32 658 Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bevoegdheid tot het treffen van bestuurlijke maatregelen

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 16 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de giftigheid van paling (TEQ-gehaltes dioxine) wordt bepaald op basis van mengmonsters met een aallengte van 30 tot 40 cm;

overwegende, dat bij langere aal het vetgehalte toeneemt en daarmee ook het dioxinegehalte;

overwegende, dat in sommige gebieden zoals het Twentekanaal hoofdzakelijk paling van 40 cm en langer wordt gevangen;

verzoekt de regering in de aanwijzing van gebieden voor vangstverboden rekening te houden met de lengte van de hoofdzakelijk gevangen paling;

verzoekt de regering tevens de gebieden waarin het vangstverbod geldt, periodiek te herijken op basis van wetenschappelijk advies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven