Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 67211Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 20 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/278681, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt ‘De artikelen 2 tot en met 7 en 12, eerste, tweede en vijfde lid, van het besluit’ vervangen door: De artikelen 2, 3, 4, 6, en 12, eerste, tweede en vijfde lid, van het besluit.

B

Artikel 7 vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

1. Inleiding

De Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen geeft, samen met het Besluit inzamelen afvalstoffen, uitvoering aan de artikelen 10.45, vijfde lid, en 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer.

Op grond van deze artikelen zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de vermelding op de lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen en de beëindiging van die vermelding.

2. Aanleiding en noodzaak

Met de inwerkingtreding van het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) (Stb. 2017, 423) (hierna aan te duiden als: Verzamel-amvb afvalstoffen) vervallen in het Besluit inzamelen afvalstoffen de artikelen 5 en 7. Als gevolg daarvan kan in de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen de verwijzing naar deze artikelen komen te vervallen.

Sinds de invoering van artikel 7 in de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen in 20121 heeft dit artikel regelmatig vragen opgeroepen bij het betrokken bedrijfsleven. Het artikel bepaalt dat het toetsingscriterium van betrouwbaarheid, bedoeld in artikel 4, onderdeel a, van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, voor vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars, niet van toepassing is op aannemers en hoveniers die uit eigen werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen, tot een gewicht van maximaal 1.000kg, vervoeren naar de eigen inrichting of naar een erkende verzamelaar.

Destijds is ten onrechte niet onderkend, dat op het vervoer door aannemers en hoveniers, van deze door hen zelf in de uitoefening van hun beroep geproduceerde afvalstoffen, artikel 10.55 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. Het betreft hier immers geen bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen van anderen waar dat artikel betrekking op heeft. Een vermelding op de lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars is om die reden voor aannemers en hoveniers, voor door henzelf in de uitoefening van hun beroep geproduceerde afvalstoffen, dan ook niet noodzakelijk. De in artikel 7 opgenomen vrijstelling van één van de toetsingscriteria om op de desbetreffende lijsten te worden vermeld, kan daarom komen te vervallen.

3. Gevolgen van deze regeling

Deze regeling brengt twee wijzigingen van wetstechnische aard aan in de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

De regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Uit de regeling vloeien geen milieueffecten voort. De handhaafbaarheid van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen wordt er niet door beïnvloed.

In de rechten en plichten van burgers en bedrijven brengt de regeling geen ingrijpende veranderingen teweeg. De regeling heeft ook geen ingrijpende gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Om deze redenen is afgezien van een internetconsultatie van de regeling.

4. Inwerkingtreding van de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is gelijktijdig met het moment waarop de Verzamel-amvb afvalstoffen in werking treedt. Op dat moment vervallen immers de artikelen in het Besluit inzamelen afvalstoffen waarop de wijziging in artikel I, onderdeel A, van de regeling betrekking heeft. Bij de inwerkingtreding van de Verzamel-amvb afvalstoffen en de regeling zal rekening worden gehouden met de vaste verandermomenten voor regelgeving.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Regeling van 10 februari 2012, nr. IENM/BSK-2012/15475, tot wijziging van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (deregulering en reductie administratieve lasten voor bedrijven) (Stcrt. 2012, 3019)