Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2017, 55412Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 26 september 2017 nummer 2017-0000188228, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 augustus 2017, nummer 2017-0000012937, tot wijziging van de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns (Stcrt. 2017, 47567)

26 september 2017

Nr. 2017-0000012937

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Algemene Fiscale Politiek

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op het op 19 juni 1951 te Londen tot stand gekomen Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten (Trb. 1951, 114), het op 28 augustus 1952 te Parijs tot stand gekomen Protocol bij het op 19 juni 1951 te Londen gesloten Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag – nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten – nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofdkwartieren, ingesteld uit hoofde van het Noord-Atlantisch Verdrag (Trb. 1953, 11), de op 25 mei 1964 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa inzake de bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 1964, 131), het op 6 oktober 1997 te Bergen (Duitsland) tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de stationering van strijdkrachten van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk der Nederlanden, met Protocolnotitie (Trb. 1998, 123), de op 6 oktober 1997 te Bergen (Duitsland) tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag van 19 juni 1951 tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten met betrekking tot de in het Koninkrijk der Nederlanden gestationeerde Duitse strijdkrachten, met Protocol (Trb. 1998, 124), artikel 131 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PbEU 2009, L 324), artikel 6:1 van de Algemene douanewet, artikel 39 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 21 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 40, 69 en 95 van de Wet op de accijns en de artikelen 14 en 31 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 respectievelijk 69 van de Wet op de accijns;

Overwegende dat het Allied Joint Force Command Brunssum heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om zijn administratieve procedures aan te kunnen passen aan de nieuwe ministeriële regeling die per 1 oktober 2017 in werking zal treden;

Overwegende dat het om die reden wenselijk is de datum waarop de nieuwe douaneregeling in werking zal treden met zes maanden op te schorten tot 1 april 2018;

Besluit:

ARTIKEL I

In de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 augustus 2017, nummer 2017-0000012937, tot wijziging van de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns (Stcrt. 2017, 47567) komt artikel VI te luiden:

ARTIKEL VI

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2018.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 september 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Deze ministeriële regeling wijzigt het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 augustus 2017, nummer 2017-0000012937, tot wijziging van de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns (Stcrt. 2017, 47567). In laatstgenoemde regeling wordt bij artikel I het tijdstip van inwerkingtreding vastgesteld op 1 april 2018.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het Allied Joint Force Command Brunssum om meer tijd te krijgen voor een zorgvuldige aanpassing van de benodigde administratieve procedures voor de implementatie van de nieuwe regeling.

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van 30 september 2017 teneinde de wijziging van artikel VI van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 augustus 2017, nummer 2017-0000012937, tot wijziging van de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns (Stcrt. 2017, 47567) te bewerkstelligen voordat die regeling in werking treedt.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes