Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 57182Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2017, nr. WJZ / 17113736, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij in verband met aanpassing van de wateren waar het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5.10 van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling visserij wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 23b wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het is verboden om wolhandkrab voorhanden of in voorraad te hebben in of in de onmiddellijke nabijheid van de Maasvlakte 2. Wolhandkrab gevangen in de Maasvlakte 2, ten westen van de lijn in de Yangtzehaven lopend over de punten met de coördinaten:

  • 51°58.411’ NB en 4°0.926’ OL

  • 51°58.663’ NB en 4°1.287’ OL,

  wordt onmiddellijk in hetzelfde water teruggezet.

B

Aan artikel 28b wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het is verboden om wolhandkrab voorhanden of in voorraad te hebben in of in de onmiddellijke nabijheid van het Krammer Volkerak. Wolhandkrab gevangen in het gedeelte van het Krammer Volkerak gelegen ten westen van de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 51°38.294’ NB en 4°16.465’ OL

  • 51°39.287’ NB en 4°16.446’ OL

  tot aan de ingang van het Schelde-Rijnkanaal, wordt onmiddellijk in hetzelfde water teruggezet.

C

In bijlage 15 wordt het water ‘het Beerkanaal met de daaraan gelegen open havens’ vervangen door: het Beerkanaal met de daaraan gelegen open havens tot de lijn in de Yangtzehaven lopend over de punten met de coördinaten:

 • 51°58.411’ NB en 4°0.926’ OL

 • 51°58.663’ NB en 4°1.287’ OL.

D

Bijlage 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het water ‘het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf het IJ tot en met de spoorbrug bij Weesp’ wordt vervangen door: het gehele Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij er een scheiding wordt aangebracht met de Aa middels een lijn haaks op het punt waar de Aa in het Amsterdam-Rijnkanaal komt.

2. Het water ‘het Krammer Volkerak voor zover gelegen ten oosten van de Grevelingendam en de Philipsdam en tot aan de ingang van het Schelde-Rijnkanaal’ wordt vervangen door: het gedeelte van het Krammer Volkerak ten oosten gelegen van de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

 • 51°38.294’ NB en 4°16.465’ OL

 • 51°39.287’ NB en 4°16.446’ OL.

3. Op alfabetische volgorde worden de volgende wateren ingevoegd:

 • de Weespertrekvaart van de Amstel tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal;

 • het Lekkanaal.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel en strekking

Met deze regeling wordt een tweetal wateren toegevoegd aan de lijst van wateren waar het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab in verband met hoge concentraties van voor de mens schadelijke dioxines en polychloorbifenylen (PCB’s). Het doel van de maatregel is te voorkomen dat aal en wolhandkrab in deze wateren wordt gevangen, zodat deze vis niet in de handel kan worden gebracht en niet door mensen wordt geconsumeerd. Daarnaast worden met deze regeling tevens twee wateren verwijderd van de lijst opdat de beroepsmatige visserij op aal in deze wateren weer wordt toegestaan. Metingen in aal uit deze wateren hebben aangetoond dat de concentraties dioxines en PCB’s in de aal dermate laag zijn dat op basis van de Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab de beroepsmatige visserij op aal weer kan worden toegestaan. De visserij op Chinese wolhandkrab blijft echter verboden in deze twee wateren.

2. Achtergrond

De rechtsbasis voor het treffen van deze maatregelen is gelegen in artikel 5.10 van de Wet dieren. De aanleiding voor de onderhavige regeling is de periodieke herijking van de gebieden waarin het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab. De Tweede Kamer heeft om deze periodieke herijking verzocht middels de motie van de leden Van Veldhoven en Jacobi (Kamerstukken II 2010/11, 32 658, nr. 16). Voor de herijking is gebruik gemaakt van de Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab. De beleidsregel gaat uit van de onderzoeksgegevens die jaarlijks worden verzameld in het kader van het Wettelijke Onderzoekstakenprogramma van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij is geconcludeerd dat paling uit het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen tussen de Lek en de Maas en de Weespertrekvaart meerdere jaren achtereen een te hoog gehalte aan dioxines en/of PCB’s bevatte. Wateren waarin de aanwezige aal dioxine- of PCB-gehalten bevatten die uitstijgen boven de ingevolge de beleidsregel gestelde norm, worden voor de visserij op aal en wolhandkrab gesloten.

Naast de visserij op aal zal door toevoeging van bovenstaande gebieden tevens de visserij op wolhandkrab verboden worden in deze gebieden. Uit onderzoek naar de vervuiling van Chinese wolhandkrab (dioxines en PCB’s in Chinese wolhandkrab, RIKILT-rapport 2013.005) is gebleken dat wolhandkrab, afkomstig uit met dioxine vervuilde wateren, hoge concentraties dioxines en PCB’s bevat en daarmee een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid (Kamerstukken II, 2013/14, 26 991, nr. 417). Het is dan ook noodzakelijk dat wordt voorkomen dat ook wolhandkrab uit bovengenoemde wateren in de handel wordt gebracht.

De wateren gelegen in Maasvlakte 2 en het zuidwestelijke deel van het Krammer Volkerak zijn de afgelopen twee jaren bemonsterd. Uit de bemonsteringen is gebleken dat de aal onder de in de voornoemde beleidsregel gestelde norm voor dioxines en PCB’s ligt. Deze wateren worden derhalve ingevolge de beleidsregel opengesteld voor de visserij op aal. Indien bij de visserij in deze gebieden echter wolhandkrab wordt gevangen, dan moet deze wolhandkrab onmiddellijk in hetzelfde water worden teruggezet. Het is verboden om wolhandkrab voorhanden te hebben in of in de onmiddellijke nabijheid van het desbetreffende gebied. Analyses van Chinese wolhandkrab gevangen in het Krammer Volkerak laten zien dat het gehalte aan dioxines en PCB’s zeer hoog is, vergelijkbaar met waarden die gevonden worden in Chinese wolhandkrab uit met dioxine vervuilde wateren. De Maasvlakte 2 staat in directe open verbinding met wateren die met dioxine zijn vervuild. Het is dan ook noodzakelijk dat wordt voorkomen dat ook wolhandkrab uit voornoemde wateren in de handel wordt gebracht.

3. Regeldruk

De wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze wijziging heeft alleen betrekking op de aanpassing van de wateren waar het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab en treft de beroepsvissers die in deze wateren op aal en wolhandkrab vissen. Controle op en handhaving van de toegevoegde wateren zal plaatsvinden binnen de bestaande reguliere controle op het visverbod.

4. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze regeling wijkt af van het vaste kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. Deze afwijking is noodzakelijk om de consument van aal en wolhandkrab te beschermen en te voorkomen dat met dioxines en PCB’s vervuilde aal en wolhandkrab uit de genoemde wateren in de handel wordt gebracht.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp