:

  • a. in het tweede lid, onderdeel d: € 50.800;

  • b. in het derde lid, onderdeel a: € 6.020;

  • c. in het derde lid, onderdeel b: € 12.040; en

  • d. in het derde lid, onderdeel c: € 12.040.

 • 10. Het bedrag, genoemd in artikel 35, tweede lid, van de Participatiewet, bedraagt: € 132,00.

 • 11. Het percentage, genoemd in artikel 37, tweede lid, van de Participatiewet, bedraagt: 178,75%.

J Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, bedraagt: € 312,00.

 • 2. De bedragen, genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, bedragen:

  • a. in onderdeel a: € 2.616,00, respectievelijk € 1.546,00; en

  • b. in onderdeel b: € 951,00.

K Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Het bedrag, genoemd in de artikelen 3, onderdeel b, 5, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, 6, eerste en tweede lid, 9, 10, onderdeel b, 12, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, en 13, eerste en tweede lid, van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014, bedraagt: € 20.355,00.

L Regeling vaststelling grondslagen IOAW

 • 1. De bedragen, genoemd in artikel 1 van de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, bedragen:

  • a. in het eerste lid: € 1.636,62;

  • b. in het tweede lid: € 930,03; en

  • c. in het derde lid: € 1.265,19.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Regeling vaststelling grondslagen IOAW, bedraagt: € 930,03.

M Regeling vaststelling grondslagen Ioaz

 • 1. De bedragen, genoemd in artikel 1, van de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ, bedragen:

  • a. in het eerste lid: € 1.636,62;

  • b. in het tweede lid: € 930,03; en

  • c. in het derde lid: € 1.265,19.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Regeling vaststelling grondslagen Ioaz, bedraagt: € 930,03.

N Regeling vermogenswaardering Ioaz

Het bedrag, genoemd in artikel 5, eerste lid, onderdeel d, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, bedraagt,: € 122.717,00.

O Reïntegratieregeling

Het bedrag, genoemd in artikel 3 van de Reïntegratieregeling, bedraagt: € 36.155,00.

P Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, bedraagt: € 122.717,00.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, bedraagt: € 1.171,48;

 • 3. Het bedrag, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, bedraagt: € 757,70.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, bedraagt: € 757,70.

Q Toeslagenwet

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet, bedraagt: € 72,55.

 • 2. De bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet, bedragen:

  • a. onder 1°: € 53,87;

  • b. onder 2°: € 43,12;

  • c. onder 3°: € 34,87;

  • d. onder 4°: € 26,76; en

  • e. onder 5°: € 22,48.

 • 3. De bedragen, genoemd in artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet, bedragen:

  • a. onder 1°: € 34,84; en

  • b. onder 2°: € 28,23.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Toeslagenwet, bedraagt: € 72,55.

 • 5. De bedragen, genoemd in artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, van de Toeslagenwet, bedragen:

  • a. onder 1°: € 39,60; en

  • b. onder 2°: € 31,95.

R Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 5,derde lid, onderdelen a en b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: € 708,66.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 5, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: € 992,12.

 • 3. Het bedrag, genoemd in artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: € 315,88.

 • 4. Het bedrag, genoemd in artikel 8, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: € 199,14.

 • 5. Het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: 200,99.

 • 6. Het bedrag, genoemd in artikel 63e, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, bedraagt: € 779,53.

S Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, bedraagt:

  • a. in het tweede lid, onder 2°: € 24.540;

  • b. in het tweede lid, onder 3°: € 25.851;

  • c. in het vierde lid, onderdeel a: € 708,66;

  • d. in het vierde lid, onderdeel b: € 992,12; en

  • e. in het vierde lid, onderdeel c: € 708,66.

 • 2. Het bedrag, genoemd in artikel 8, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, bedraagt:

  • a. in het tweede lid: € 132.299;

  • b. in het derde lid: € 315,88;

  • c. in het negende lid: € 199,14; en

  • d. in het elfde lid: € 200,99.

 • 3. Het bedrag, genoemd in artikel 63b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, bedraagt: € 779,53.

T Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Het bedrag, genoemd in artikel 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten bedraagt: € 177,68.

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Per 1 januari 2018 zijn allerlei bedragen in de SZW-regelgeving herzien. In deze mededeling zijn de nieuwe bedragen gepubliceerd, zoals voorgeschreven door de genoemde wetten, besluiten en regelingen. Voorgaande jaren gebeurde dit in de vorm van een aparte mededeling per wet, besluit of regeling. Deze keer zijn de wijzigingen van alle bedragen zo veel mogelijk gebundeld.

Naast deze mededeling zal nog en tweede verzamelmededeling worden gepubliceerd. Tevens zal er een kleine ministeriële regeling worden vastgesteld met daarin de vaststelling van enkele bedragen en percentages. Niet alle bedragen kunnen namelijk d.m.v. een mededeling worden geïndexeerd: voor sommige is een wijziging van een ministeriële regeling vereist.

De herziening van de bedragen is gekoppeld aan verschillende bronnen. Onderstaand is per bron toegelicht wat er is gewijzigd en welke bedragen dientengevolge zijn aangepast.

Wijziging minimumloon

Bij Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2017, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 (Stcrt. 2017, 58642) is het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 bruto per maand. De bedragen in de onderstaande regelingen zijn aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. Per regeling is, waar nodig, onderstaand een nadere toelichting gegeven.

 • Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

  Het bedrag is gewijzigd overeenkomstig de wijze waarop het bedrag, genoemd in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, van de Participatiewet is gewijzigd. De bedragen in de Participatiewet zijn aangepast aan de wijziging van het netto-minimumloon.

 • Algemene nabestaandenwet

  Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet zijn de bedragen, bedoeld in de artikelen 17 (bruto nabestaandenuitkering), 29 (bruto wezenuitkering) en 70 (netto nabestaandenuitkering) van die wet aangepast aan de wijziging van het netto-minimumloon. Het kabinet heeft het voornemen voor 2018 de temporisering van de afbouw van de dubbele heffingskorting, genoemd in artikel 2, vijfde lid, Anw, in het referentie minimumloon te continueren. Dit is af te leiden uit de Tweede nota van wijziging van de Verzamelwet 2018 (Kamerstukken II, 2017/18, 34 766, nr. 6) die naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treedt. In verband daarmee is bij de berekening van de hoogte van de hier bedoelde bedragen gerekend met een afbouwpercentage van 1,25 procespunt.

 • Participatiewet

  Als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon en afbouwpercentage van de algemene heffingskorting in artikel 37, tweede lid van de Participatiewet, zijn de bedragen in de Participatiewet aangepast.

 • Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

  De indexering heeft zowel betrekking op de hoogte (artikel 6, eerste en tweede lid), voorwaarden (artikel 3, onderdeel b) en de beperking van het recht (artikel 5, eerste en tweede lid) met betrekking tot het voorschot in geval van maligne mesothelioom, als op de hoogte (artikel 13, eerste en tweede lid), voorwaarden (artikel 10, onderdeel b) en de beperking van het recht (artikel 12, eerste en tweede lid) met betrekking tot het voorschot in geval van asbestose.

 • Toeslagenwet

  De bedragen zijn gewijzigd overeenkomstig de wijze waarop de bedragen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Participatiewet zijn gewijzigd. De bedragen in de Participatiewet zijn aangepast aan de wijziging van het netto-minimumloon.

 • Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

  Herzien met ingang van de dag waarop het netto-minimumloon zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag wordt herzien, met het percentage van die herziening.

Nieuwe tabelcorrectiefactor

De tabelcorrectiefactor bedraagt voor het kalenderjaar 2018 0,8%. De bedragen in de onderstaande regelingen zijn aangepast aan de ontwikkeling van de tabelcorrectiefactor. Per regeling is onderstaand een nadere toelichting gegeven.

 • Besluit Anw-tegemoetkoming

  De jaarlijkse indexering van de tegemoetkoming voor nabestaanden is gebaseerd op artikel 2, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming Anw-ers. De tegemoetkoming is een structurele tegemoetkoming waarmee het koopkrachtbeeld voor nabestaanden die een nabestaandenuitkering ontvangen, wordt verbeterd. In dit artikellid is bepaald dat het bedrag van de tegemoetkoming jaarlijks wordt aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is een structurele jaarlijkse tegemoetkoming waarmee het koopkrachtbeeld voor personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WAZ/WIA/Wajong) en ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, wordt verbeterd.

Reïntegratieregeling

Jaarlijks wordt, met ingang van 1 januari, het percentage medegedeeld, waarmee het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bijdrage is gebaseerd.

Met ingang van 1 januari 2017 is dit bedrag vastgesteld op € 60,33. Het afgeleide prijsindexcijfer is in oktober 2017 met 1,34% (afgerond) gestegen ten opzichte van dat van oktober 2016.

Wijziging bedragen in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Jaarlijks worden met ingang van 1 januari op grond van artikel 1d, vierde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen de bedragen van het loon, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel, dat ten minste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het CBS, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Op basis van de CBS gegevens worden de bedragen met ingang van 1 januari 2018 met 1,85% verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Op grond van artikel 1i, derde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt het brutoloon dat ten minste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in artikel 1i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, met het zelfde percentage gewijzigd. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

Aanpassing van de bedragen in het Besluit Uitvoering Kinderbijslag

Deze mededeling voorziet in aanpassing van de in de artikelen 3, 4, 5 en 6 genoemde bedragen (bedrag inkomen kind, inkomen uit vakantiewerk, onderhoudsbijdrage voor enkele kinderbijslag en onderhoudsbijdrage voor dubbele kinderbijslag). De aanpassing vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van het basiskinderbijslagbedrag tussen 2 juli 2016 en 1 juli 2017. Dit betrof een aanpassing per 1 januari 2017 van 0,44% en per 1 juli 2017 van 1,11%. Na toepassing van deze wettelijke percentages op de bedragen in het Besluit uitvoering kinderbijslag heeft een rekenkundige afronding plaatsgevonden naar hele euro’s. Deze afronding gebeurt op basis van de artikelen 3, derde lid, 4, derde lid, 5, derde lid, en 6, derde lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag.

De aanpassing van de bedragen heeft geleid tot een verhoging van de inkomensgrenzen, genoemd in de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, en tot verhoging van de onderhoudsbedragen, genoemd in de artikelen 5, eerste lid, en 6, eerste lid, en tot het gelijk blijven van de forfaitaire onderhoudsbijdrage, genoemd in artikel 7, eerste lid.

Met ingang van 1 januari 2018 is de inkomensgrens, genoemd in artikel 3, eerste lid, vastgesteld op € 1.285,00 en de inkomensgrens, genoemd in artikel 4, eerste lid, op € 1.319,00. Het onderhoudsbedrag voor enkelvoudige kinderbijslag, genoemd in artikel 5, eerste lid, is vastgesteld op € 422,00 en het bedrag voor dubbele kinderbijslag, genoemd in artikel 6, eerste en vierde lid, op € 1.120,00. De forfaitaire onderhoudsbijdrage, genoemd in artikel 7, eerste lid, wordt gehandhaafd op € 10,00.

Regeldruk

Er wordt geen extra regeldruk voorzien als gevolg van de mededeling. Er zijn geen extra handelingen vereist van burgers of bedrijven, er worden alleen bedragen medegedeeld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven