Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 60803Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Heeze-Leende voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Bulders van de gemeente Heeze-Leende

KENNISGEVING

Onteigeningsplan De Bulders

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Heeze-Leende onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan De Bulders.

Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een randweg en een woonwijk ten zuiden van de kern Heeze. Door de randweg zal het centrum van Heeze worden ontlast van het doorgaande (vracht)verkeer en van het sluipverkeer dat door de kern Heeze van of naar de rijkswegen A2 en A67 rijdt. Daarnaast vormt de randweg onderdeel van de zogenaamde Centrale As. De Centrale As is een nieuwe wegverbinding tussen de Somerenseweg in Heeze en de rijksweg A2, waardoor doorgaande verkeersstromen geheel buiten de kernen Heeze en Leende worden afgewikkeld. Dit zorgt voor hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de woonkernen.

Het tracé van de randweg ligt ten zuiden van de bebouwde kom en is ongeveer anderhalve kilometer lang. De randweg sluit aan de oostzijde aan op de Leenderweg en aan de westzijde op de Muggenberg en loopt grotendeels over de huidige wegen Buldersweg en Oudenmolen. Voorts wordt tussen de bebouwing van de kern Heeze en de randweg een nieuwe woonwijk gerealiseerd met maximaal 350 woningen, verdeeld over drie deelgebieden. Deze onteigening ziet op deelgebied 1 en op de aanleg van de randweg.

Op een aantal van de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken worden delen van de randweg gerealiseerd. Op de andere ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken worden circa 24 woningen van verschillende woningtypen met bijbehorende bouwwerken, een wijkontsluitingsweg met een trottoir, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen gerealiseerd.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemmingen Verkeer en Woongebied en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 2, Waarde – Archeologie 3 en Waarde – Ecologie toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeentehuis Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 2 november 2017 tot en met 13 december 2017.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2017-30. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw C. Visser, telefoon 06 - 15 94 82 74, of de heer J.N. Baalbergen, telefoon 06 - 46 13 11 63.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 21 december 2017 om 11.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 te Heeze. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.