Voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel Gemert-Bakel

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel op 6 november 2017 het voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel binnen het grondgebied van de gemeente Gemert-Bakel, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft vastgesteld. Het plangebied van het voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel Gemert-Bakel wordt geometrisch begrensd door de bijhorende verbeelding zoals deze te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plancode is NL.IMRO.1652.VBsupermarkten-VA01.

De gemeenteraad heeft op 10 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van supermarkten en grootschalige detailhandel. Aanleiding hiervan was de aanvraag omgevingsvergunning “voor het bouwen van twee winkelpanden” aan de Groeskuilen 91 in Gemert welke eerder door het college van B&W is geweigerd.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente een concept detailhandelsvisie voorbereid. Gedurende dit proces heeft de gemeente de omgevingsvergunning aan de Groeskuilen 91 bij beslissing op bezwaar alsnog verleend. De gemeente bekijkt nu de gevolgen van deze ontwikkeling en zal indien nodig de concept visie detailhandel hierop aanpassen. Om te voorkomen dat in de periode tot aan het nieuwe bestemmingsplan, waarin de nieuwe visie detailhandel wordt verankerd, de gemeente wordt geconfronteerd met nieuwe aanvragen voor supermarkten of grootschalige detailhandel, stelt het college voor om een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen. Op deze manier kan de gemeente op een zorgvuldige manier de concept visie detailhandel met inwoners, ondernemers en politiek kunnen bespreken.

Het instellen van een voorbereidingsbesluit betreft een voorbereidingshandeling om binnen één jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot supermarkten en grootschalige detailhandel wordt verwerkt.

Stukken inzien

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 november 2017 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Gemert, 10 november 2017

Naar boven